Zbornik radova

NOVO DOMAĆE SPOLJNOTRGOVINSKO ZAKONODAVSTVO O SUBVENCIJAMA I MEĐUNARODNI STANDARDI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 4, str. 157–172

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.56:339.5(497.11)

doi: 10.5937/zrpfns46-3001

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U moderno doba, subvencije su jedan od osnovnih izvora restrikcija u međunarodnoj trgovini, i faktor remećenja procesa liberalizacije u toj oblasti, što posebo dolazi do izražaja u vreme ekonomskih kriza. Takvo ponašenje zbog svojih ekonomskih posledica, nužno izaziva primenu kompenzatornih mera. Međutim, kako ih njihovo ekstenzivno korišćenje može pretvoriti u instrument protekcionizma, potrebno je odgovarajućim pravnim pravilima precizno utvrditi uslove i režim za korišćenja subvencija, ali i primenu kompenzatornih mera u slučaju kršenja tog režima.
Procesi liberalizacije našeg spoljnotrgovinskog sistema i konstantni spoljnotrgovinski deficit, sve aktuelnijim čine potrebu zaštite sopstvene privrede i kreiranje odgovarajućeg odbrambenog instrumentarija od nedozvoljenih subvencija, i u našem pravu. U novim ekonomskim uslovima toj potrebi je odgovoreno donošenjem novog Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju iz 2009. godine i posebno, pratećih podzakonskih akata. Njegova pravila iz oblasti subvencija su, kako na konceptualnom planu, tako i na planu pojedinačnih rešenja, u najvećoj meri usklađena sa zahtevima Svetske trgovinske organizacije, a time posledično i sa standardima Evropske unije. Međutim, i dalje ostaje hronični problem nedostatka institucionalnih i odgovarajućih kadrovskih pretpostavki za njegovu punu i optimalnu primenu.

Ključne reči:

subvencija, domaće pravo, kompenzatorne mere, pravila, STO, EU, izvozna subvencija

 

Pretraga