Zbornik radova

SPECIFIČNI PRIVATNOPRAVNI INSTRUMENTI FINANSIRANJA TROŠKOVA POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE

Ceo text rada:

Preuzimanje rada u pdf formatu

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad

2013, vol. XLVII, br. 2, str. 419–429

jezik rada: srpski

Originalni naučni rad

udk: 616-089.888.11

doi: 10.5937/zrpfns47-4444

Autor:

Dr Vladimir Marjanski, docent

Univerzitet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak:

U ovom radu biće objašnjeni osnovni mehanizmi funkcionisanja privatnopravnih instrumenata finasiranja troškova postupaka vantelesne oplodnje koji se razvijaju zajedno sa napretkom reproduktivne medicine. Pored državnih (javnih) instrumenata finansiranja pomenutih troškova u uporednopravnoj praksi razvili su se posebni privatnopravni instrumenti pokrića troškova vantelesne oplodnje (VTO). Njih nude osiguravajuća društva, neke druge finansijske organizacije (specijalno osnovani fondovi) ili klinike (često konzorcijumi klinika) koje se bave vantelesnom oplodnjom. Najrasprostanjeniji među njima su: 1. privatno zdravstveno osiguranje kojim se pokrivaju troškovi nastali u vezi sprovođenja postupka VTO; 2. program refundiranja (povrata) većeg dela (80-90%) ili ukupnih (100%) troškova VTO nakon većeg broja neuspelih postupaka (poznati su pod različitim nazivima: eng. money-back guarantee program, shared-risk, success- based risk sharing plan, IVF success guarantee program, the IVF baby guarantee or your money back plan, pregnancy guarantee program i sl.); 3. paketi koji se sastoje iz većeg broja postupaka - ciklusa za nižu cenu (eng. packages of 2, 3 or 4 ivf cycles). Ovakvi programi povećavaju stepen iskorišćenosti reproduktivne medicine. S obzirom na to da još ne postoje u Republici Srbiji u radu će biti objašnjeni osnovni mehanizmi njihovog funkcionisanja u uporednom pravu.

Ključne reči:

vantelesna oplodnja (VTO), privatno finansiranje troškova VTO, privatno zdravstveno osiguranje troškova postupka VTO, osiguranje od rizika neuspeha VTO

 

Pretraga