Zbornik radova

POLOŽAJ VANBRAČNE DECE U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 3 tom 2, str. 543–551

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.632:340.141(=81)

doi: 10.5937/zrpfns45-0096

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je razmotren položaj vanbračne dece u porodičnoj zadruzi Južnih Slovena. Analizirane su običajnopravne norme koje se odnose na lična, imovinska i nasledna prava vanbračnih potomaka. Obzirom da su nezakonita deca diskriminisana u odnosu na zakonite, bračne potomke, ukazano je i na značaj koji je pozakonjenje vanbračne dece imalo za poboljšanje njihovog pravnog položaja. Skrenuta je pažnja i na vrlo restriktivne mogućnosti utvrđivanja vanbračnog očinstva sudskim putem, što je u skladu sa povoljnijim položajem muškarca u patrijarhalnom društvu.

Ključne reči:

Običajno pravo, porodična zadruga, Južni Sloveni, vanbračna deca, pozakonjenje vanbračne dece, utvrđivanje vanbračnog očinstva.

Pretraga