Zbornik radova

PORODIČNA ZADRUGA KAO TEMELJ POJEDINIH USTANOVA JAVNOG PRAVA PREMA VALTAZARU BOGIŠIĆU

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 277–285

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.61:342(=81)“18“

doi: 10.5937/zrpfns45-0050

Autor:

Dr Maša Kulauzov, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U radu je razmotren odnos porodičnog starešine i zadružnog veća u porodičnoj zadruzi u kojem, po mišljenju Branislava Nedeljkovića, Valtazar Bogišić nalazi sličnosti sa odnosom vlade i narodne skupštine u parlamentarnoj monarhiji. Analizirane su običajnopravne norme o starešini porodične zadruge, njegovim svojstvima, načinu izbora i ovlašćenjima, a potom i pravila običajnog prava o zadružnom veću kao telu koje je rešavalo sva pitanja bitna za opstanak zadruge. Ukazano je i na koji način su načela zadružnog života poslužila Bogišiću kao model za uvođenje parlamentarnog režima u Srbiji. Originalnost Bogišićeve ideje o primeni privatnopravnog instituta kao što je porodična zadruga u oblasti javnog prava čini opravdanim izradu ovog rada.

Ključne reči:

Običajno pravo, porodična zadruga, Južni Sloveni, zadružni starešina, zadružno veće, načela zadružnog života, parlamentarna načela, vlada, narodna skupština, parlamentarni režim.

Pretraga