Zbornik radova

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST ROBE SA PRINUDNIM PROPISIMA – FROZEN PORK CASE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 3, str. 309–320

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751:339.5

doi: 10.5937/zrpfns46-2986

Autor:

Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Svaka roba kojom se može trgovati mora ispuniti određene standarde ustanovljene javnim pravom. Kod prekogranične trgovine se postavlja pitanje da li roba treba da bude u skladu sa prinudnim propisima u zemlji prodavca, zemlji kupca ili zemlji korišćenja. Budući da Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine ne reguliše ovo pitanje, odgovore pokušava da pruži sudska praksa. Rad sadrži analizu odluke Vrhovnog suda Nemačke u predmetu Frozen pork, a njegov cilj je da odredi koje kriterijume treba primeniti pri proceni odgovornosti prodavca za saobraznost robe sa prinudnim propisima.

Ključne reči:

saobraznost robe, odgovornost prodavca, prinudni propisi, zaštita životne sredine

 

Pretraga