Zbornik radova

DRŽAVNA POMOĆ U PRAVU EU I NACIONALNO PRAVO

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2011, vol. XLV, br. 3 tom 1, str. 363–377

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 339.13.012.42:342.2

doi: 10.5937/zrpfns45-0087

Autor:

Dr Drago Divljak, redovni profesor

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U modernom pravu, državna pomoć se zbog izraženih negativnih implikacija, sve više podvrgava pravnim pravilima nadnacionalnog i međunarodnog prava, a posledično sve učestalije,i pravilima nacionalnog prava..Tako zasnovani i sistemi državne pomoći zasnivaju se na principu generalne nedopuštenosti državne pomoći, koja se relativizuje relativno širokim izuzecima u vidu dozvoljenih i uslovno dozvoljenih državnih pomoći.
U pravu EU, se kreira kompleksan i diferenciran sistem pravnog režima o državnoj pomoći sa ciljem da spreči zemlje članice da štite ili promovišu svoja preduzeća na štetu konkurencije u okviru EU. Ova regulativa ,je u odnosu na onu koja se odnosi na subvencije i stvara na međunarodnom planu , u okviru STO, mnogo detaljnija i pokriva širi spektar oblika državne pomoći.
Koncept EU, kao novinu prihvataju i nacionalna prava, što posebno važi za zemlje koje su u procesu pristupanja EU. To je učinjeno i našem pravu donošenjem. Zakona o kontroli državne pomoći. Njime se uređuju opšti uslovi za dodelu, kontrolu dodele i korišćenje državne pomoći, sa suštinskim ciljem uspostavljanja i obezbeđivanja konkurentnih tržišnih uslova i uvođenja reda u dotad neuređenu oblast. Istovremeno, time je uspešno izvršena i obaveza predpristupne harmonizacije ove oblasti, koja je neophodan preduslov pristupanja naše zemlje ovoj grupaciji, jer su navedenim zakonom u potpunosti ispoštovati standardi i zahtevi EU.

Ključne reči:

državna pomoć, EU, STO, međunarodno pravo, nacionalno pravo,ekonomske implikacije, sistem kontrole, komisija EU, institucionalna struktura

Pretraga