Zbornik radova

NESAOBRAZNOST ROBE ZA KOJU PRODAVAC NE ODGOVARA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 327–340

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.751

doi: 10.5937/zrpfns45-0053

Autor:

Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Prodavac snosi odgovornost ukoliko kupcu isporuči nesaobraznu robu. U pravu međunarodne i domaće prodaje postoje slučajevi u kojima je i pored postojanja nesaobraznosti robe odgovornost prodavca isključena. Prvo, strane mogu svojim sporazumom isključiti ili ograničiti odgovornost prodavca za nedostatke robe. Drugo, prodavac, po pravilu, ne odgovara za neznatne nedostatke robe. Treće, prodavac neće odgovarati ako ga kupac ne obavesti blagovremeno i uredno o nesaobraznosti robe. I poslednje, prodavac ne snosi odgovornost za nedostatke robe ako je kupac u vreme zaključenja ugovora za njih znao ili mu oni nisu mogli biti nepoznati.
U radu je razmatrano isključenje odgovornosti prodavca kod isporuke robe sa neznatnim nedostacima i isključenje odgovornosti za nesaobraznost robe zbog znanja kupca o nedostatku u vreme zaključenja ugovora. Analizirane su pravne norme sadržane u Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i Zakonu o obligacionim odnosima, kao i relevantna sudska i arbitražna praksa.

Ključne reči:

saobraznost robe, odgovornost prodavca, isključenje odgovornosti, ugovor o prodaji

Pretraga