Zbornik radova

SASTAV KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 2, str. 155–165

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 347.235:349.418

doi: 10.5937/zrpfns45-0043

Autor:

Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

Posmatrano u odnosu na stanje koje je kod nas postojalo pre njenog uvođenja, jedinstvena evidencija nepokretnosti zamišljena je i sprovedena kao koncept koji podrazumeva da katastar zemljišta preuzme dotadašnju funkciju zemljišnih knjiga. Regulativa sastava katastra nepokretnosti sadržana u Zakonu o državnom premeru i katastru iz 2009. godine, izraz je težnje zakonodavca da se prevaziđe dugogodišnji izgled jedinstvene evidencije nepokretnosti kao mehaničkog spoja katastra zemljišta i zemljišne knjige. Katastar nepokretnosti sastoji se od: elaborata premera, zbirke isprava i baze podataka katastra nepokretnosti. Sveobuhvatnost baze podataka nije nikako nedostatak sam po sebi, ali može ugroziti neophodnu jednostavnost i preglednost koja se očekuje u registru prava na nepokretnostima. S druge strane, preglednost i preciznost sadržaja zemljišnoknjižnog uloška dovedena je do mogućeg savršenstva, što je samo po sebi izvestan garant pravne sigurnosti.

Ključne reči:

elaborat premera, zbirka isprava, baza podataka

Pretraga