Zbornik radova

PRAVNA SPOSOBNOST I BIOMEDICINA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 3 tom 1, str. 349–362

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.15/.17:57.089

doi: 10.5937/zrpfns45-0086

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu se, polazeći od pojma pravne sposobnosti kao opšte pravne mogućnosti priznate od strane pravnog poretka da se bude imalac prava i obaveza, razmatra domašaj apsolutne ustavne garancije prava na pravnu ličnost, kao i smisao ustavnog načela o zabrani diskriminacije iz kojeg proističe jednakost svih pred Ustavom i zakonom. Pažnja je usmerena i na momenat sticanja pravne sposobnosti odnosno pravnog subjektiviteta. Nakon toga razmotreno je pitanje da li je ograničenje kruga subjekata prava na pristup tehnikama asistirane reprodukcije (postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja) u suprotnosti sa utvrđenim pravilima o pravnoj sposobnosti, to jest da li se radi o svojevrsnoj biomedicinskoj diskriminaciji.

Ključne reči:

pravna sposobnost, pravni subjektivitet, jednakost pred zakonom, subjekti prava na postupke biomedicinskog začeća, diskriminacija

Pretraga