Zbornik radova

O STAVU DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 2, str. 261–268

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 349.42:329(497.1)

doi: 10.5937/zrpfns46-2596

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Jedno od najvažnijih pitanja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bilo je organizovanje i sprovođenje agrarne reforme. Agrarna reforma je predstavljala kompleksnu državnu meru koja je imala ekonomski, socijalni i politički aspekt. Sve građanske političke partije izjasnile su se za sprovođenje agrarne reforme, vođene pri opredeljivanju razlozima političke prirode. Demokratska stranka bila je jedna od najuticajnijih političkih stranaka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U radu je ukazano na osnovna shvatanja u pogledu sprovođenja agrarne reforme i vođenja agrarne politike koja je zastupala Demokratska stranka.

Ključne reči:

agrarna reforma, Demokratska stranka, političke stranke Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

 

Pretraga