Zbornik radova

BANKARSKA GARANCIJA U SRPSKOM I EVROPSKIM PRAVNIM SISTEMIMA

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2015, vol. XLIX, br. 3, str. 1127–1134

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 336.717:347.768(497.11+4)

doi: 10.5937/zrpfns49-9905

Autor:

Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak:

Rad analizira bankarsku garanciju kao institut izveden iz ugovora o jemstvu. Bankarskom garancijom se banka obavezuje prema poveriocu da će ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako ovaj to ne učini. Ovo sredstvo obezbeđenja potraživanja pokazuje značajne prednosti u odnosu na druga personalna sredstva, pogotovo u smislu višeg stepena zaštite poverioca u obligacionom odnosu. Zbog navedene pogodnosti ovaj institut se sve češće primenjuje u pravnom prometu, kako u našem, tako i u drugim pravnim sistemima. U radu ću ukazati na normativna rešenja u pogledu regulisanja bankarske garancije kao posebnog pravnog posla, u kome, za razliku od jemstva, nema akcesornosti. Istraživanje je poseban akcenat stavilo na uporednopravnu analizu ovog sredstva obezbeđenja.

Ključne reči:

bankarska garancija, jemstvo, obezbeđenje potraživanja

Pretraga