Zbornik radova

KRITIKE SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA OD 1844. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE O PORODIČNOJ ZADRUZI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 1, str. 427–436

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.61:340.141(497.11)“18“

doi: 10.5937/zrpfns46-1989

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu su razmotrene kritike Zakonika građanskog za Knjažestvo Srbiju od 1844. godine. Imajući u vidu značaj koji je kodifikacija privatnog prava imala za brži razvoj srpskog društva i pravne nauke, ukazano je na reakcije na donošenje Srpskog građanskog zakonika u naučnim i stručnim krugovima. Pored opštih kritika u kojima je dat celovit prikaz svih sadržinskih, metodoloških i stilskih manjkavosti srpskog kodeksa, skrenuta je pažnja i na nedostatke u formulisanju odredaba o porodičnoj zadruzi. Kako je porodična zadruga tradicionalan običajnopravni institut koji je 1844. godine prvi put regulisan i zakonom, mišljenja smo da zamerke iznete na račun kodifikacije ove ustanove nepisanog prava zaslužuju posebnu pažnju.

Ključne reči:

Srpski građanski zakonik, kritike, porodična zadruga, običajno pravo, zadružna imovina, deobe porodičnih zadruga.

 

Pretraga