Zbornik radova

ODREDBE O VANBRAČNOJ DECI U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU XIX VEKA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 3, str. 285–295

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.632(497.16)"18"

doi: 10.5937/zrpfns46-2993

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je razmotren pravni položaj vanbračne dece prema crnogorskom zakonodavstvu XIX veka. Analizirane su pravne norme koje se odnose na lična, imovinska i nasledna prava vanbračnih potomaka. S obzirom na to da je konzervativno crnogorsko društvo XIX veka osuđivalo vanbračne odnose kao protivne polnom moralu, vanbračna deca su smatrana plodom greha i velikom porodičnom sramotom. Stoga je u radu ukazano na pokušaje da se zakonskim putem zaštite njihovi interesi. Kako su vanbračna deca diskriminisana u odnosu na zakonite, bračne potomke, skrenuta je pažnja i na značaj koji je pozakonjenje nezakonite dece naknadnim sklapanjem braka roditelja imalo za poboljšanje njihovog pravnog položaja.

Ključne reči:

Vanbračna deca, crnogorsko zakonodavstvo, utvrđivanje vanbračnog očinstva, pozakonjenje vanbračne dece.

 

Pretraga