Zbornik radova

PREKID TRUDNOĆE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I PROJEKTIMA KOJI SU MU PRETHODILI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 3 tom 2, str. 533–542

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 343.54(497.1)”1922/1926”

doi: 10.5937/zrpfns45-0095

Autor:

Dr Gordana Drakić, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Autor se, u uvodnom delu rada, ukratko osvrće na odnos društva, države, odnosno prava prema problemu prekida trudnoće u toku istorijskog razvoja.
Nakon toga, izlaže odredbe pravnih propisa koji su regulisali prekid trudnoće pre donošenja jedinstvenog Krivičnog zakonika za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Posebno je ukazano na rešenja predložena u nacrtima krivičnog zakonika iz 1922. i 1926. godine.
U završnom delu rada detaljno su analizirani paragrafi Krivičnog zakonika iz 1929. godine koji su se odnosili na prekid trudnoće i izloženi zaključci o usvojenim rešenjima.

Ključne reči:

prekid trudnoće, pobačaj, krivičnopravna zaštita žene, Krivični zakonik, projekti krivičnog zakonika, Kraljevina Jugoslavija.

Pretraga