Zbornik radova

PROPISI O PORODIČNOJ ZADRUZI DONETI NAKON STUPANJA NA SNAGU SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA 1844. GODINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 1, str. 259–269

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.61(497.11)“1844“

doi: 10.5937/zrpfns47-3686

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu propisa o porodičnoj zadruzi donetih nakon stupanja na snagu Srpskog građanskog zakonika 1844. godine. Kako za sve vreme važenja srpske kodifikacije nije donet poseban zakon o porodičnoj zadruzi, mišljenja smo da podzakonski akti koji detaljnije regulišu pojedine aspekte zadružnog života zaslužuju posebnu pažnju. Pri tom se putem ovih propisa ne menja osnovni smisao i sadržina odredaba o zadružnoj porodici koje se nalaze u petnaestoj glavi drugog dela SGZ – a. Oni predstavljaju samo dopunu i razradu normi o kućnoj zadruzi sadržanih u kodeksu, te su tako i doneti sa ciljem da olakšaju primenu zakonskih članova u sudskoj praksi i obezbede njihovo ispravnije tumačenje.

Ključne reči:

Porodična zadruga, Srpski građanski zakonik, propisi o porodičnoj zadruzi, imovinska prava zadrugara, nasledna prava ženske dece, deobe porodičnih zadruga

 

Pretraga