Zbornik radova

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA I VIŠESTRANI MEĐUNARODNI SPORAZUMI O ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 3, str. 175–190

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.54:061.1(100)]:502/504

doi: 10.5937/zrpfns46-3067

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Predmet istraživanja u radu je složeno pitanje pravnih odnosa, odnosno interakcije između multilateralnog trgovinskog sistema međunarodne trgovine u okviru STO i sistema međunarodnih multilateralnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine. Povećanjem svesti o ozbiljnosti globalne ekološke krize i status zaštite životne sredine u STO ima tendenciju jačanja. I pored toga, on je i dalje nazadovoljavajući, posebno u sferi tretmana i pravnog značaja multilateralnim sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine u STO. U skladu sa izraženim potrebama,umesto deklarativnog pristupa nužno je da se njihov status formalno-pravno ojača i stvori nova globalna normativna arhitektura tih odnosa. Iz tih razloga, zagovoramo dugoročno sistemsko rešenje, koje podrazumeva promene u pravu STO, posebnu u segmentu GATT-a i to uvrštavanjem međunarodnih ekoloških sporazuma u njegov set izuzeća, uz odgovarajuće korišćenje prelaznih rešanja. Samo tako je moguće uspostaviti stabilan i predvidiv sistem koherencije između ovde dve sfere.

Ključne reči:

Svetska trgovinska organizacija, multilateralni međunrodni sporazumi, zaštite životne sredine, pravo STO, međunarodno ekološko pravo, održivi razvoj, izuzeci GATT-a.

 

Pretraga