Zbornik radova

RAZLIČITI OBLICI KORUPCIJE U PRAVNOJ ISTORIJI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2012, vol. XLVI, br. 1, str. 399–408

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.352(091)

doi: 10.5937/zrpfns46-1928

Autor:

Dr Nataša Deretić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Ovaj rad je pokušaj da se da skroman doprinos boljem poznavanju pojave korupcije, ''društvenog zla'', čiji su različiti pojavni oblici, poznati svim društvima: starog, srednjeg i novog veka. Uobičajeno se reč ''korupcija'' prevodi kao – pokvarenost, podmitljivost, potkupljivost, što samo po sebi asocira na jedan društveno štetan fenomen koji postoji ''otkako je sveta i veka''. Kao negativna socijalno-patološka i kriminogena pojava, korupcija i danas pobuđuje pažnju kako stručne javnosti tako i ''običnih smrtnika''. Kako je vreme proticalo, određeni oblici korupcije su nestajali ali su, nastajali, razvijali se i usavršavali njeni novi pojavni oblici. Tome su posebno doprinele društveno - ekonomske i političke promene, posebno ekonomska kriza ali i kriza morala koja je zahvatala pojedina društva. Uvek je bilo ljudi koji su kao nosioci određene državne i društvene funkcije, zarad svog ličnog bogaćenja, zloupotrebili svoj položaj i oštetili javni interes. Kako je lak način bogaćenja pojedinaca (kroz istoriju) uvek u direktnoj vezi sa nezakonitim načinom, korupcijom, jedna stara kineska poslovica ni danas nije izgubila na aktuelnosti i trebalo bi je češće ponavljati, bez obzira na njenu zastrašujuću poruku: ''Onog ko se obogatio za godinu dana, trebalo je obesiti pre dvanaest meseci''.

Ključne reči:

društveno štetan fenomen, društvena kriza, kriza morala, potkupljivost, zloupotreba poverenja

 

Pretraga