Zbornik radova

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU REDOVNOG PERIODIČNOG IZVEŠTAVANJA JAVNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 315–325

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.725:336.763

doi: 10.5937/zrpfns45-0052

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Javna društva kao učesnici na tržištu kapitala imaju obaveze da na različite načine informišu javnost o njihovom pravnom, finansijskom položaju i poslovanju uopšte, kao i o emitovanim hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instumentima. Te obaveze mogu se podeliti u 2 grupe. U prvu grupu spada redovno periodično izveštavanje javnosti koje se sastoji u objavljivanju finansijskih izveštaja (godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih), kao i izveštaja uprave o poslovanju javnog društva. U drugu grupu spada obaveza povremenog (ad hoc) informisanja javnosti. U radu se vrši analiza obaveza koje javna društva imaju u okviru redovnog periodičnog izveštavanja javnosti. U novom Zakonu o tržištu kapitala, a po uzoru na dve Direktive EU (Direktiva EU o transparentnosti i Direktiva EU o zloupotrebi privilegovanih informacija i manipulacijama na tržištu) obaveze javnih društava regulisane su mnogo detaljnije nego u Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Iz tog razloga vrši se komparativna analiza rešenja iz ZTHV sa novim rešenjima koja u domenu redovnog periodičnog izveštavanja javnosti donosi Zakon o tržištu kapitala.

Ključne reči:

javno društvo, hartije od vrednosti, finansijski izveštaj, izveštaj uprave o poslovanju.

Pretraga