Zbornik radova

PRAVNI ZNAČAJ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU STRANIH ULAGANJA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 2, str. 199–213

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 502/504:339.727.22

doi: 10.5937/zrpfns47-4454

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je izvršena analiza konceptualne interakcije između stranih ulaganja i zaštite životne, kao i njenih pravnih reperkusija. Jedan deo rada je bio usmeren i ka kritičkoj oceni pokušaja pravnog regulisanja ovih odnosa na međunarodnom planu. U radu je posebna pažnja posvećena u tretmanu životne sredine u našem pravu stranih ulaganju.
Zaključuje se da će dominantna paradigma budućeg pravca razvoja u ovoj oblasti biti jačanje veze između međunarodnih investicija i zaštite životne sredine. Insistira se i na stavu da i naše pravo mora adekvatno pristupiti pitanju pravne valorizacije problema zaštite životne sredine. To zahteva kreiranje složenog, koherentnog pristupa,koji treba da se zasniva na adekvatnoj pravnoj nadgradnji i dopuni postojećeg Zakona o stranim ulaganjima. Osnovni pravac izmena podrazumeva da se dosadašnja obaveza stranih ulagača u ovoj oblasti podigne na viši nivo i strana ulaganja stave u funkciju ostvarivanja koncepta održivog razvoja. Međutim, takav pristup mora da prati odgovarajući mehanizam kontrole i nadzora u datoj oblasti, ako se želi postići njegova puna efektivnost.

Ključne reči:

zaštita životne sredine, strana ulaganja, međunarodne investicije, održivi razvoj, pravna regulativa, naše pravo

Pretraga