Zbornik radova

INDEKS IZDANjA I NASLOVA RADOVA

2021.Zbornik vol. LV-1


NEZAKONITI UPRAVNI AKTI
 Dragan L. Milkov
 Ratko S. Radošević

DA LI (PORODIČNO) PRAVO ŠTITI PORODICU?
 Gordana B. Kovaček Stanić
 Sandra O. Samardžić

PRIVATNA BEZBEDNOST I JEDINSTVEN SISTEM PREKOGRANIČNOG (OBEZBEĐENJA) TRANSPORTA NOVCA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROZONE
 Ljubomir S. Stajić
 Goran J. Mandić
 Nenad P. Radivojević

RAZVOJ POSEBNIH SVOJINSKOPRAVNIH REŽIMA
 Dušan Ž. Nikolić
 Sloboda D. Midorović

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZEMLJIŠTU NA KOME SE ZGRADA NALAZI U KONTEKSTU PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 Radenka M. Cvetić

KONSULTACIJE CENTRALNIH I LOKALNIH ORGANA U OBLASTI FINANSIJA U SRBIJI
 Slobodan P. Orlović
 Nataša N. Rajić

NEZAKONITO POTOMSTVO U CRNOJ GORI U OSVIT XX VEKA
 Maša M. Kulauzov

OPOZIV I SUDSKO STAVLJANJE ZAVEŠTANJA VAN SNAGE PREMA ZAKONU O NASLEĐIVANJU SRBIJE UZ OSVRT NA OSTALA SAVREMENA EVROPSKA PRAVA
 Jelena Đ. Vidić Trninić

KRITERIJUM KONTROLE I PRAVO PRAVNOG LICA DA SE JAVI KAO TUŽILAC U ARBITRAŽI POD OKRILJEM IKSID
 Petar M. Đundić

AKTUELNA PITANJA I TENDENCIJE RAZVOJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Bojan N. Tubić
 Stefan N. Radojčić

RAD NA DALJINU KAO SPECIFIČAN NAČIN ORGANIZACIJE RADA
 Bojan P. Urdarević

PRVI MINISTAR (PREMIJER) PETE FRANCUSKE REPUBLIKE – IZMEĐU ZNAČAJNOG USTAVNOG POLOŽAJA I PREOVLAĐUJUĆE PRAKSE U SENCI ŠEFA DRŽAVE
 Milan M. Rapajić

POVODOM IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (ŠTA NOVO DONOSI TZV. KORONA ZAKON)
 Ivan D. Milić

PRAVNOISTORIJSKI POGLED NA ZAŠTITU ZEMLJORADNIČKOG MINIMUMA U SRPSKOM PRAVU
 Biljana Ž. Gavrilović

POKUŠAJI CENTRALIZACIJE U PROCESU TRANSFORMACIJE MAĐARSKOG SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE
 Atila Z. Bado

ADMINISTRATIVE JURISPRUDENCE AS A POPULAR SCIENCE IN HUNGARY
 Adam A. Rixer

THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS ON CONTRACTS OF THE HUNGARIAN CIVIL CODE
 Máté I. Mohai

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU POSLODAVCA
 Milan M. Kostić

PRIKAZ MONOGRAFIJE „USTAVNI LAVIRINT – APORIJE USTAVNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE”, AUTORA PROF. DR GORANA MARKOVIĆA
 Darko Z. Simović

MICHAL RADVAN: „CZECH TAX LAW” MASARYK UNIVERSITY, BRNO 2020, 110 PAGES
 Cvjetana M. Cvjetković Ivetić


2020.Zbornik vol. LIV-1


NAČELO PREDVIDIVOSTI U UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor
 Dr Ratko S. Radošević, asistent sa doktoratom

GEOPOLITIČKI ASPEKTI ENERGETSKE BEZBEDNOST I BEZBEDNOSTI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Dr Nenad P. Radivojević, asistent sa doktoratom
 Vladan M. Mirković, asistent

OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE PRAVOM NA DOM (POJMOVNA ODREĐENJA I PRAVNA POLITIKA)
 Dr Dušan Ž. Nikolić, redovni profesor
 Sloboda D. Midorović, asistent

PRAVNO UREĐENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U URBANIM SREDINAMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Bojan N. Tubić, vanredni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

OSNOVNE POSTAVKE FEMINISTIČKE KRIMINOLOGIJE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
 Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor
 Dr Stefan S. Samardžić, asistent sa doktoratom

ULOGA USTAVNOG SUDA U RAZVOJU USTAVNIH SISTEMA ITALIJE I SRBIJE
 Dr Slobodan P. Orlović, redovni profesor
 Dr Nataša N. Rajić, asistent sa doktoratom

NOVI PODACI O PRVIM POKUŠAJIMA KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1827–1837)
 Dr Gordana M. Drakić, redovni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

PRVODECEMBARSKI AKTI O UJEDINJENJU – CILJEVI I ODSTUPANJA
 Dr Nebojša V. Ranđelović, redovni profesor
 Sara I. Mitić, demonstrator

FUNKCIJE PREAMBULE USTAVA I OSOBENOSTI PREAMBULE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Darko Z. Simović, redovni profesor

PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

RASPODELA DOBITI ČLANOVIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I RAZLIKE U ODNOSU NA DRUGE ISPLATE KORPORATIVNO-PRAVNOG KARAKTERA
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

RELATIVIZACIJA PRAVDE KROZ RETORIKU – PLATONOV DIJALOG „GORGIJA“ KAO PARADIGMA
 Dr Dragutin S. Avramović, vanredni profesor
 Dr Ilija D. Jovanov, asistent sa doktoratom

O PODELI NA NEPOSTOJEĆE I NIŠTAVE UGOVORE U DOMAĆEM PRAVU
 Dr Sanja M. Radovanović, vanredni profesor
 Nikolina B. Miščević, asistent

KRIVIČNO DELO PRINUDNOG ZAKLJUČENJA BRAKA U PRAVU SRBIJE – IZMEĐU PRAVNE TRADICIJE I NOVIH PRAVNIH IZAZOVA –
 Dr Dušica D. Miladinović Stefanović, vanredni profesor

POKUŠAJ ZAKONSKOG REGULISANJA „AMBITUS-A“ (AGITOVANJA ZA RIMSKE IZBORE) U PERIODU RIMSKE REPUBLIKE
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent
 Milan M. Milutin, asistent

O POKRETU PLAIN ENGLISH
 Dr Dragana M. Ćorić, docent

ULOGA REDARSKE SLUŽBE NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Bojan D. Janković, docent

NOVINE U OPŠTEM DELU KRIVIČNOG ZAKONIKA
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

ODLUKE VELIKE NARODNE SKUPŠTINE IZ PERSPEKTIVE SAVREMENOG MEĐUNARODNOG PRAVA NA SAMOOPREDELJENJE NARODA
 Dr Mihajlo A. Vučić, naučni saradnik

STANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U VOJVODINI NAKON PRISAJEDINJENJA I POSLERATNI RAZVOJ
 Dr Aleksandar S. Blagojević

EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE ULOGE MEĐUNARODNOG PRAVA U RADU SAVETA BEZBEDNOSTI UN
 Dr Tatjana M. Milić

DIGITALNE PLATFORME I NJIHOV UTICAJ NA ODNOSE POVODOM DIGITALNOG RADA
 Darko M. Božičić, asistent

FEJSBUK I UVREDA
 Stefan D. Petrašinović, saradnik u nastavi, student doktorskih studija

USMENA JAVNA RASPRAVA U UPRAVNOM SPORU
 Renata R. Bjelica, student doktorskih studija

RIMSKO STVARNO PRAVO U UPOREDNOJ ANALIZI GAJEVIH INSTITUCIJA I JUSTINIJANOVIH INSTITUCIJA
 Stefan V. Stojanović, istraživač saradnik, student doktorskih studija

VIZANTIJSKO PRAVO KAO RASADNIK PRAVNIH TRANSPLANTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DUŠANOV ZAKONIK
 Milan M. Macura, student doktorskih studija

OPERATIVNE I DOKAZNE RADNJE POLICIJE U RASVETLJAVANJU KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI
 Saša N. Dmitrašinović, student doktorskih studija


Zbornik vol. LIV-2


BRAK U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU
 Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor
 Dr Sandra O. Samardžić, asistent sa doktoratom

TRADICIONALNA I NOVA ULOGA OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

ŽIVOTINJE KAO PREDMET REGISTROVANE ZALOGE
 Dr Bojan L. Pajtić, redovni profesor

PRILOG DEFINISANJU TESTIRANJA INTEGRITETA U POLICIJI – NORMATIVNI ASPEKTI
 Dr Darko M. Marinković, redovni profesor

SARS-COV-2: OD UPRAVLJANJA RIZICIMA KA ORGANIZACIONOJ OTPORNOSTI
 Dr Zoran Ć. Keković, redovni profesor

OSIGURANIK I OSIGURANI RIZIK KOD OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UTICAJEM NA ŽIVOTNU SREDINU
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, vanredni profesor

EFEKAT KONTRASTA I REŠAVANJE SPOROVA – EKSPERIMENTALNA STUDIJA
 Dr Aleksandar S. Mojašević, vanredni profesor
 Dr Branko Lj. Radulović, vanredni profesor

SPARTANSKI USTAV I VASPITANJE
 Dr Željko A. Bralić, vanredni profesor

SHVATANJE DEMOKRATIJE BOŽIDARA S. MARKOVIĆA
 Dr Slaviša J. Kovačević, vanredni profesor

DREVNO RIMSKO IUS VITAE AC NECIS (PRAVO ŽIVOTA I SMRTI) I SAVREMENO NASILJE NAD ŽENOM (FEMICID)
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent

POSTUPAK REGISTRACIJE VERSKIH ORGANIZACIJA – IZMEĐU KOLEKTIVNOG I KORPORATIVNOG PRAVA NA VERSKU SLOBODU
 Dr Dalibor B. Đukić, docent

SRPSKI TERMINI ZA SVOJINU 1804–1918.
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

O TZV. POLICIJSKOM ČASU ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG ZBOG EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I IZAZOVI U REFORMI RADNOG PRAVA
 Dr Mario Lj. Reljanović, naučni saradnik

JAČANJE ULOGE GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA U PROCESU IZBORA GENERALNOG SEKRETARA – IZMEĐU POTREBE I MOGUĆNOSTI
 Dr Jelica B. Gordanić, naučni saradnik

ZAKONODAVNA REGULATIVA JAVNOG ZDRAVSTVA U HRVATSKOJ U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA
 Dr Miro A. Gardaš, redovni profesor
 Slavko I. Čandrlić, student doktorskih studija

GLAVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA KRIVIČNIH SANKCIJA U MAĐARSKOJ
 Dr Žužana M. Juhas, vanredni profesor

OSNOVNI KORACI U RAZVOJU JAVNE UPRAVE U MAĐARSKOJ
 Dr Zoltan Z. Joža, vanredni profesor

STRUKTURA MAĐARSKOG PENZIJSKOG SISTEMA, ANALIZA INSTITUTA DOPUNSKOG STUBA PENZIJSKOG OSIGURANJA IZ ASPEKTA OČEKIVANJA EVROPSKE UNIJE
 Dr Judit Đ. Barta, vanredni profesor

PRAVNOISTORIJSKA GLEDIŠTA PRAVNIH IZVORA ZA USPOSTAVLJANJE I IZGRADNJU MIRA EEZ/EU NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE 1993. GODINE I EVROPSKIH REALITETA 2020. GODINE
 Dr Tomislav B. Dagen


Zbornik vol. LIV-3


RELIKTI PRVOBITNOG POIMANJA PRAVIČNOSTI, PRAVDE I PRAVA U PRVIM DRŽAVAMA STAROG VEKA – JEDAN PRAVNO-ANTROPOLOŠKI POGLED
 Dr Vojislav Ž. Stanimirović

DOZVOLJENOST REVIZIJSKE KONTROLE OCENE DOKAZA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko I. Keča, redovni profesor
 Dr Marko S. Knežević, docent

BEZBEDNOSNI MENADŽMENT U OBLASTI ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI - STANJE I PERSPEKTIVE
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Vladan M. Mirković, asistent
 Dr Nenad P. Radivojević, docent

DESIGNATING APPOINTING AUTHORITIES IN UNCITRAL ARBITRATION: WRONG AND IMPERFECT DESIGNATIONS
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

IZRICANJE I IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA KOJA SE IZVRŠAVA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE (TZV. KUĆNI ZATVOR)
 Dr Dragiša S. Drakić, redovni profesor
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

INTERNET I SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Ljiljana S. Mijović, redovni profesor

OSVRT NA REGULATIVU SAOBRAZNOSTI I GARANCIJE U MAĐARSKOM PRAVU – PRIMER TRANSPOZICIJE DIREKTIVE 1999/44/EZ U OPŠTA PRAVILA UGOVORNOG PRAVA
 Dr Atila I. Dudaš, vanredni profesor

PRAVO NA RUDARSKOM ZEMLJIŠTU U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Andreja B. Katančević, vanredni profesor

ENKRIPCIJA KAO PREPREKA OTKRIVANJU I DOKAZIVANJU KRIVIČNIH DELA
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

REFORMA UPRAVNOG SPORA: NOVI POKUŠAJ – STARI PROBLEMI
 Dr Ratko S. Radošević, asistent sa doktoratom

KONFERENCIJA UGOVORNIH STRANA: OSNOV ZA PRODUBLJENI MULTILATERALIZAM U PORESKOJ MATERIJI?
 Lidija O. Živković, asistent

PRIKAZ SADAŠNJEG STANJA ZATVORSKOG SISTEMA U MAĐARSKOJ
 Dr Žužana M. Juhas, vanredni profesor


Zbornik vol. LIV-4


MEĐUNARODNE KONVENCIJE O PREVOZU ROBE I ELEKTRONSKE PREVOZNE ISPRAVE
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

DA LI JE JAVNOTUŽILAČKA ISTRAGA EFIKASNIJA OD SUDSKE ISTRAGE?
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

O FRAGMENTACIJI MEĐUNARODNOG PRAVA I SUKOBU AUTORITETA MEĐUNARODNIH SUDOVA NA PRIMERU SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

ZADRŽAVANJE PODATAKA U PRAKSI SUDA EVROPSKE UNIJE
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

SRPSKA SRPSKA ŠTAMPA U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI U HABZBURŠKOJ MONARHIJI O KODIFIKACIJI PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

PARNIČNE STRANKE PO ODREDBAMA PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, redovni profesor

( ZLO)UPOTREBA RETORIKE – PRIMERI OD ANTIKE DO SAVREMENE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA
 Dr Dragutin S. Avramović, vanredni profesor
 Dr Ilija D. Jovanov, asistent sa doktoratom

PRAVNA NEMOGUĆNOST ILI NEDOPUŠTENOST – POSTOJI LI POTREBA ZA DISTINKCIJOM?
 Dr Sanja M. Radovanović, vanredni profesor
 Nikolina B. Miščević, asistent

ODBRANA DOMINANTNOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, vanredni profesor

PREDVIDIVOST USLOVA RADA KAO PRETPOSTAVKA DELOTVORNOG OSTVARIVANJA RADNIH PRAVA: OSVRT NA DIREKTIVU (EU) 2019/1152
 Dr Ljubinka M. Kovačević, vanredni profesor

PRILAGOĐAVANJE RODNOG IDENTITETA I POSLEDICE NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
 Dr Slobodanka P. Kovačević-Perić, vanredni profesor

NAČIN STICANJA I PRESTANKA SUDIJSKE FUNKCIJE U SRBIJI U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA
 Dr Zoran R. Čvorović, vanredni profesor

PUBLIKANI PREMA JUSTINIJANOVIM DIGESTAMA – INSTITUCIONALIZOVANA KORUPCIJA I NJENO PRAVNO SANKCIONISANJE
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent
 Milan M. Milutin, asistent

CONSUMER RIGHT TO PRODUCT ACCESSIBILITY
 Dr Andrej M. Mićović, docent

POSEBAN POREZ NA NEZAKONITO STEČENU IMOVINU
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor

O INSTITUTU DELIMIČNE NIŠTAVOSTI UGOVORA KROZ PRIZMU NAČELA SLOBODE UGOVARANJA
 Sloboda D. Midorović, asistent

KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA U PRAKSI POLICIJSKE UPRAVE SOMBOR
 Saša N. Dmitrašinović, student doktorskih studija

RESPECT OF THE ARTICLE 8 OF THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE RECENT CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
 Jovana D. Vojvodić, student doktorskih studija

ORGAN DONATION AND OWNERSHIP OF BODY PARTS: PROTECTION OF BODILY INTEGRITY
 Dušica G. Kovačević, student doktorskih studija

COMPLIANCE OF DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL AND JUDICIAL COOPERATION WITH THE EU ACQUIS IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME – SECURITY ASPECT
 Emina Radosavljević, student doktorskih studija


2019.Zbornik vol. LIII-1


POJAM PRAVA SVOJINE U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Danica D. Popov, redovni profesor u penziji

OSNIVANjE I ORGANIZACIJA EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

AKVILIJEV ZAKON U SRPSKOVIZANTIJSKIM KOMPILACIJAMA
 Dr Milena M. Polojac, redovni profesor

ZNAČAJ VLADAVINE PRAVA ZA UNAPREĐENjE POSLOVNOG AMBIJENTA U SRBIJI
 Dr Nataša L. Golubović, redovni profesor

NISU GA NI TRAŽILE! O PITANjU ŽENSKOG PRAVA GLASA U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

SARADNjA POLICIJE I PRIVATNOG OBEZBEĐENjA U VANREDNIM SITUACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI – STANjE I MOGUĆNOSTI
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor
 Dr Nenad P. Radivojević, asistent sa doktoratom
 Dr Ratko S. Radošević, asistent sa doktoratom
 Vladan M. Mirković, asistent

GEOPROSTORNI KONTEKST KRIMINALNE AKTIVNOSTI U KRIMINALISTICI
 Dr Nenad S. Milić, vanredni profesor

DRŽAVNA POMOĆ ZA INVESTICIJE U ENERGETSKU INFRASTRUKTURU: DILEME U VEZI PROJEKTA „KOLUBARA B“
 Dr Tatjana Lj. Jovanić, vanredni profesor

PRAVNO-EKONOMSKI USLOVI UČLANJENJA ZEMLJE U EVROPSKU UNIJU – PRIMER REPUBLIKE SRBIJE
 Darko T. Dimovski, Ph.D., Associate Professor
 Jelena M. Stanojević, Ph.D., Research Associate

SHVATANjE ARTURA KAUFMANA O ODNOSU JEZIKA I PRAVA
 Dr Dragana M. Ćorić, docent

IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
 Dr Bojan N. Tubić, docent

TAMNA STRANA SPORAZUMA O PRIZNANjU KRIVIČNOG DELA
 Dr Vanja M. Bajović, docent

EVIDENCIJE „MOGUĆIH NASILNIKA“
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

OGRANIČENjA SVOJINSKE I ZAVEŠTAJNE SLOBODE
 Dr Tamara V. Đurđić Milošević, asistent

EKSTREMIZAM KAO ČINILAC SISTEMSKE DINAMIKE ZAJEDNIČKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE EVROPSKE UNIJE TOKOM MIGRATORNE KRIZE
 Nenad Z. Stekić, istraživač pripravnik

OSVRT NA GRAĐANSKOPRAVNU ODGOVORNOST ZA ŠTETE UZROKOVANE BESPILOTNIM LETELICAMA
 Dr Reka M. Pustahelji, vanredni profesor

PRAVNO REGULISANjE BESPILOTNIH VAZDUHOPLOVNIH SISTEMA U EVROPSKOJ UNIJI SA OSVRTOM NA ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 Dr Biljana M. Činčurak Erceg, docent


Zbornik vol. LIII-2


PRAVNO DEJSTVO ELEKTRONSKIH POTPISA U MEĐUNARODNOJ REGULATIVI I PRAVU SRBIJE
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

MEHANIZMI DEFRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA: SISTEMSKO TUMAČENJE, EVOLUTIVNO TUMAČENJE I SUDSKI AKTIVIZAM EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

NADLEŽNOST EVROPSKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

O POJEDINIM MATERIJALNIM, PROCESNIM I IZVRŠNIM ASPEKTIMA USLOVNOG OTPUSTA
 Dr Dragiša S. Drakić, redovni profesor
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

PRAVNA ZAŠTITA OD ŠTETE NASTALE ZAGAĐIVANJEM ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Bojan L. Pajtić, redovni profesor

DESET GODINA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Nataša D. Stojanović, redovni profesor

TELOLOŠKA REDUKCIJA KOLIZIONIH NORMI I POPUNJAVANJE PRAVNIH PRAZNINA U ZAKONU O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA
 Dr Slavko Ž. Đorđević, vanredni profesor

OMBUDSMANSKO DELOVANJE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA
 Dr Maja Lj. Nastić, vanredni profesor

OSVRT NA ZAŠTITNE MERE MEDICINSKOG KARAKTERA U PREKRŠAJNOM PRAVU SRBIJE
 Dr Emir A. Ćorović, vanredni profesor

ODRŽAJ KAO NAČIN STICANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI
 Dr Katarina G. Dolović Bojić, docent

OSVRT NA RASPRAVU O POTREBI REFORME SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA
 Dr Senad F. Ganić, docent

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZBOG ŠTETE IZAZVANE UPOTREBOM MEDICINSKIH SREDSTAVA
 Dr Samir O. Manić, docent

IZBOR POLA BUDUĆEG DETETA IZ NEMEDICINSKIH RAZLOGA U SVETLU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
 Dr Anđela Z. Đukanović, naučni saradnik

IZAZOVI SOCIJALNE ODGOVORNOSTI DRŽAVE U VELIKOJ BRITANIJI I MAĐARSKOJ
 Dr Nora I. Jakab, vanredni profesor
 Žofija P. Raci, student radnog prava i socijalnog osiguranja

PROMENA KONCEPTA RURALNE ZAJEDNICE I NJEGOV ZNAČAJ ZA PRENOS SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
 Dr Janoš Ede Silađi, vanredni profesor

INKRIMINALIZACIJA KRIVOLOVA U MAĐARSKOJ
 Dr Balaž Š. Elek, vanredni profesor

DEMATERIJALIZCIJA MESTA RADA U NOVIM ATIPIČNIM OBLICIMA VRŠENJA RADA
 Dr Gabor L. Meljpataki, docent

TENDENCIJE U OBLASTI NEPAŽNJE MEDICINSKOG OSOBLJA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA MAĐARSKU
 Dr Mate J. Jules, naučni istraživač

PROGRAM ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Svjetlana P. Dragović, Ph.D. Student

DA LI JE DNK ANALIZA KLJUČ SLOBODE ZA POGREŠNO OSUĐENE?
 Tijana V. Đurđević, student doktorskih studija

MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKTI SLUČAJA ARHIPELAGA ČAGOS
 Kristian Z. Kovač, student doktorskih studija


Zbornik vol. LIII-3


NEPLAĆANJE PREDUJMA ZA ARBITRAŽNE TROŠKOVE U ICSID-OVOJ ARBITRAŽI
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

ZAŠTITA OD NASILJA I UZNEMIRAVANJA NA RADU U MEĐUNARODNIM PRAVNIM STANDARDIMA
 Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor
 Darko M. Božičić, asistent

DA LI JE TERITORIJALNA AUTONOMIJA VOJVODINE DEO USTAVNOG IDENTITETA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Darko Z. Simović, redovni profesor

INFORMACIONO DRUŠTVO IZMEĐU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I JAVNOG DOMENA
 Dr Slobodan M. Marković, redovni profesor

POČETAK RADA NA GRAĐANSKOM ZAKONIKU U KNEŽEVINI SRBIJI
 Dr Dragan K. Nikolić, redovni profesor

JAVNA PRODAJA PO ODREDBAMA GRAĐANSKOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 1865. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

ZAMENA NASLEDNIKA U SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE
 Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, vanredni profesor
 Milica S. Kovačević, asistent

PODOBNOST NENOVČANOG ULOGA KAO PREDMETA OBAVEZE UNOŠENJA ULOGA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA PRIMENU KLAUZULE O USKRAĆIVANJU POGODNOSTI U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZAŠTO JE TEŠKO REĆI NE?
 Dr Petar M. Đundić, vanredni profesor

DA LI JE VREME ZA UVOĐENJE SAMOPROCENE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA U PRAVO KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE?
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, vanredni profesor

ODGOVORNO KREDITIRANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE POTROŠAČA OD PREZADUŽIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Atila I. Dudaš, vanredni profesor

POSEDI DESPOTA ĐURĐA BRANKOVIĆA U UGARSKOJ U KONTEKSTU POLITIČKIH ODNOSA SRBIJE I UGARSKE
 Dr Ognjen B. Vujović, vanredni profesor

DELEGACIJA KRALJEVINE SHS U VERSAJU I VOJVODINA
 Dr Ivana S. Krstić-Mistridželović, vanredni profesor

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINE JUGOSLAVIJE)
 Dr Marko S. Stanković, vanredni profesor

PRIRODA ROKOVA ZA SUDSKU DRŽAVINSKU ZAŠTITU (ČL. 77 ZOSPO)
 Dr Marko S. Knežević, docent
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

AMORTIZACIJA NEPOKRETNOSTI ZA SVRHU OPOREZIVANJA IMOVINE
 Dr Cvjetana M. Cvjetković Ivetić, docent
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

STRATEGIJA SUPROSTAVLJANJA NASILJU U PORODICI
 Dr Saša M. Marković, docent

IZAZOVI REGULISANJA PRAVNOG POLOŽAJA VERSKIH ORGANIZACIJA U SRBIJI I OKRUŽENJU
 Dr Dalibor B. Đukić, docent

FORMA OBEĆANJA POKLONA POKRETNE STVARI
 Nikolina B. Miščević, asistent

NOVA FUNKCIJA LIČNIH PODATAKA U SVETLU UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA
 Sloboda D. Midorović, asistent
 Miloš B. Sekulić, student doktorskih studija


Zbornik vol. LIII-4


NOVA PRAVILA U POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI. UPIS ZAJEDNIČKE SVOJINE SUPRUŽNIKA
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

POSTUPCI PRED POJEDINIM UNIVERZALNIM TELIMA UN ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA – AKTUELNA PITANJA I PERSPEKTIVE
 Dr Bojan N. Tubić, vanredni profesor

NEUTRALNOST U XXI VEKU: ANAHRON ILI SAVREMEN KONCEPT?
 Dr Miloš Jovanović, docent

ANTIKORUPCIONE MERE U ZAKONOPRAVILU SVETOG SAVE
 Dr Miloš P. Stanković, docent

PORESKOPRAVNA REGULATIVA KRIPTOVALUTA SA ASPEKTA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BOSNE I HERCEGOVINE
 Dr Bojana Vasiljević Poljašević, docent

INDIVIDUALIZACIJA KAZNE ZATVORA NA OSNOVU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA IZ 2019. GODINE
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

RETENCIJA U SRPSKOM PRAVU I U NACRTU OKVIRNIH PRAVILA U OBLASTI PRIVATNOG PRAVA
 Dr Aleksandra G. Pavićević, asistent

POJEDINA PITANJA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA
 Stefan D. Petrašinović, saradnik u nastavi

ANTIMIGRANTSKA DISKURZIVNA MATRICA KAO POLITIČKI NARATIV
 Dr Tijana D. Perić Diligenski, naučni saradnik

ZAKONSKO REGULISANJE PRAVA DUŽNIKA DA INICIRA POSTUPAK PREDSTEČAJNOG RESTRUKTURIRANJA KOMPARATIVNA ANALIZA: RUSIJA I EVROPA
 Larisa Mastilovič, mlađi naučni istraživač

REFORMA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U DRŽAVAMA NASTALIM NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE – NOVI PRAVNI IZAZOVI NASPRAM PRAVNE TRADICIJE
 Dr Valerija E. Šaula, redovni profesor

PRILOG RASPRAVI O ROPSTVU: RAD DJECE MIGRANATA U SREDIŠTU PAŽNJE
 Dr Barbara P. Herceg Pakšić, docent

PRINCIP PREDOSTROŽNOSTI U PRAKSI MAĐARSKOG USTAVNOG SUDA I POVEZANE POLJOPRIVREDNE INOVACIJE
 Dr Ištvan I. Olajoš, vanredni profesor

ODMERAVANJE ŠTETE U SLUČAJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRODAJI RADI POKRIĆA
 Mate I. Mohai, adjunkt

INSTRUMENTI ZAŠTITE POTROŠAČA U FINANSIJSKIM USLUGAMA NA MAKRO I MIKRO PLANU U MAĐARSKOM PRAVU
 Zoltan B. Nađ, redovni profesor
 Szilvia O. Somsák, Undergraduate Student

OGLED O PRAVNOM POLOŽAJU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI POD AUSTROUGARSKOM VLAŠĆU
 Marko D. Tomić, student doktorskih studija

UTICAJ IZBORNE KAMPANJE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE 2017. GODINE NA REZULTATE IZBORA
 Nevena D. Jovanović, student doktorskih studija

OBLICI ZAVEŠTANJA U SAVREMENOM RUSKOM PRAVU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRPSKO PRAVO
 Bojana O. Arsenijević, student doktorskih studija


2018.Zbornik vol. LII-1


MEĐUSOBNI ODNOS EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I ARHUSKE KONVENCIJE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

NAČELO JEDNAKOSTI U RADNOM PRAVU
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

UTICAJ SUKOBA INTERESA KOJI PROISTIČU IZ PARALELNOG OBAVLjANjA ADVOKATSKE I ARBITARSKE DELATNOSTI NA IMENOVANjE ARBITARA
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

SAVREMENA EVROPSKA PRAVNA TEORIJA O SOCIJALNOJ FUNKCIJI PRAVA SVOJINE: NEMAČKA DOKTRINA
 Dr Dušan Ž. Nikolić, redovni profesor
 Sloboda D. Midorović, asistent

BORBA PROTIV NASILjA U PORODICI U PRAKSI NADLEŽNIH ORGANA U NOVOM SADU
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor

UTVRĐIVANJE ISTINE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU – UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI
 Dr Dragiša S. Drakić, redovni profesor
 Dr Ivan D. Milić, asistent

DA LI JE ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ZAKAZAO?
 Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
 Dr Obrad M. Stevanović, redovni profesor
 Dr Dane R. Subošić, redovni profesor
 Dr Dalibor D. Kekić, docent

PRAVNO UREĐENJE INSTITUTA JEMSTVA I NJEGOVIH DERIVATA – PROBLEMI I PREDLOZI DE LEGE FERENDA –
 Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

EKONOMSKE I PRAVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA PRIHODA CELOKUPNOG GAZDINSTVA
 Dr Janko P. Veselinović, vanredni profesor
 Dr Todor Đ. Marković, vanredni profesor
 Željko D. Kokot, student doktorskih studija

UPRAVNO-PRAVNI ASPEKTI UREĐENJA PROSTORA U REPUBLICI SRBIJI – POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 Dr Aleksandar L. Martinović, docent

NASILJE U PORODICI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Bojan N. Tubić, docent

MATRIČNI PRISTUP U ISTRAŽIVANJU PRIVREDNOG KRIMINALA – TEORIJSKO PRAKTIČNI MODEL
 Dr Oliver N. Lajić, docent
 Mr Dušan B. Aleksić

ETIOLOŠKA DIMENZIJA NEZAKONITE UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U POSTUPANJU POLICIJE
 Dr Zoran M. Kesić, docent
 Dr Darko R. Bikarević

ULOGA EKONOMSKIH INSTRUMENATA U UPRAVLJANJU OTPADNOM AMBALAŽOM ZA PIĆE
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

ISPITIVANJE OPTUŽNICE
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

RADNOPRAVNA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE
 Dr Aleksandra T. Popović

AKTUELNOST PRINCIPA UNIDROIT ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE UGOVORE – EFEKTI BOTTOM-UP METODA HARMONIZACIJE PRAVA
 Dr Marija D. Mijatović, advokatski pripravnik

ETNIČKE MANJINE U MAĐARSKOJ
 Dr Čaba Červak, vanredni profesor

PRAKSA USTAVNOG SUDA U OBLASTI USTAVNOSTI PARLAMENTARNOG IZBORNOG SISTEMA MAĐARSKE U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE
 Dr Andraš Teglaši, vanredni profesor

PRAVNE ŠKOLE SUNITSKOG ISLAMA I OSVRT NA PORESKI PRISTUP IBN TAIMIJE I MUHAMEDA ABD AL-VAHABA
 Mr Mihailo V. Brkić, student doktorskih studija

ANALIZA RADA I PERSPEKTIVE STALNOG MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA
 Miodrag P. Ćujić, student doktorskih studija

OBAVEZNA STRUČNA ODBRANA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Minja B. Blažić Pavićević, student doktorskih studija

UTICAJ AUSTRIJSKOG PRAVA NA EVOLUCIJU SRPSKOG PARNIČNOG POSTUPKA
 Dr Marija M. Salma, redovni profesor


Zbornik vol. LII-2


NASTANAK I RAZVOJ INSTITUCIJE OMBUDSMANA
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor

JAVNOST I TAJNOST ARBITRAŽE
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

POSTUPAK ZA IZRICANjE MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENjA I NjEGOV ODNOS PREMA OPŠTEM I SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

SLUČAJ AHMEA – PRIMER TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA, SUKOBA MEĐUNARODNIH SUDOVA I FRAGMENTACIJE MEĐUNARODNOG PRAVA
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

INDIKATORI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI – OSVRT NA REPUBLIKU SRBIJU
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

POVREDA PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE II
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Bojan N. Tubić, docent
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

KADA ZDRAVSTVENA POSTANE KRIMINALNA POLITIKA: OBAVEZNA VAKCINACIJA PRED USTAVNIM SUDOM RS (II DEO)
 Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor
 Dr Stefan S. Samardžić, asistent sa doktoratom

DECA U KNEŽEVINI SRBIJI U DOBA USTAVOBRANITELjA – ZAKONODAVSTVO I SLIČICE STVARNOSTI
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

PROTOKOL O GRAĐANSKOPRAVNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU I NAKNADI ŠTETE UZROKOVANE PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH UDESA NA PREKOGRANIČNIM VODAMA
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, vanredni profesor
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

MEĐUNARODNO I UNUTRAŠNjE UREĐENjE RADA OSUĐENIKA U KAZNENIM ZAVODIMA
 Dr Darko T. Dimovski, vanredni profesor
 Dr Ivan D. Milić, asistent

UTICAJ SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA NA POSLOVNE REZULTATE PREDUZEĆA U SRBIJI PRAVNO – BIHEJVIORALNI ASPEKTI
 Dr Zvezdan M. Đurić, vanredni profesor
 Dr Ivana M. Erić, profesor strukovnih studija

EVALUACIJA U OBRAZOVANjU: POKUŠAJI I DILEME
 Dr Ljubinka M. Katić, docent
 Dr Svetlana S. Stanarević, vanredni profesor
 Dr Željko A. Bralić, vanredni profesor

REŠAVANjE MEĐUNARODNIH MONETARNIH SPOROVA: ALTERNATIVNI MEHANIZMI
 Dr Marko B. Dimitrijević, docent
 Dr Srđan S. Golubović, redovni profesor

STRANCI I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE: Odgovori na neka pitanja postavljena u monografiji „Porodična gazdinstva na raskršću: izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije“
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

GRAĐANSKOPRAVNI REŽIM PODATAKA KOJI NASTAJU UPOTREBOM PAMETNIH UREĐAJA
 Sloboda D. Midorović, asistent

ULOGA KLAUZULE JAVNOG PORETKA KOD UGOVORA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM
 Bojana D. Ristić, saradnik u nastavi

ZNAČAJ PRINCIPA AUTONOMIJE VOLJE SUBJEKATA RADNOG ODNOSA U RADNOM PRAVU
 Dr Nora I. Jakab, vanredni profesor

GRANICE PRAVA NA RAD U KONTEKSTU PRESUDE SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE U PREDMETU Fries v Lufthansa CityLine GmbH
 Dr Marton Leo Zakarija, adjunkt

USTAVNO PRAVO NA ZDRAVLJE U MAĐARSKOJ
 Dr Mate Jules, naučni istraživač

MEĐUNARODNOPRAVNA ODGOVORNOST DRŽAVA ZA KLIMATSKE PROMJENE
 Mr Gordana N. Preradović, student doktorskih studija

OGRANIČENJE SLOBODE KRETANJA OSUMNJIČENOG U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU
 Katarina S. Živanović, student doktorskih studija

RAZVOJNI RIZICI – ODREĐENJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE I OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE U SRPSKO PRAVO
 Miloš B. Sekulić, student doktorskih studija


Zbornik vol. LII-3


KRITIČKI PREGLED TUMAČENJA ČLANOVA III I XX OPŠTEG SPORAZUMA O TRGOVINI I CARINAMA IZ 1994. GODINE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

PRAVO ZAPOSLENOG NA PRIVATNOST KAO SEGMENT BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor
 Darko M. Božičić, asistent

KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANjE O VRŠENjU RODITELjSKOG PRAVA POSLE RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI
 Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor
 Dr Sandra O. Samardžić, asistent sa doktoratom

MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE VIRTUELNIH VALUTA U PROCESU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Vladan M. Mirković, asistent
 Nenad P. Radivojević, asistent

HARMONIZACIJA PRAVILA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I PRAVO SRBIJE
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

RADNO PRAVO SRBIJE U XX I XXI VEKU
 Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

UPRAVLjANjE OTPADOM U EVROPSKOJ UNIJI
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Bojan N. Tubić, docent
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

( NE)DELOTVORNOST ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Sreten M. Jugović, redovni profesor

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I NjEGOVA PRIMENA U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Zoran R. Radivojević, redovni profesor
 Dr Vesna P. Knežević Predić, redovni profesor

POJAM TUMAČENjA PRAVA POSMATRANO SA STANOVIŠTA JEDNE SOCIOLOŠKE TEORIJE PRAVNOG RASUĐIVANjA
 Dr Saša B. Bovan, redovni profesor

TUŽBA PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

VRSTE, CILj (SVRHA) I NAČINI SMANjENjA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

DRUŠTVENI UGOVOR KAO IZVOR SUVERENOSTI – UČENjA OD XII DO XIV VEKA
 Dr Dragutin S. Avramović, vanredni profesor
 Ilija D. Jovanov, asistent

PREDATORSKE CENE KAO OBLIK EKSKLUZIONE ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA U PRAKSI SUDOVA EVROPSKE UNIJE
 Dr Sandra Fišer Šobot, vanredni profesor

SARADNjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI SFRJ SA SLUŽBAMA DRUGIH DRŽAVA POSLE BRIONSKOG PLENUMA DO SREDINE OSAMDESETIH GODINA PROŠLOGA VEKA
 Dr Radojica S. Lazić, vanredni profesor

POJAM I KLASIFIKACIJA UPRAVNIH RADNjI – IZMEĐU TEORIJE I ZAKONODAVSTVA
 Dr Zoran R. Jovanović, vanredni profesor

DOKAZIVANjE ZLOČINA MRŽNjE
 Dr Darko T. Dimovski, vanredni profesor
 Dr Miomira P. Kostić, redovni profesor

UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE U FUNKCIJI EKONOMSKE BEZBEDNOSTI
 Dr Aleksandar L. Čudan, vanredni profesor
 Dr Dalibor D. Kekić, docent

OBELODANjENI DRASTIČNI PRIMERI POLITIČKE KORUPCIJE U SRBIJI U DEVETNAESTOM VEKU
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent
 Milan M. Milutin, asistent

RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE POTROŠAČA U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Atila I. Dudaš, docent

JEDNA AKCIJA – JEDAN GLAS: DA LI JE VREME ZA PROMENE
 Dr Jelena D. Lepetić, docent

IZBORNI ZAKON SRBIJE IZ 1870: MISLI JEDNE SKUPŠTINE O PARLAMENTARNIM IZBORIMA
 Dr Nina V. Kršljanin, docent

BOGOSLUŽBENI ELEMENTI U ODREDBAMA II KTITORSKE POVELjE VELIKOG ČELNIKA RADIČA MANASTIRU KASTAMONITU: PARCIJALNA ANALIZA
 Dr Srboljub D. Ubiparipović, docent

UZ DILEMU O „GRANICAMA“ OGRANIČENjA PRAVA NA POVERLjIVOST ZDRAVSTVENIH PODATAKA U REPUBLICI SRBIJI – USTAVNOPRAVNI ASPEKT
 Dr Nataša N. Rajić, asistent sa doktoratom

O POSLEDICAMA KRŠENjA ZABRANE KOJA JE UTVRĐENA MEROM BEZBEDNOSTI
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

SUDSKI POSTUPAK U DUŠANOVOM ZAKONIKU – DOKAZNA SREDSTVA I POLOŽAJ OKRIVLjENOG
 Dr Željko D. Mirkov, viši tužilački saradnik

NEDISKRIMINACIJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE
 Dr Živorad M. Rašević

PRUŽANjE JAVNIH USLUGA U OBLASTI BIOMEDICINE
 Ratko S. Radošević, asistent

AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANjE PRAVNIH RADNjI DUŽNIKA IZVAN STEČAJA: VREME NASTANKA POTRAŽIVANjA
 Nikolina B. Miščević, asistent

EKONOMSKI ASPEKTI ODGOVORNOSTI DIREKTORA U PROCESU I ORGANIZACIJI RADA
 Dr Henriet J. Rab, vanredni profesor
 Bianka T. Šite, student doktorskih studija

REGULATORNI OKVIR I MODELI AUTOMOBILA KOJI SAMI VOZE
 Dr Agneš B. Juhas, docent

FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG SADA
 Mladen N. Brkić, student doktorskih studija

SKRAĆENI KRIVIČNI POSTUPCI U BOSNI I HERCEGOVINI
 Željko S. Kršić, student doktorskih studija

DARKO SIMOVIĆ, VLADAN PETROV: „USTAVNO PRAVO“ (III IZDANjE, KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA, BEOGRAD 2018, 430 STRANA)
 Dr Slobodan P. Orlović, redovni profesor


Zbornik vol. LII-4


POVEĆANjE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ NETO IMOVINE
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

PRIGOVOR U UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor
 Ratko S. Radošević, asistent

O SISTEMU PRAVNIH LEKOVA I OSTVARIVANjU JEDINSTVENE PRIMENE PRAVA U SRPSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU
 Dr Ranko I. Keča, redovni profesor
 Dr Marko S. Knežević, docent

PRAKSA PREKRŠAJNOG SUDA U NOVOM SADU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom
 Dr Ivan D. Milić, asistent sa doktoratom

O OPRAVDANOSTI ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

MARGINALIJE O FUNKCIJI KRIVIČNOG GONjENjA
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

RASPUŠTANjE PARLAMENTA – VRŠENjE ILI ZLOUPOTREBA USTAVNIH OVLAŠĆENjA
 Dr Slobodan P. Orlović, redovni profesor
 Dr Nataša N. Rajić, asistent sa doktoratom

ZAKLETVA U ISTORIJI SRPSKE USTAVNOSTI
 Dr Marko S. Pavlović, redovni profesor

KODIFIKACIJA TRGOVAČKOG PRAVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1849–1860)
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

NALOG U NASLEDNOPRAVNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH ZEMALjA EVROPE
 Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, vanredni profesor
 Milica S. Kovačević, asistent

O ELEKTRONSKOJ FORMI UGOVORA U DOMAĆEM PRAVU
 Dr Sanja M. Radovanović, vanredni profesor
 Nikolina B. Miščević, asistent

PRIGOVOR NEZAKONITOSTI ULAGANjA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: EFIKASAN ŠTIT ZA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANjA?
 Dr Petar M. Đundić, vanredni profesor

GENERIČKE ZABRANE NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
 Dr Radosav S. Risimović, vanredni profesor

RIMSKO IUS LIBERORUM U KONTEKSTU DANAŠNjE POPULACIONE POLITIKE DRŽAVE SRBIJE
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent

„PRIKRIVENA KUPOVINA“ KAO OBLIK INSPEKCIJSKOG NADZORA
 Dr Aleksandar L. Martinović, docent

ODUZIMANjE MALOLETNOG LICA I KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA
 Dr Milica D. Kovačević, docent

EKONOMSKA ANALIZA FISKALNIH I NEFISKALNIH TROŠKOVA REGISTRACIJE ORUŽJA I PROBLEM NEREGISTROVANOG ORUŽJA
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor
 Dr Cvjetana M. Cvjetković Ivetić, docent

ZAČECI SRPSKOG SOCIJALNOG PRAVA U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE
 Dr Bojan V. Božović, sudija

PRAVO SVOJINE I PROSTORNO PLANIRANjE: UTICAJ PROSTORNIH PLANOVA NA VREDNOST NEPOKRETNOSTI
 Sloboda D. Midorović, asistent
 Dr Dušan Ž. Nikolić, redovni profesor

PRAVNA PRIRODA UGOVORA O AKCEPTNOM KREDITU U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA UPOREDNO PRAVO
 Mario I. Vojnić Hajduk, student doktorskih studija

MATERIJALNI USLOVI ZA ZASNIVANjE USVOJENjA
 Milena S. Milošević, student doktorskih studija


2017.Zbornik vol. LI-1


OBLAST PRAVA I MORALA
 Dr Dragan M. Mitrović, redovni profesor
 Dr Gordana R. Vukadinović, redovni profesor

LIČNO IME DETETA U SRPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

NAČELO PRAVIČNOG SUĐENJA I KRIMINALISTIČKA ZNANJA JAVNOG TUŽIOCA
 Dr Ištvan I. Feješ, redovni profesor u penziji

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA REKE DUNAV
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Bojan N. Tubić, docent
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

AFEKAT I KRIVIČNA ODGOVORNOST
 Dr Dragiša S. Drakić, redovni profesor
 Ivan D. Milić, asistent

NUŠIĆ I RETORIKA U SRBIJI
 Dr Sima D. Avramović, redovni profesor

PROBLEM DOPUŠTENOSTI FIDUCIJARNOG PRENOSA SVOJINE U NAŠEM PRAVU – PREDLOZI "DE LEGE FERENDA"
 Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

ZNAČAJ PODRŠKE OŠTEĆENIM LICIMA I SVEDOCIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Darko T. Dimovski, docent
 Jelena M. Papović Miladinović, student doktorskih studija

ŠTA SE KRIJE IZA DUALISTIČKO-MONISTIČKE DEBATE U MEĐUNARODNOM PRAVU?
 Dr F. Senad Ganić, docent

PREDLOZI REFORMI OEBS-A U SVETLU SAVREMENIH POLITIČKIH KRIZA NA PROSTORU EVROPE
 Dr Aleksandar M. Gajić, viši naučni saradnik

PORODIČNOPRAVNA ZAŠTITA STARIH LICA OD NASILJA U PORODICI
 Slavica M. Kujundžić

NAKNADA ŠTETE ZBOG ZLOUPOTREBE PROCESNIH OVLAŠĆENJA U PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE MAKEDONIJE
 Dr Milka V. Rakočević, docent

PRAVAC RAZVOJA ARISTOTELOVE IDEALNE DRŽAVE
 Miloš R. Galić, student doktorskih studija

KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA SIGURNOSTI I NJEGOVA OBELEŽJA (član 138. Krivičnog zakonika)
 Svetlana S. Mijović, student doktorskih studija


Zbornik vol. LI-2


SAVREMENI TRENDOVI MEĐUNARODNOPRAVNE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor
 Dr Petar M. Đundić, docent
 Dr Bojan N. Tubić, docent

POLICIJA I RAĐANjE UPRAVLjAŠTVA U DELU MIŠELA FUKOA
 Dr Dušan S. Marinković, redovni profesor
 Dr Dušan Ristić, docent

EUTANAZIJA I ETIČKE DILEME – LjUDSKO DOSTOJANSTVO NASPRAM SVETOSTI ŽIVOTA
 Dr Darko Z. Simović, redovni profesor
 Dr Biljana J. Simeunović-Patić, vanredni profesor

ODNOS POLICIJE I TUŽILAŠTVA: ZAKON I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Snežana M. Soković, redovni profesor
 Dr Veljko M. Turanjanin, docent
 Dr Dragana S. Čvorović, docent

OGRANIČENjA POKRETA PRAVO I KNjIŽEVNOST – PRIMER SOFOKLA
 Dr Dragutin S. Avramović, vanredni profesor
 Ilija D. Jovanov, asistent

MEHANIZMI ILI NAČINI RAZVIJANjA I UNAPREĐENjA BEZBEDNOSNE KULTURE
 Dr Svetlana S. Stanarević, docent

SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLjENOG
 Dr Boriša N. Lečić, docent

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (II DEO)
 Dr Ivan D. Milić, asistent

EKONOMSKE I POLITIČKO-INSTITUCIONALNE DETERMINANTE FISKALNOG DEFICITA
 Dr Marija R. Vuković, profesor strukovnih studija

SUOČENjE OKRIVLjENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU – PRIKAZ SLUČAJEVA IZ PRAKSE POJEDINIH SUDOVA
 Dr Željko D. Mirkov, viši tužilački saradnik

RIGNORIS CAPIO U TOKU RIMSKE ISTORIJE: RIGNORIS CAPIO PREMA GAJEVIM INSTITUCIJAMA
 Milan M. Milutin, asistent

MERE TAJNOG PRIKUPLjANjA PODATAKA SLUŽBI BEZBEDNOSTI – UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ
 Vladan M. Mirković, asistent

ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE SRBIJE KAO PREPREKA JAVNOG OBJAVLjIVANjA BAZE PODATAKA „ŽRTVE RATA 1941–1945.“
 Bojan D. Đokić, istoričar-stručni saradnik

NOVA OPASNA PRAKSA NA VIDIKU? PRAVNI ASPEKTI UPOTREBE DRONA
 Dr Veronika Sikora, vanredni profesor
 Gabor Silađi, student master studija

UPRAVNI UGOVORI PREMA ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dražen S. Miljić

MOGUĆNOST VRŠENjA BILANSNE SEKJURITIZACIJE DUGOVANjA U REPUBLICI SRBIJI PUTEM IZDAVANjA POKRIVENIH OBVEZNICA
 Nikola B. Krstić, student doktorskih studija

SPECIFIČNOSTI USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE SA OSVRTOM NA NjEGOVE ODLUKE U VEZI REFERENDUMA I DANA REPUBLIKE SRPSKE
 Goran N. Guska, student doktorskih studija

MENTALNA POVREDA PUTNIKA KAO OSNOV ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA U MEĐUNARODNOM VAZDUHOPLOVNOM PRAVU
 Irena M. Radumilo, student doktorskih studija

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD: INSTRUMENT PRAVDE ILI ZAPADNjAČKOG IMPERIJALIZMA – ANALIZA SLUČAJA DARFUR
 Danilo D. Babić, student doktorskih studija


Zbornik vol. LI-3 tom 1


TUMAČENJE NEKIH BILATERALNIH UGOVORA OD STRANE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA POVERILACA
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

PRAVNO REGULISANJE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA
 Dr Dušanka J. Đurđev, redovni profesor

ODGOVOR DRŽAVE NA NASILJE U PORODICI
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

DRŽAVNA POMOĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA NADNACIONALNOM NIVOU I U DOMAĆEM PRAVU
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

NEUJEDNAČENOST MEĐUNARODNE ARBITRAŽNE PRAKSE U TUMAČENJU KLAUZULE NAJVEĆEG POVLAŠĆENJA I FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

FAKTORI PROMENA NA TRŽIŠTU RADNE SNAGE SRBIJE
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor

POVREDE PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Bojan N. Tubić, docent
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVIM ULOZIMA
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

SUPTILNA I NEODOLJIVA PRIMAMLJIVOST KORUPCIJE U POLITIČKIM KRUGOVIMA RIMA
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent

JEDNOSTRANA IZMENA UGOVORA O KREDITU U PRAVU MAĐARSKE
 Dr Atila I. Dudaš, docent

BEKSTVO IZ ZATVORA – KRIVIČNO DELO ILI DISCIPLINSKI PRESTUP?
 Dr Ivan D. Milić, asistent

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM MULTILATERALNIM UGOVORIMA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I GLOBALNI BEZBEDNOSNI IZAZOVI
 Dr Dragoljub C. Todić, naučni savetnik

KONTROLA RADA ORGANA UPRAVE OD ZAŠTITNIKA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP
 Mr Dragana S. Petković, viši savetnik
 Vladimir D. Milošević, savetnik

RAZVOJ ODREĐENIH MERA VEZANIH ZA PRAVIČNO SUĐENJE U EVROPSKOJ UNIJI KAO DEO STOKHOLMSKOG PROGRAMA
 Dr Anita I. Nađ, vanredni profesor
 Laslo L. Dornfeld, student doktorskih studija

PRAVNA PRIRODA „ORGANIZACIJSKE VLASTI NAD DJELOM“ (ORGANISATIONSHERRSHAFT)
 Mr Dragana Č. Vasiljević

PREGLED EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE I NJENOG ODNOSA SA SRBIJOM
 Danijel Haitas, predavač i student doktorskih studija

MEHANIZAM OBEZBEĐENJA OBVEZNICA S OSVRTOM NA STANJE U REPUBLICI SRBIJI
 Nikola B. Krstić, student doktorskih studija

KRIVIČNI POSTUPAK IZ ASPEKTA FIHTEOVOG SUBJEKTIVNOG IDEALIZMA
 Miloš R. Galić, student doktorskih studija

ZASNIVANJE NOVE HIPOTEKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA RASPOLAGANJE NEISPISANOM HIPOTEKOM
 Marina D. Jeremić, student doktorskih studija

VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ EVROPSKE UNIJE – OD NACIONALNOG DO GLOBALNOG
 Irena M. Radumilo, student doktorskih studija

ŽRTVE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI
 Mirjana S. Sredojević, student doktorskih studija

NAČELO UPISA U REGISTAR NEPOKRETNOSTI SA OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU
 Jelena J. Tešanović, student doktorskih studija

PRAVNI OKVIR REGULISANJA POJEDINIH PITANJA UPRAVNOG POSTUPKA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA
 Miloš D. Denović, student doktorskih studija


Zbornik vol. LI-3 tom 2


STICANJE NEPOKRETNOSTI UGOVOROM O TAJM-ŠERINGU U EVROPI
 Dr Tekla Pap, redovni profesor

PRAVO STRANACA DA STIČU NEPOKRETNA DOBRA U SRBIJI XIX VEKA
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

PREKOGRANIČNO STICANJE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I POJEDINI PROBLEMI MAĐARSKOG PRAVA S TIM U VEZI
 Dr Janoš Ede Silađi, vanredni profesor

MAĐARSKO PORESKO ZAKONODAVSTVO O ZEMLJIŠTU I POLJOPRIVREDNOJ DELATNOSTI
 Dr Zoltan B. Nađ, vanredni profesor

STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU OD STRANE STRANIH DRŽAVLJANA U RUMUNIJI
 Dr Irina Sferdian, profesor
 Dr Kodruca Guzei-Mangu, viši predavač

PRAVA STRANACA DA STIČU PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA
 Dr Milica M. Panić, docent

UREĐENJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ NAKON UKIDANJA ZEMLJIŠNOG MORATORIJUMA
 Dr Čila Čak, docent

DISKRIMINATORNI PORESKI TRETMAN PRENOSA NEPOKRETNOSTI SA STANOVIŠTA POREZA NA KAPITALNE DOBITKE U PRAKSI SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom

PRAVO STRANIH LICA DA STIČU SVOJINU NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U SRBIJI NAKON ZAKONSKIH NOVELA IZ 2017. GODINE
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom


Zbornik vol. LI-4


SREDSTVA TUMAČENJA MEĐUNARODNIH UGOVORA I DETERMINANTE NJIHOVOG ZNAČAJA
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor
 Ratko S. Radošević, asistent

NORMATIVNI OKVIR ZAŠTITE MORALNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor
 Darko M. Božičić, asistent

DOZVOLJENOST REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG PREINAČUJUĆE ŽALBENE PRESUDE: POSLEDICA USTAVNE GARANTIJE PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO ILI SAMO PRAVNOPOLITIČKO PITANJE? – ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima –
 Dr Ranko I. Keča, redovni profesor
 Dr Marko S. Knežević, docent

RAZVOD BRAKA I ZAJEDNIČKO RODITELJSKO STARANJE KAO POSLEDICA RAZVODA BRAKA U TEORIJI I PRAKSI
 Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor
 Sandra O. Samardžić, asistent
 Milica S. Kovačević, saradnik u nastavi

POJAM I PREDMET PRAVA PLODOUŽIVANJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Danica D. Popov, redovni profesor

NEKI ASPEKTI POLITIKE UNUTRAŠNJE BEZBEDNOSTI KAO ELEMENTA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Nenad P. Radivojević, asistent
 Vladan M. Mirković, asistent

PRAVO ETAŽNIH VLASNIKA NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

ZAŠTITA JAVNIH INTERESA I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EU U NOVIM OKOLNOSTIMA
 Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

TEZE O PROCESNIM FUNKCIJAMA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

UREĐENJE PRAVA NA ODBRANU U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Tatjana D. Bugarski, redovni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent sa doktoratom

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI – KRITIČKI OSVRT IZ UGLA KRIVIČNOG PRAVA
 Dr Branislav R. Ristivojević, redovni profesor
 Dr Stefan S. Samardžić, asistent sa doktoratom

IUS VENDENDI ZALOŽNOG POVERIOCA I PITANJE ODGOVORNOSTI ZA EVIKCIJU U RIMSKOM PRAVU
 Dr Magdolna I. Sič, vanredni profesor
 Milan M. Milutin, asistent

ZASTOJ U POSTUPKU NORMATIVNE KONTROLE – PRILOG RASPRAVI O ZAŠTITI OBJEKTIVNE USTAVNOSTI
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor
 Dr Nataša N. Rajić, asistent sa doktoratom

LOKALNA SAMOUPRAVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

PRAVNA SREDSTVA U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

PONOVLJENJE PARNICE PO ODREDBAMA ZAKONIKA O GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU IZ 1865. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

VANREDNI OBLICI ZAVEŠTANJA U PRAVU SRBIJE I OSTALIM SAVREMENIM PRAVIMA EVROPE
 Dr Jelena Đ. Vidić, vanredni profesor

ZNAČAJ JEZIKA ZA PRAVO
 Dr Dragana M. Ćorić, docent

SLUŽBENIČKO PRAVO U SRBIJI NA RAZMEĐI VEKOVA – SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU SLUŽBENIČKOG SISTEMA I IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
 Dr Aleksandar L. Martinović, docent

O REALIZACIJI UGOVORA O UGOVORNOJ KAZNI ZAKLJUČENOG U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA
 Dr Sanja M. Radovanović, docent
 Nikolina B. Miščević, asistent

MERODAVNO PRAVO ZA SUŠTINU SPORA PRED ARBITRAŽNIM SUDOVIMA IKSID: ČLAN 42(1) IKSID KONVENCIJE I ULOGA NACIONALNOG PRAVA
 Dr Petar M. Đundić, docent

MATERIJALNOPRAVNI TEST ZA OCENU KONCENTRACIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE – TEST ZNAČAJNOG OGRANIČAVANJA KONKURENCIJE
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

OGRANIČENJA PRAVA NA NEOMETANO UŽIVANJE IMOVINE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Bojan N. Tubić, docent

REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA KAO OSNOV PORESKIH OLAKŠICA U SRPSKOM SISTEMU POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom
 Dr Luka O. Baturan, asistent sa doktoratom

OPOMENA KAO VRSTA PREKRŠAJNE SANKCIJE I NJENO (NE)IZRICANJE POJEDINIM UČINIOCIMA PREKRŠAJA
 Dr Ivan D. Milić, asistent

GROF KARLO KUN HEDERVARI (KARLO KHUEN-HÉDERVÁRY) I SRBI U UGARSKOJ I HRVATSKOJ
 Dr Laslo L. Heka, vanredni profesor

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KAO PREDMET VRAĆANJA U POSTUPKU RESTITUCIJE
 Danijela Kukuruzović, student doktorskih studija


2016.Zbornik vol. L-1


SREDSTVA TUMAČENJA I NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

PRAVA PUTNIKA U ŽELEZNIČKOM PREVOZU
 Dr Dušanka J. Đurđev, redovni profesor

RAZVOJ PORESKOG SISTEMA SRBIJE DO DRUGOG SVETSKOG RATA
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor
 Dr Mirko V. Kulić, glavni i odgovorni urednik časopisa „Finansije i porezi“

ZAKON O POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE OD 2016. GODINE – KRITIČKI POGLED
 Dr Sreten M. Jugović, redovni profesor
 Dr Darko Z. Simović, redovni profesor

ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
 Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor

NAČELNA RAZMATRANJA O ISTINI – UOPŠTE I U KRIVIČNOM PRAVU
 Dr Dragiša S. Drakić, vanredni profesor

OBLASTI I POSLEDICE UTICAJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA NA LEGALNO TRŽIŠTE
 Dr Goran N. Bošković, vanredni profesor
 Dr Slaviša Lj. Vuković, vanredni profesor

O OBAVEZI POKORAVANJA PRAVU
 Dr Radomir G. Zekavica, vanredni profesor

USTAVNI OKVIRI PROCESA DECENTRALIZACIJE I REFORME UPRAVLJANJA DRŽAVOM NA PRIMERIMA SRBIJE I HRVATSKE
 Dr Svetozar M. Čiplić, docent
 Dr Aleksandar L. Martinović, docent
 Nataša N. Rajić, asistent

SARAJEVO 1914: KRIVIČNI POSTUPAK PROTIV MLADE BOSNE – ILUZIJA PRAVIČNOG POSTUPKA
 Dr Veljko M. Turanjanin, asistent
 Dr Dragana S. Čvorović, asistent

NEZAKONITI DOKAZI U SUDSKOJ PRAKSI
 Milana M. Pisarić, asistent

KAŽNJAVANJE OSUĐENIH LICA – DISCIPLINSKE MERE
 Ivan D. Milić, asistent
 Dr Darko T. Dimovski, docent

PROGANJANJE: POJAM, KARAKTERISTIKE I PREDLOZI DE LEGE FERENDA
 Višnja M. Ranđelović, asistent

OCENA SELEKCIJE SUDIJA U MAĐARSKOJ
 Dr Atila Bado, redovni profesor

NEKOLIKO OSNOVNIH POUKA REFORME SUDSTVA U MAĐARSKOJ
 Dr Maćaš Bence, vanredni profesor

OBLICI I MODELI ZAŠTITE KONKURENCIJE U UPOREDNOM PRAVU
 Bojan N. Vlaški, viši asistent

PRAVO NA RAD U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE
 Milica Z. Kulidžan, student doktorskih studija

PRAVNI OSNOV UNILATERALNE HUMANITARNE INTERVENCIJE
 Jelena M. Vlajnić, student doktorskih studija

KOSTA ČAVOŠKI: MOĆ I PREVLAST – TUKIDIDOVA POLITIČKA MISAO (CATENA MUNDI, BEOGRAD 2015, 214 STR.)
 Aleksandar V. Šešelj, student


Zbornik vol. L-2


VLADAR I DVOR U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan N. Šarkić, redovni profesor

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – POSTUPAK
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

ANALIZA EVOLUCIJE I SAVREMENOG STANJA CIVILNOG PROCESNOG PRAVA AUSTRIJE
 Dr Marija M. Salma, redovni profesor

NOVI ZAKONSKI OKVIR ZA STRANA ULAGANJA U SRBIJI – BITNE KARAKTERISTIKE I MOGUĆI EFEKTI
 Dr Drago Lj. Divljak, redovni profesor

FRAGMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA I SPECIJALNI PRAVNI REŽIMI
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

PRIBAVLJANJE SVOJINE NA PREDMETU ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA U RIMSKOM PRAVU (IMPETRATIO DOMINII)
 Dr Magdolna I. Sič, vanredni profesor
 Milan M. Milutin, asistent

UTVRĐIVANJE ISTINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV OSUĐENOG ZA VREME IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
 Dr Dragiša S. Drakić, vanredni profesor

MORALNI KRSTAŠKI POHOD DRŽAVE NA SPAVAĆU SOBU: PREKRŠAJ PROSTITUCIJE U NOVOM ZoJRM
 Dr Branislav R. Ristivojević, vanredni profesor

PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O OSIGURANJU USEVA I PLODOVA OD SUŠE
 Dr Janko P. Veselinović, vanredni profesor
 Dr Todor Đ. Marković, vanredni profesor
 Dr Marijana Dukić Mijatović, docent

KONCENTRACIJE SPAJANJEM UČESNIKA NA TRŽIŠTU I KONCENTRACIJE STICANJEM KONTROLE U PRAVU KONKURENCIJE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE
 Dr Sandra S. Fišer Šobot, docent

DOPUŠTENOST JEDNOSTRANOG POVEĆANJA KAMATE U UGOVORIMA O KREDITU U PRAVU SRBIJE
 Dr Atila I. Dudaš, docent

PRIVREDNI KRIMINALITET U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2006. DO 2015. GODINE
 Dr Dragan M. Cvetković
 Zoran Ž. Jovanović
 Davor R. Bešić

AKTUELNA PITANJA RESTITUCIJE U SRBIJI
 Jelena Z. Veselinov, upravnik poslova

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POMORSKE TRAŽBINE – HRONOLOŠKO KRITIČKI OSVRT (MEĐUNARODNI INSTRUMENTI I HRVATSKA REŠENJA)
 Dr Aleksandra V. Vasilj, vanredni profesor

OGRANIČENJA AUTONOMIJE U JAVNOM ZDRAVSTVU: OBAVEZNO VAKCINISANJE DECE
 Dr Ivana Tucak, docent

STICANJE PUTEM ZAJEDNIČKOG ROBA (SERVUS COMMUNIS)
 Mirjana B. Bogunović, viši asistent

PRIVATNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U MAĐARSKOJ POD UTICAJEM JAVNOG PRAVA
 Dr Mate Jules, naučni istraživač

KOMPLEKSNOST SOCIJALNIH INTERAKCIJA I PRAVNOG UREĐENJA ODNOSA U KONTEKSTU PROMJENE KLIME
 Mr Gordana N. Preradović, student doktorskih studija

FOTOGRAFIJA KAO AUTORSKO DELO
 Boba M. Brankov, student doktorskih studija

PREDSEDNIK REPUBLIKE U USTAVNOM PORETKU SRBIJE – DESETOGODIŠNJICA USTAVA OD 2006.
 Aleksandar S. Đorđević, student doktorskih studija


Zbornik vol. L-3


NEKE NOVINE U ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU „UPRAVNO POSTUPANJE“
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor
 Ratko S. Radošević, asistent

ZAŠTITA I BEZBEDNOST ZAPOSLENIH NA RADU
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor
 Darko M. Božičić, asistent

PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA OD ZAČETAKA DO SAVREMENIH IZAZOVA
 Dr Gordana R. Vukadinović, redovni profesor
 Ilija D. Jovanov, asistent

KONFESORNA TUŽBA ZA ZAŠTITU STVARNIH SLUŽBENOSTI
 Dr Danica D. Popov, redovni profesor

JEDNOSTEPENOST ILI DVOSTEPENOST U POSTUPKU PONIŠTAJA ARBITRAŽNE ODLUKE?
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

ZAJEDNIČKA SVOJINA SUPRUŽNIKA I SAVESNO STICANJE POUZDANJEM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

SARADNJA JAVNOG TUŽIOCA I POLICIJE U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Snežana M. Soković, redovni profesor
 Dr Dragana S. Čvorović, docentr
 Dr Veljko M. Turanjanin, docent

REDOVNI PRAVNI LEKOVI PO ODREDBAMA PARNIČNOG ZAKONODAVSTVA IZ 1853. I 1860. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, vanredni profesor

BUĐENJE SILE – RAĐANJE DRŽAVE NACIONALNOG NADZORA
 Dr Dragutin S. Avramović, docent

NOVE TENDENCIJE U POGLEDU USLOVA PRIHVATLJIVOSTI POJEDINAČNIH PREDSTAVKI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Bojan N. Tubić, docent

ULOGA EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA U OČUVANJU FISKALNOG OKVIRA EVROZONE
 Dr Marko B. Dimitrijević, asistent

MOGUĆNOST UVOĐENJA AKCIZE NA BEZALKOHOLNA PIĆA SA DODATKOM ŠEĆERA U SRBIJI
 Luka O. Baturan, asistent
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom

DA LI JE KRIVIČNO DELO UVEK NAJTEŽE KAZNENO DELO? (I DEO)
 Ivan D. Milić, asistent

SAVESNOST U KONTEKSTU RESTITUCIJE KULTURNIH DOBARA
 Sloboda D. Midorović, asistent

ASPEKTI EVROPSKOG SISTEMA FINANSIJSKE KONTROLE
 Dr Zoltan B. Nađ, vanredni profesor
 Anet Š. Čisar, advokat

PERSONALNO POLJE PRIMENE RADNOPRAVNIH NORMI I STATUS ZAPOSLENOG LICA
 Nora I. Jakab, vanredni profesor

DVODOMNI PARLAMENTI – NEKAD I SAD
 Dr Čaba Červak, vanredni profesor

ISTORIJAT AKADEMSKIH STEPENA I ZVANJA U OBLASTI PRAVNE NAUKE U MAĐARSKOJ
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor


Zbornik vol. L-4


ZAŠTITA SLABIJEG PARTNERA U UGOVORNOM BRAČNO-IMOVINSKOM REŽIMU
 Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor
 Sandra O. Samardžić, asistent

VOJNA NEUTRALNOST KAO PRINCIP STRATEŠKOG OPREDELJENJA REPUBLIKE SRBIJE – PROBLEMSKI PRISTUP
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Nenad P. Radivojević, asistent
 Vladan M. Mirković, asistent

SVOJINSKI ODNOSI I PRAVO NA VODU U EPOHI MASOVNIH MIGRACIJA
 Dr Dušan Ž. Nikolić, redovni profesor
 Sloboda D. Midorović, asistent

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA RADNE ODNOSE
 Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

POSEBNA ULOGA SUDA U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM POSTUPKU I NAČELO PROCESNE EKONOMIJE*
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

TRANSFORMACIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI: REZILIJENTNOST U STRATEGIJAMA BEZBEDNOSTI VELIKIH SILA KAO ODGOVOR NA GLOBALNE BEZBEDNOSNE PRETNJE
 Dr Zoran Ć. Keković, redovni profesor
 Jelena M. Dinić, student doktorskih studija

PRILOG RASPRAVI O ZABRANI FIZIČKOG KAŽNJAVANJA DETETA
 Dr Darko Z. Simović, redovni profesor
 Dr Biljana Simeunović-Patić, vanredni profesor

UZAJAMNO PRIZNAVANJE SUDSKIH ODLUKA KAO OSNOV PRIBAVLJANJA I PRENOSA DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor
 Dr Milana M. Pisarić, asistent

ŠEF DRŽAVE U SRBIJI – KRALJ NASPRAM PREDSEDNIKA REPUBLIKE
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

ŽIVOT I DELO PAVLA ŠEROGLIĆA (1800–1857)
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor
 Dr Uroš N. Stanković, asistent sa doktoratom

POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

OLOGRAFSKI I ALOGRAFSKI TESTAMENT U SRPSKOM I UPOREDNOM PRAVU
 Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, vanredni profesor

SPOREDNE ČINIDBE KAO DODATNA OBAVEZA ČLANA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, vanredni profesor

KORENI POLITIČKE KORUPCIJE U STAROM VEKU
 Dr Nataša Lj. Deretić, docent

JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA ZASTARELOG POTRAŽIVANJA
 Dr Sanja M. Radovanović, docent
 Nikolina B. Miščević, asistent

OBAVEZA TRANSPARENTNOG PONAŠANJA DRŽAVE PRIJEMA ULAGANJA PREMA STRANOM ULAGAČU
 Dr Petar M. Đundić, docent

OTUĐENJE SPORNOG PRAVA ILI STVARI U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU: KA MEŠOVITOJ TEORIJI (I)RELEVANCIJE
 Dr Ranko I. Keča, redovni profesor
 Dr Marko S. Knežević, asistent sa doktoratom

RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UNIJE U SLUŽBI OSTVARIVANJA NJENIH CILJEVA
 Dr Bernadet I. Bordaš, redovni profesor

TRAGOM RASPRAVA O UNIFIKACIJI JUGOSLOVENSKOG PRAVA U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA – ULOGA JEZIKA I NARODNOG DUHA U NOMOTEHNICI
 Dr Dragana M. Ćorić, docent

REPREZENTATIVNOST SUDIJA LAIKA U MAĐARSKOJ. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE
 Dr Atila Bado, redovni profesor

STICANJE PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U MAĐARSKOJ, S POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO EVROPSKE UNIJE I PRAVA DRUGIH ZEMALJA
 Dr Janoš E. Silađi, vanredni profesor

PRAVNA TEORIJA KREDITA
 Mr Stojana Đ. Petrović, viši asistent


2015.Zbornik vol. XLIX-1


O ZNAČENJU IZRAZA „ZAKON“ U SAVINOM ŽITIJU SVETOG SIMEONA
 Dr Srđan N. Šarkić, redovni profesor

PRINUDNI OTKUP AKCIJA – OTKUPILAC, PREOSTALI AKCIONARI, ZLOUPOTREBA PRAVA NA PRINUDNI OTKUP AKCIJA
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

PARICIONI ROK U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko I. Keča, redovni profesor
 Dr Marko S. Knežević, asistent sa doktoratom

PREVENCIJA KRIMINALA SA ASPEKTA DIZAJNIRANJA JAVNOG PROSTORA I ULOGE PRIVATNOG OBEZBEĐENJA
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

VASPITNI NALOZI KAO DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I NJIHOVA PRIMENA U PRAKSI VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA I VIŠEG SUDA U NOVOM SADU
 Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor

BIOETIKA PROTIV NESTAJANJA ČOVEKA – KROZ PRIZMU OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE
 Dr Marko Trajković, vanredni profesor
 Dr Dragiša S. Drakić, vanredni profesor

NEDOSTACI LEGISLATIVNO-TEHNIČKOG OBLIKOVANJA PRISTANKA POVREĐENOG KOD TRGOVINE LJUDIMA: DA LI PALERMO PROTOKOL ZABRANJUJE PROSTITUCIJU?
 Dr Branislav R. Ristivojević, vanredni profesor

ODNOS UGOVORA O JEMSTVU I SRODNIH INSTITUTA PRIVREDNOG PRAVA
 Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI U RADU SLUŽBI BEZBEDNOSTI U SRBIJI
 Dr Radojica S. Lazić, vanredni profesor

ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Zoran J. Lončar, docent

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O RASKIDANJU ILI IZMENI UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI
 Dr Atila I. Dudaš, docent

EVIDENCIJA PREKRŠAJNO KAŽNJENIH LICA
 Ivan D. Milić, asistent

PRAVNI POLOŽAJ I ORGANIZACIJA MONAŠTVA NA SVETOJ GORI NAKON PRVOG BALKANSKOG RATA
 Dalibor B. Đukić, asistent

EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA U USTAVU SRBIJE
 Milan M. Rapajić, asistent

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA ŽRTVAMA I ČLANOVIMA PORODICA ŽRTAVA ALBANSKOG TERORA NA KOSOVU I METOHIJI (1999–2014): STUDIJA SLUČAJA
 Bojan D. Đokić, stručni saradnik

SPECIFIČNOSTI SUDA ZA ARBITRAŽU U SPORTU KAO MEĐUNARODNOG ARBITRAŽNOG TELA
 Mr Miloš B. Galantić, načelnik

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI PREMA EVROPSKOM I MAĐARSKOM PRAVU
 Dr Tamaš Prugberger, redovni profesor
 Dr Timea Barzo, vanredni profesor

PROBLEMI SPROVOĐENJA ISTRAGE I KRIVIČNOG GONJENJA U SLUČAJU PIRATERIJE NA MORU
 Amarila Kiš, predavač

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Tiho B. Džakić, rukovodilac Grupe za harmonizaciju propisa

Dr Marko Parezanović: ENERGETSKA BEZBEDNOST
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor

EKSKLUZIVNOST MONTREALSKE KONVENCIJE I KOMUNITARNO PRAVO
 Dr Dušanka J. Đurđev, redovni profesor

PRETRESANJE RAČUNARA RADI PRONALASKA ELEKTRONSKIH DOKAZA
 Milana M. Pisarić, asistent


Zbornik vol. XLIX-2


RAST STRANIH INVESTICIJA U SRBIJI – ZAKON I ŠTA JOŠ?
 Dr Đorđe V. Popov, redovni profesor

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE (Treći deo – Saveti kneza Prozorovskog)
 Dr Srđan N. Šarkić, redovni profesor

MEĐUNARODNI POSTUPCI KOJE POKREĆU POJEDINCI RADI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

EVROPSKA KONVENCIJA O PREDELU
 Dr Zoran V. Arsić, redovni profesor

ULOGA UPRAVE U POSTUPKU VRAĆANJA ZADRUŽNE IMOVINE
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor

PREKID KASNE TRUDNOĆE U PRAVU SRBIJE I UPOREDNOM EVROPSKOM PRAVU
 Dr Gordana B. Kovaček Stanić, redovni profesor

OBEZBEĐENJE TROŠKOVA SPORA U ARBITRAŽI PO PRAVILIMA MTK I IKSID-A
 Dr Maja D. Stanivuković, redovni profesor

SISTEM IZUZETAKA OD PRIMENE „TEORIJE PLODA OTROVNOG DRVETA“
 Dr Ištvan I. Feješ, redovni profesor

EVENTUALNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTEVA
 Dr Ištvan I. Feješ, redovni profesor

KRITIČKI OSVRT NA UREĐENJE ISTRAGE U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

O CILJNOM TUMAČENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O ZAŠTITI STRANIH ULAGANJA: OD PREAMBULE DO PREAMBULE
 Dr Sanja V. Đajić, redovni profesor

NASTANAK I VREME ISPUNJENJA PORESKE OBAVEZE
 Dr Goran B. Milošević, redovni profesor
 Dr Mirko V. Kulić, glavni i odgovorni urednik

TUMAČENJE PRAVA U SKLADU SA PRAVIČNOŠĆU U RIMSKOM PRAVU
 Dr Magdolna I. Sič, vanredni profesor

PRINUDNO ZADRŽAVANJE LICA SA DUŠEVNIM POREMEĆAJIMA U KAZNENOM PRAVU SRBIJE
 Dr Magdolna I. Sič, vanredni profesor

NEKI PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
 Dr Nikola D. Bodiroga, vanredni profesor

STICANJE SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OTKUPOM OD ČLANA DRUŠTVA
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, docent

DUŽNOST OBAVEŠTAVANJA O PRAVNOM NEDOSTATKU KOD UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 Dr Sandra S. Fišer-Šobot, docent

NAČELO SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI U STVARANJU KOMUNITARNOG PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Atila I. Dudaš, docent

ULOGA SUDA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Bojan N. Tubić, docent

PRETOR NE ŠTITI KUKAVICE: O DVOSTRUKOM KARAKTERU PRINUDE U RIMSKOM I SAVREMENOM DOMAĆEM PRAVU
 Dr Vladimir Vuletić, docent

PRIVATNI ZATVORI I PENITENCIJARNI SISTEM SRBIJE
 Dr Darko Dimovski, docent
 Ivan D. Milić, asistent

EKOLOŠKI POREZI I POLJOPRIVREDA
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent

PRETPOSTAVKE ZA OTKRIVANJE EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
 Milana M. Pisarić, asistent

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE
 Nataša N. Rajić, asistent

REGULATIVA PORODIČNOG PRAVA NA MEĐUNARODNOM I EVROPSKOM NIVOU, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVO DETETA NA ZDRAVLJE
 Sandra O. Samardžić, asistent

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU (INKVIZITORSKI KRIVIČNI POSTUPAK I CODE D’ INSTRUCTION CRIMINELLE iz 1808. godine)
 Željko D. Mirkov, viši tužilački pomoćnik

PRAVOSUDNI SISTEM MAĐARSKE SA POSEBNIM NAGLASKOM NA PRINCIP NEZAVISNOSTI SUDIJA TE NJIHOVA UPOREDBA SA SUDSKIM SISTEMIMA BALKANSKIH I SLOVENSKIH DRŽAVA
 Dr Laslo L. Heka, vanredni profesor

NAČELO EKVIVALENTNOSTI I PREKOMERNO OŠTEĆENJE U UGOVORNOM PRAVU
 Darija Z. Marić, student doktorskih studija

Tijana Šurlan: UNIVERZALNA MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA – MEHANIZMI ZAŠTITE
 Dr Darko Z. Simović, vanredni profesor


Zbornik vol. XLIX-3


GRANIČNI I TERITORIJALNI SPOR IZMEĐU BOCVANE I NAMIBIJE
 Dr Rodoljub M. Etinski, redovni profesor

ZAŠTITA INVALIDA U RADNOJ SREDINI
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

VRSTE STVARNIH SLUŽBENOSTI
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

ZNAČAJ I ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U OČUVANJU EKOLOŠKE I LJUDSKE BEZBEDNOSTI
 Dr Ljubomir S. Stajić, redovni profesor
 Dr Svetlana S. Stanarević, docent

RESTRIKTIVNI KONCEPT SUROGAT MATERINSTVA U RADNOM TEKSTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE
 Dr Bernadet I. Bordaš, redovni profesor

SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU – Pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku –
 Dr Marija M. Salma, redovni profesor

DOMAŠAJ NAČELA UPISA I NAČELA POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U NAŠOJ SUDSKOJ PRAKSI
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

PRIMENA NACIONALNOG TRETMANA U PRAVU STRANIH ULAGANJA SRBIJE
 Dr Drago LJ. Divljak, redovni profesor

UREĐENJE RADNOG ODNOSA U SRBIJI U KONTEKSTU NOVIH OKOLNOSTI U SVETU RADA
 Dr Senad R. Jašarević, redovni profesor

GRK GEORGIJE ZAHARIJADIS – NESUĐENI SRPSKI ZAKONOPISAC
 Dr Zoran S. Mirković, redovni profesor

JAVNOPRAVNA PRAVILA REGULISANJA VODOVODA I SNABDEVANJA VODOM U STAROM RIMU
 Dr Magdolna I. Sič, vanredni profesor

IZAZOVI ORGANIZOVANOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
 Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor

O ZELENIM POLITIČKIM STRANKAMA
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

BANKARSKA GARANCIJA U SRPSKOM I EVROPSKIM PRAVNIM SISTEMIMA
 Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

AKTIVNOSTI ODSEKA ZA NARODNO ZDRAVLJE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU NA UNAPREĐENJU JAVNOG ZDRAVLJA
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

DEOBE PORODIČNIH ZADRUGA IZMEĐU 1827. I 1844. GODINE – NORMATIVNI OKVIRI I SUDSKA PRAKSA
 Dr Maša M. Kulauzov, docent

SUROGAT MATERINSTVO U PRAVU SRBIJE (DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA) I PRAVU MAKEDONIJE
 Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, docent

RANE NASTALE UJEDOM PASA I MAČAKA – EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE, FORENZIČKO ISPITIVANJE I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST
 Dr Vladimir Ž. Marjanski, docent
 Dr Aleksandar Potkonjak, docent

DECENTRALIZACIJA SRBIJE I MODELI REGIONALIZMA NA POJEDINIM PRIMERIMA
 Dr Svetozar M. Čiplić, docent

RIČARD POZNER PODVLAČI CRTU – PRAVNI REALIZAM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE DANAŠNJICE
 Dr Dragutin S. Avramović, docent

DOPUŠTENA DEKOMPILACIJA RAČUNARSKOG PROGRAMA U FUNKCIJI ZAŠTITE OPŠTEG INTERESA
 Dr Sanja M. Radovanović, docent

OKVIRNA DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O VODAMA I NJENA PRIMENA U PRAKSI SUDA EU
 Dr Bojan N. Tubić, docent

CFC ZAKONODAVSTVO U EVROPSKOJ UNIJI
 Dr Cvjetana M. Cvjetković, asistent sa doktoratom

KRATKA RASPRAVA O PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJIHOV ZNAČAJ U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Ivan D. Milić, asistent
 Stefan S. Samardžić, asistent

DONOŠENJE I SADRŽINA ŠUMSKE UREDBE (1861)
 Uroš N. Stanković, asistent

PRAVNO REGULISANJE POROĐAJA VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE
 Luka O. Baturan, asistent
 Dr Branislava D. Baturan, lekar na specijalizaciji

ORGANIZACIJA I ULOGA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA
 Ratko S. Radošević, asistent

SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE (POLICIJE) – U SUSRET NOVOM ZAKONU O POLICIJI
 Nenad P. Radivojević, asistent

DŽON LOK I PRAVO NA OTPOR
 Ilija D. Jovanov, asistent

PRINCIP MIROLJUBIVOG KORIŠĆENJA KOSMIČKOG PROSTRANSTVA
 Jelena M. Vlajnić, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLIX-4


INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Dragan L. Milkov, redovni profesor

POSEBNA RADNOPRAVNA ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA RADNIKA
 Dr Predrag P. Jovanović, redovni profesor

SHVATANJE PROFESORA DR RADOMIRA D. LUKIĆA O OBJEKTIVNOM PRAVU
 Dr Gordana R. Vukadinović, redovni profesor

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE IZAZVANIH IMISIJAMA
 Dr Danica D. Popov, redovni profesor

UTICAJ NEGATIVNIH KAMATNIH STOPA NA RAD ZADUŽBINA I FONDACIJA
 Dr Dušan Ž. Nikolić, redovni profesor

DESET GODINA PRIMENE UREDBE BRISEL II bis
 Dr Bernadet I. Bordaš, redovni profesor

„HUMANIZOVANA TORTURA“ ZAKONIKA CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA
 Dr Ištvan I. Feješ, redovni profesor

PRIBREŽNO VODNO PRAVO – ZAŠTITA PRAVA NA UPOTREBU VODA NIŽELEŽEĆEG PRIBREŽNOG VLASNIKA –
 Dr Marija M. Salma, redovni profesor

ZNAČAJ NEGATORNE TUŽBE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Radenka M. Cvetić, redovni profesor

UTICAJ STRESA NA DAVANJE SVEDOČKOG ISKAZA
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Tatjana D. Bugarski, vanredni profesor

USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST ZBOG ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Bojan L. Pajtić, vanredni profesor

ULOGA I ZNAČAJ ODSEKA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NARODNE UPRAVE ZA BANAT, BAČKU I BARANJU
 Dr Gordana M. Drakić, vanredni profesor

ZASTUPANJE STRANAKA U UPRAVNOM SPORU
 Dr Zoran J. Lončar, vanredni profesor

ILEGALNA TRŽIŠTA – PROCENE GLOBALNIH PRIHODA
 Dr Darko M. Marinković, vanredni profesor

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SRBIJI U XIX VEKU
 Dr Nataša LJ. Deretić, docent

PREDLOZI IZMENA ZAKONSKE ODREDBE O ISTRAŽIVANJU VANBRAČNOG OČINSTVA IZ 1855. GODINE
 Dr Maša M. Kulauzov, docent

UTICAJ ZAJEDNICE ŽIVOTA, IMOVINSKOG STANJA I RADNE SPOSOBNOSTI NASLEDNIKA NA KONSTRUKCIJU PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA
 Dr Jelena Đ. Vidić Trninić, docent

USTAV REPUBLIKE SRBIJE I RACIONALIZOVANA DECENTRALIZACIJA
 Dr Svetozar M. Čiplić, docent

UVOD U KOMPJUTERSKU ETIKU
 Dr Dragana M. Ćorić, docent

MATIČNE ĆELIJE LJUDSKOG EMBRIONA I PATENTNA ZAŠTITA
 Dr Sanja M. Radovanović, docent

METODI IZRAČUNAVANJA NAKNADE ZA IZVRŠENU EKSPROPRIJACIJU STRANOG ULAGANJA
 Dr Petar M. Đundić, docent

REŠAVANJE TERITORIJALNIH SPOROVA U MEĐUNARODNOM PRAVU
 Dr Bojan N. Tubić, docent

POVODOM VRAĆANJA KAZNE ZATVORA KAO SREDSTVA IZVRŠENJA LIČNIH PRIVATNOPRAVNIH ZAHTEVA: ANAHRONO NEUSTAVNO REŠENJE I SISTEMSKA GREŠKA ILI KORAK NAPRED U ZAŠTITI PRAVA?
 Dr Marko S. Knežević, asistent sa doktoratom

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU SLOBODNE OCENE – GRANICE USTAVNOSUDSKE NORMATIVNE KONTROLE
 Nataša N. Rajić, asistent

O JEDNOM PREDMETU REHABILITACIJE IZ ASPEKTA KRIVIČNOG PRAVA – SLUČAJ ĐOKE DUNĐERSKOG, VELEPOSEDNIKA I FABRIKANTA NOVOSADSKOG
 Stefan S. Samardžić, asistent

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.
 Uroš N. Stanković, asistent

EKONOMSKA ANALIZA INSTITUTA PRAVA PREČE KUPOVINE U ZAKONU O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU
 Luka O. Baturan, asistent

UPRAVNI SPOR ZBOG ĆUTANJA UPRAVE
 Ratko S. Radošević, asistent

VIŠESTEPENOST SPORTSKIH ARBITRAŽNIH TELA U REPUBLICI SRBIJI
 Mr Miloš B. Galantić

OTPUŠTANJE IZ „ZATVORA“ U MAĐARSKOJ
 Dr Anita Nađ, vanredni profesor

SEVER I JUG EVROPSKOG RADNOG I SOCIJALNOG SUDSTVA
 Bojan V. Božović, student doktorskih studija

EVROPSKI NALOG ZA VRŠENJE NADZORA
 Sandra N. Stojković, student doktorskih studija


2014.Zbornik vol. XLVIII-1


RES SANCTAE U RIMSKOM PRETHRIŠĆANSKOM PERIODU
 Dr Antun Malenica, profesor emeritus

O NASLEĐIVANJU U ZAKONOPRAVILU SVETOGA SAVE
 Dr Nataša Stojanović, redovni profesor

MOŽE LI SE GOVORITI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI?
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

O CARINSKIM OSLOBOĐENJIMA U EVROPSKOJ UNIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

NOVI KONCEPT PRAVIČNOSTI I LJUDSKA PRAVA KAO FAKTORI EFIKASNOSTI GLOBALNE BORBE PROTIV PROMENE KLIME
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

KONVENCIJA O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE USLED DELATNOSTI OPASNIH PO ŽIVOTNU SREDINU
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

ZAŠTITA OD BUKE I EMISIJE ŠTETNIH GASOVA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

ZAKON O STEČAJU I ARBITRAŽA
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

BIOETIKA KAO HUMANA CRTA OPŠTE I KRIVIČNO-PRAVNE TEORIJE
 Dr Marko Trajković, vanredni profesor
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

O OPRAVDANOSTI UKIDANJA UVREDE I KLEVETE: KRIMINALNA (NE)POLITIKA SRPSKOG ZAKONODAVCA
 Dr Branislav Ristivojević, vanredni profesor

PRIMENA RESTORATIVNE PRAVDE NA SLUČAJEVE SEKSUALNE DELINKVENCIJE
 Dr Darko T. Dimovski, docent
 Dr Miomira P. Kostić, redovni profesor

U SUSRET POČETKU PRIMENE NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA
 Dr Aleksandar Martinović, docent

O CELISHODNOSTI ZAKONSKOG UREĐENJA FIDUCIJARNOG PRENOSA SVOJINE U PRAVU SRBIJE
 Dr Atila Dudaš, docent

MERA HITNOG ČUVANJA USKLADIŠTENIH RAČUNARSKIH PODATAKA
 Milana Pisarić, asistent

ISTRAGA ČREZVIČAJNE KOMISIJE PROTIV SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE
 Uroš Stanković, asistent

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA I STARI PROBLEMI SA ZAŠTITNOM MEROM OBAVEZNOG LEČENJA ZAVISNIKA OD ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
 Ivan Milić, asistent

IZBOR SUDIJA – NEPRISTRASNOST I POLITIKA
 Dr Atila Bado, redovni profesor

PRAVO I RETORIKA U CICERONOVOM GOVORU U ODBRANU GNEJA PLANCIJA
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor

SISTEM KAŽNJAVANJA PREMA NOVOM MAĐARSKOM KRIVIČNOM ZAKONU I NJEGOVA KOMPARACIJA SA SRPSKIM I HRVATSKIM ZAKONOM
 Laslo L. Heka, vanredni profesor

UPRAVNI POSTUPAK U AUSTRIJI
 Dr Bernd Vizer, univerzitetski profesor

DEJSTVO ZABRANE KONKURENCIJE U RADNOM PRAVU
 Aleksandra Popović, student doktorskih studija

POMILOVANJE I AMNESTIJA
 Dejan Rešetar, student doktorskih studija

ODREĐENA PITANJA STVARNE I PRAVNE ZABLUDE U KRIVIČNOM PRAVU
 Nikola Vuković, student doktorskih studija

POJAM, OGRANIČENJE I ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KAO VRHUNSKOG LJUDSKOG PRAVA
 Mirjana Sredojević, student doktorskih studija

ARBITRAŽNA KLAUZULA KOJA PRUŽA IZBOR IZMEĐU SUĐENJA I INVESTICIONE ARBITRAŽE
 Dragana Mitrić Savić, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLVIII-2


KAKO DO STRATEGIJE RAZVOJA SRBIJE?
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

SPOR IZMEĐU NIKARAGVE I KOLUMBIJE O RAZGRANIČENJU U KARIPSKOM MORU
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

JEDNAK TRETMAN AKCIONARA
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

POJAM NESREĆNOG SLUČAJA I TELESNE POVREDE PUTNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

NOVINE KOJE DONOSI KONVENCIJA SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor
 Dr Gordana Kovaček Stanić, redovni profesor

NAČELA STVARNIH SLUŽBENOSTI U BUDUĆOJ KODIFIKACIJI GRAĐANSKOG PRAVA
 Dr Danica Popov, redovni profesor

NEKE KONTROVERZE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Dr Goran J. Mandić, docent

O POTREBI MEĐUNARODNOG REGULISANJA SUROGAT MATERINSTVA: SUDSKA PRAKSA I AKTIVNOSTI U 2014. GODINI
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

PRIMENA RAČUNA VEROVATNOĆE U OCENI DOKAZA
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

PRIGOVOR TREĆEG LICA I TUŽBA PROTIV IZVRŠENJA (IZLUČNI ZAHTEVI)
 Dr Marija Salma, redovni profesor

POSEBNO OSETLJIVI SVEDOCI
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

IUDICIA BONAE FIDEI
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

KRIVIČNO PRAVO I PSIHOLOGIJA – TAČKE SPAJANJA
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

NAJVIŠI PRAVNI AKTI U AUTONOMIJI VOJVODINE
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

OSUMNJIČENI U KRIMINALISTIČKIM ISTRAGAMA SILOVANJA
 Dr Darko Marinković, vanredni profesor

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U USTANIČKOJ SRBIJI (1804–1815)
 Dr Nataša Deretić, docent

POKUŠAJI DA SE SAČUVAJU PORODIČNE ZADRUGE U PRAKSI KASACIONOG SUDA SRBIJE
 Dr Maša Kulauzov, docent

LEGITIMNA OČEKIVANJA KAO ELEMENT STANDARDA POŠTENOG I PRAVIČNOG TRETMANA STRANIH ULAGANJA U ARBITRAŽNOJ PRAKSI
 Dr Petar Đundić, docent

POSTOJANJE TEKUĆE CENE KAO USLOV ZA APSTRAKTNO ODMERAVANJE NAKNADE ŠTETE U PRAVU MEĐUNARODNE I DOMAĆE PRODAJE
 Dr Sandra Fišer-Šobot, docent

NAČELO PREDOSTROŽNOSTI U MEĐUNARODNOM PRAVU ŽIVOTNE SREDINE I MEĐUNARODNOJ SUDSKOJ PRAKSI
 Dr Bojan Tubić, docent

EKOLOŠKE NAKNADE KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Cvjetana Cvjetković, asistent

PROTIVPRAVNA TRGOVINA I ODLAGANJE OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OPREMOM
 Milana Pisarić, asistent

PREIMPLANTACIONA GENETSKTA DIJAGNOZA – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO REPUBLIKE SRBIJE
 Nataša Rajić, asistent

TRGOVINA IZMEĐU SRBIJE I RUSIJE U SVETLU CARINSKIH PREFERENCIJA I MEĐUSOBNIH SANKCIJA RUSIJE I ZAPADNIH ZEMALJA
 Luka Baturan, asistent

SPECIFIČNOSTI ODLAGANJA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA I PRIMENE MERE PRITVORA S OBZIROM NA TRUDNOĆU I LIČNOST ŽENE
 Ivan Milić, asistent

NAČELA ZEMLJIŠNOG DUGA KAO REALNOG SREDSTVA OBEZBEĐENJA
 Aleksandra Pavićević, asistent

VLADA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, POLITIČKE PARTIJE I RAZVOJ NJIHOVOG ODNOSA
 Mr Darko Tadić, predsednik Višeg suda u Novom Sadu

OTFRID HEFE: PRAVDA. FILOZOFSKI UVOD
 Ilija Jovanov, asistent


Zbornik vol. XLVIII-3


PRILOG EKONOMSKOJ ANALIZI KLIMATSKIH PROMENA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

JAVNE AGENCIJE U SRBIJI
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

RADNOPRAVNI TRETMAN ZDRAVSTVENE, RADNE SPOSOBNOSTI I LIČNOG INTEGRITETA ZAPOSLENIH
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

SOCIOLOŠKI POJAM GENERACIJE
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor u penziji

ZAŠTITA, UREĐENJE I KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Danica Popov, redovni profesor

KONVENCIONALNA UPOTREBA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I IMISIJE GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor
 Tamara Gajinov, student doktorskih studija

UKIDANJE EGZEKVATURE ZA SUDSKE ODLUKE KOJE ZAHTEVAJU POVRATAK DETETA U PRAKSI: SLUČAJ POVZE
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Marija Salma, redovni profesor

NACIONALNI TRETMAN U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI – DOMAĆE PRAVO I MEĐUNARODNI STANDARDI
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

ZAKON O RADU I KOMUNITARNI PRAVNI STANDARDI
 Dr Senad Jašarević, redovni profesor

NEUSKLAĐENOST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE IZ 2011. GODINE SA DRUGIM PROPISIMA
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: KIPAR PROTIV TURSKE
 Dr Sanja Đajić, redovni profesor

POVODOM JEDNE „ZALUTALE“ ODREDBE U TEODOSIJEVOM KODEKSU (C. TH. 10, 1, 12) – ZAŠTITA ŠUMA U STAROM RIMU
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

SUDIJE POROTNICI I OCENA DOKAZA PO SLOBODNOM SUDIJSKOM UVERENJU
 Dr Tatjana Bugarski, vanredni profesor

KAKO DO BOLJEG SRPSKOG IZBORNOG SISTEMA
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

POVERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Zoran Lončar, docent

ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA O VANBRAČNOJ DECI U SRBIJI XIX VEKA
 Dr Maša Kulauzov, docent

LJUDSKA PRAVA NA TANKOJ CRVENOJ LINIJI IZMEĐU UNIVERZALNOSTI I RELATIVNOSTI
 Dr Dragutin Avramović, docent

SAVREMENE ETIČKE DILEME U POGLEDU PRIMENE HIPOKRATOVE ZAKLETVE
 Dr Dragana Ćorić, docent

PRISTUP „MEĐUNARODNOJ PRAVDI“ (NADLEŽNOST MEĐUNARODNIH SUDOVA) U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Bojan Tubić, docent

ZAŠTITA MEDIJSKOG PLURALIZMA U SRBIJI PREMA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA
 Dr Ivana Rakić, istraživač saradnik

RAZMENA INFORMACIJA U OBLASTI NEPOSREDNOG OPOREZIVANJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 Cvjetana Cvjetković, asistent

PRAVNI STATUS IN VITRO EMBRIONA
 Sandra Samardžić, asistent

KONTRADIKTORNOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA U OBLASTI SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MERE MEDICINSKOG KARAKTERA
 Stefan Samardžić, asistent
 Ivan Milić, asistent

ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 Luka Baturan, asistent

ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA
 Ratko Radošević, asistent

ORGANIZACIJA I PRIMERI RADA OKRUŽNIH SUDOVA U KNEŽEVINI SRBIJI (1846–1858)
 Dr Miroslav Popović

Darko Simović, Dragutin Avramović, Radomir Zekavica: LJUDSKA PRAVA
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor


Zbornik vol. XLVIII-4


OTVORENA PITANJA KOD KOLEKTIVNIH PRAVA ZAPOSLENIH U SVETLU AKTUELNIH PROMENA U RADNOM ZAKONODAVSTVU
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

NAČELA PRAVNOG SISTEMA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

O ALTERNATIVNOM, FAKULTATIVNOM OVLAŠĆENJU TUŽENOG U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

BIOETIKA I RELIGIJA: OD NASTANKA BIOETIKE DO SVETSKOG ETOSA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor u penziji

BEZBEDNOSNA KULTURA KAO FAKTOR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

APSOLUTNOST SVOJINE U FRANCUSKOM PRAVU
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

POLOŽAJ OKRIVLJENOG U ISTRAZI U NEKIM ISTORIJSKIM MODELIMA KRIVIČNOG POSTUPKA
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

PREVENTIVNA TUŽBA ZA OTKLANJANJE IZVORA OPASNOSTI OD ŠTETE U SVETLU ODRŽIVOG RAZVOJA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

PRAVO PREČE KUPOVINE U IZVRŠNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

PRAVO NA ŽIVOT U USTAVU – EKOLOŠKI UGAO
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

JEMSTVO U SRPSKOM I UPOREDNIM PRAVNIM SISTEMIMA
 Dr Bojan Pajtić, vanredni profesor

OZNAČAVANJE GENETSKI MODIFIKOVANE HRANE I PRAVA POTROŠAČA
 Dragan Vujisić, Ph.D., Associate Professor
 Borko Mihajlović, asistent

NORMATIVNO UREĐENJE USTANOVE JAVNOG BELEŽNIŠTVA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA (KRALJEVINI JUGOSLAVIJI)
 Dr Gordana Drakić, docent

SLIČNOSTI I RAZLIKE U POLOŽAJU NUŽNIH NASLEDNIKA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

VREME VAŽENJA (VALIDNOST) PROSPEKTA I OBAVEZA DOPUNE (AKTUELIZACIJE I ISPRAVLJANJA) PROSPEKTA
 Dr Vladimir Marjanski, docent

PROBLEM „BLOKADE“ I „DEBLOKADE“ GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Aleksandar Martinović, docent

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADA ORGANIZACIJA ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA
 Dr Sanja Radovanović, docent

PROTIVTUŽBA U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Petar Đundić, docent

TERITORIJALNI SPOROVI U MEĐUNARODNOJ ARBITRAŽNOJ PRAKSI
 Dr Bojan Tubić, docent

EVROPSKA ZBIRKA PODATAKA O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU – ZNAČAJ UPOREDNIH STATISTIKA, PODACI O KRIMINALITETU I KRIVIČNOM PRAVOSUĐU U SRBIJI
 Dr Milica Kovačević, asistent

KRUG OPOZICIONIH RAZLOGA U PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE
 Marko Knežević, asistent

INTERPRETATIVNE ODLUKE U PRAKSI USTAVNOG SUDA SRBIJE
 Nataša Rajić, asistent

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI KONVENCIJE SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI
 Stefan Samardžić, asistent

SRPSKI PREVOD FRANCUSKOG ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU (1806) IZ 1837.
 Uroš Stanković, asistent

ZNAČAJ BEZBEDNOSNE KULTURE U KONTROLI KAO FUNKCIJI RUKOVOĐENJA U POLICIJI
 Nenad Radivojević, asistent

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA IZMEĐU USTAVA I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Svetozar Čiplić, docent

OSNOVE ZAKONSKOG OKVIRA EU PREMA JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA
 Mr Vladimir Vasiljev, student doktorskih studija


2013.Zbornik vol. XLVII-1


O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

UTICAJ TRANZICIJE NA STANJE PRIVREDE SRBIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNI POLOŽAJ CARIGRADSKOG SENATA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

INDIREKTNA DISKRIMINACIJA U SUDSKOJ PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

AMBALAŽA – IMOVINSKOPRAVNI I EKOLOŠKI ASPEKTI
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

POVODOM NACRTA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

SOFT LAW U EVROPSKOM KOMUNITARNOM PRAVU
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

OSNOVI TEORIJE UPRAVLJANJA EKOLOŠKIM KRIZAMA
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

HAŠKI PROTOKOL O PRAVU MERODAVNOM ZA OBAVEZE IZDRŽAVANJA – NAJNOVIJI IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor
 Dr Petar Đundić, asistent

KAZNA LIŠENJA SLOBODE U SRBIJI 1804–1860. GODINE
 Dr Zoran Mirković,vanredni profesor

HARMONIZACIJA PORODIČNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EU
 Dr Slobodan Panov, vanredni profesor

INTERVENCIJA DRŽAVE U SPREČAVANJU MONOPOLA KAO POTENCIJALNA OPASNOST U OGRANIČAVANJU AUTORSKIH PRAVA
 Dr Janko P. Veselinović, docent

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNA HRANA – EU I SRBIJA
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT KOJI „NIJE VREDAN ŽIVLJENJA“
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

PRINCIP UNIVERZALNOG VAŽENJA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I PITANJE DRŽAVNOG SUVERENITETA
 Dr Senad F. Ganić, docent
 Dr Emir A. Ćorović, docent

PROPISI O PORODIČNOJ ZADRUZI DONETI NAKON STUPANJA NA SNAGU SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA 1844. GODINE
 Dr Maša Kulauzov, docent

PRAVNA RELEVANTNOST CILJA UGOVORA U NEMAČKOM PRAVU
 Dr Atila Dudaš, asistent

POTREBNI NORMATIVNI ODGOVOR NA PROBLEME OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA DELA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
 Milana Pisarić, asistent

POTREBE I MOGUĆNOSTI ADEKVATNIJEG TUMAČENJA HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE U SLUČAJU NASILJA U PORODICI
 Sandra Samardžić, asistent

UGOVORNO PRAVO U ZBORNIKU LEX BAIUVARIORUM
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor

NUŽNI DIO: U NATURI ILI U NOVCU?
 Dr Dubravka Klasiček, viši asistent

REFORMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Marijana Mojsilović, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLVII-2


TEHNIČKI EFEKAT I OBIM PATENTNE ZAŠTITE HEMIJSKIH I BIOTEHNOLOŠKIH PRONALAZAKA
 Dr Božin Vlašković, redovni profesor

RUSKI PROJEKTI DRŽAVNOG UREĐENJA USTANIČKE SRBIJE
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

RENTA KAO OBLIK NAKNADE DELIKTNE MATERIJALNE ŠTETE
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

O SARADNJI CARINSKIH ADMINISTRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

SPECIFIČNE OSOBINE LJUDSKIH PRAVA ZAJEMČENIH ARHUSKOM KONVENCIJOM
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

PORODIČNOPRAVNI ODNOSI RODITELJA I DECE U SRBIJI (VOJVODINI) KROZ ISTORIJU I DANAS
 Dr Gordana Kovaček Stanić, redovni profesor

NAČELA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U DOKUMENTIMA UJEDINJENIH NACIJA, EVROPSKE UNIJE I ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

ULOGA MEĐUNARODNIH HUMANITARNIH ORGANIZACIJA U ZBIVANJIMA NA ZAPADNOM BALKANU (SLUČAJ SRBIJA)
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Dr Katarina Štrbac, pukovnik

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA-CORPUS DELICTI
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

ČINJENICE KAO PREDMET DEKLARATORNE TUŽBE
 Dr Marija Salma, redovni profesor

PRAVNI ZNAČAJ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU STRANIH ULAGANJA
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

NOVINE U REGULISANJU SKRAĆENOG POSTUPKA U ZKP SRBIJE IZ 2011. GODINE
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

KA PLURIPERSPEKTIVISTIČKOJ BIOETICI
 Dr Vojislav Đurđić, redovni profesor
 Dr Marko Trajković, docent

PRINCIP ČISTE UNIVERZALNOSTI U MEĐUNARODNOM STEČAJU
 Dr Vuk Radović, vanredni profesor

KATASTRI, ZEMLJIŠNI REGISTRI I ISPRAVE O KUPOPRODAJI U STAROM RIMU– ELEMENTI MODERNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA, ETIKA I KRIVIČNO PRAVO
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA U RIMSKOM I SAVREMENOM PRAVU
 Dr Marija Ignjatović, docent
 Dr Tanja Kitanović, docent

IMA LI ALTERNATIVU ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM KOJE SE SPROVODI U KRIVIČNOM POSTUPKU?
 Dr Oliver Lajić, docent

PRINCIP KRIVICE KAO OSNOV PREISPITIVANJA OPRAVDANOSTI KRIVIČNIH SANKCIJA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE
 Dr Emir A. Ćorović, docent

ODELJENJE B. KASACIONOG SUDA U NOVOM SADU (1920–1941)
 Dr Gordana Drakić, docent

ODSTUPANJA OD REDOVNIH PRAVILA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

SPECIFIČNI PRIVATNOPRAVNI INSTRUMENTI FINANSIRANJA TROŠKOVA POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE
 Dr Vladimir Marjanski, docent

SVETA GORA – IZMEĐU AUTONOMNOSTI I DRŽAVNOSTI
 Dr Dragutin Avramović, docent

OSLOBOĐENJE PRODAVCA OD ODGOVORNOSTI PREMA ČL. 80 KONVENCIJE UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 Dr Sandra Fišer-Šobot, docent

RAZVOJ PRAVNE REGULATIVE PRINUDNE LICENCE U MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM IZVORIMA PATENTNOG PRAVA
 Dr Atila Dudaš, asistent

OPRAVDANOST USPOSTAVLJANJA NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA U POGLEDU POKRETANJA POSTUPKA OCENE USTAVNOSTI ZAKONA
 Nataša Rajić, asistent

NACRT ZAKONIKA O GRAĐANSKOM POSTUPKU JOVANA HADŽIĆA (1845)
 Uroš Stanković, asistent

PRENOS PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU NA STRANA LICA U SRBIJI I DRUGIM ZEMLJAMA REGIONA
 Luka Baturan, asistent

PRODUŽENJE PRITVORA I ROKOVI
 Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca


Zbornik vol. XLVII-3


STRANE INVESTICIJE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I EKONOMSKI RAZVOJ
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNI INSTRUMENTI ZAŠTITE OD VODA (POPLAVA I SUŠA) I ZAŠTITE VODA
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS U SPORU O GRANICI IZMEĐU BURKINA FASO I MALIJA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

UPRAVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

O TERETU DOKAZIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO DRUŠTVENA I PRAVNA VREDNOST
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

ZABLUDA I PREVARA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI PRAVNOG POSLA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU
 Dr Danica Popov, redovni profesor

AD HOK ARBITRAŽA NA TERITORIJI SRBIJE: POKRETANJE POSTUPKA I KONSTITUISANJE ARBITRAŽNOG SUDA
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

MODERNIZACIJA PRAVILA O IZDRŽAVANJU SA INOSTRANIM ELEMENTOM U SRBIJI
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

TOK KRIVIČNOG POSTUPKA PREMA ZAKONIKU CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

PRAVNA POMOĆ U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Marija Salma, redovni profesor

PORESKA OBAVEZA I UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

PRAVNI-INSTITUCIONALNI OKVIRI IZVOZNOG KREDITIRANJA SA JAVNOM PODRŠKOM
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

RADNI ODNOS – TENDENCIJE U PRAKSI I REGULATIVI
 Dr Senad Jašarević, redovni profesor

SPECIFIČNOSTI PSIHIČKIH PROCESA IZ KOJIH SE SASTOJI DAVANJE ISKAZA DECE SVEDOKA
 Dr Snežana S. Brkić, redovni profesor

ZNAČAJ PREDUGOVORNOG POSTUPANJA ZA NADLEŽNOST I MERITUM U INVESTICIONOJ ARBITRAŽI
 Dr Sanja Đajić, redovni profesor

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ USHODNOJ I POBOČNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

GLOSA O POLITIČKOJ ETICI
 Dr Dragana Ćorić, docent

UPOTREBA RAČUNARSKOG PROGRAMA U CLOUD COMPUTING-U
 Dr Sanja Radovanović, docent

PRISTANAK DRŽAVE NA ARBITRAŽU SA STRANIM ULAGAČEM – MODALITETI PRISTANKA, OGRANIČENJA I MERODAVNO PRAVO
 Dr Petar Đundić, docent

NAČELA POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Atila Dudaš, asistent

NAČELO ODRŽIVOG RAZVOJA U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA I PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA
 Dr Bojan Tubić, asistent

MERE PROTIV ŠTETNE PORESKE KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI
 Cvjetana Cvjetković, asistent

PRAVA ISTOPOLNIH PARTNERA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI U OBLASTI BRAČNOG PRAVA
 Sandra Samardžić, asistent

POJEDINI PROBLEMI PRILIKOM IZRICANJA I IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
 Ivan Milić, asistent

SISTEMI SUDSKE KONTROLE UPRAVE
 Ratko Radošević, asistent

PARLAMENTARNA KONTROLA BEZBEDNOSNO- -INFORMATIVNE AGENCIJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSNE KULTURE – STANJE I PROBLEMI
 Nenad Radivojević, asistent

KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI ASISTIRANE REPRODUKCIJE U SRBIJI
 Stefan Samardžić, asistent

ULOGA EKOLOŠKOG OPOREZIVANJA U POLITICI ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Zoltan Nađ, vanredni profesor

POJEDINI ASPEKTI HARMONIZACIJE CARINSKOG PRAVA EU I CARINSKOG PRAVA CARINSKE UNIJE RUSIJE, BELORUSIJE I KAZAHSTANA
 Dr Dmitrij Galuško, vanredni profesor

PORESKA SARADNJA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTIVU O ADMINISTRATIVNOJ SARADNJI U OBLASTI OPOREZIVANJA
 Mr Aleksandar G. Josimovski

O MODEL ZAKONIMA UNCITRAL-A S POSEBNIM OSVRTOM NA MODEL ZAKONE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA
 Jovana Đuričić, student doktorskih studija
 Marija Mrkšić, student doktorskih studija

ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Marijana Mladenov, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLVII-4


PRAVNI REŽIM VODNIH OBJEKATA
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

INTERESNA OBELEŽJA RADNOG ODNOSA
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

STVARANJE AUTONOMNOG PRAVA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

LJUDSKO DOSTOJANSTVO I BIOETIKA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

KLIMATSKE PROMENE I GRAĐANSKO PRAVO
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

ELEMENTI ZA PRAVNO REGULISANJE SUROGAT MATERINSTVA SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

DOSTUPNOST INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Marija Salma, redovni profesor

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – POMERANJE TEŽIŠTA KA ZAŠTITNOM OBJEKTU
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

ISPITIVANJE SVEDOKA
 Dr Tatjana Bugarski, vanredni profesor

PROMENA POLOŽAJA USTAVNOG SUDSTVA
 Dr Slobodan P. Orlović, vanredni profesor

EVOLUCIJA USTANOVE USVOJENJA OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA
 Dr Tanja Kitanović, docent
 Dr Marija Ignjatović, docent

DEPOLITIZACIJA I PROFESIONALIZACIJA UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Zoran Lončar, docent

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Nataša Deretić, docent

PRAVNI POLOŽAJ VANBRAČNE DECE PREMA PROPISIMA VAŽEĆIM NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Dr Gordana Drakić, docent

POLOŽAJ ŽENE U CRNOGORSKOM BRAČNOM PRAVU XIX VEKA
 Dr Maša Kulauzov, docent

USKLAĐENOST PRAVNOG TRETMANA OGLEDNIH ŽIVOTINJA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE SA ZAKONODAVSTVOM EVROPSKE UNIJE
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

LICA ODGOVORNA ZA SADRŽAJ PROSPEKTA
 Dr Vladimir Marjanski, docent

O EKOFEMINIZMU (KAO DELU EKOLOŠKE ETIKE)
 Dr Dragana Ćorić, docent

ULOGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA
 Dr Aleksandar Martinović, docent

MERODAVNO PRAVO ZA ŠTETU IZAZVANU POVREDOM ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
 Dr Petar Đundić, docent

MEĐUNARODNA PRAVILA O ODREĐIVANJU GRANICA NA MORU
 Dr Bojan Tubić, asistent

TERET DOKAZIVANJA NEDOZVOLJENOSTI IMISIJA KAO PRETPOSTAVKE NEGATORNOG ZAHTEVA
 Marko Knežević, asistent

PACIJENTI U TRAJNOM VEGETATIVNOM STANJU – BIOMEDICINSKA I USTAVNOPRAVNA PITANJA
 Nataša Rajić, asistent

PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI POSTHUMNE OPLODNJE
 Sandra Samardžić, asistent

CRTICE O PRIMENI I IZMENAMA UREDBE O ŠUMAMA (1857)
 Uroš Stanković, asistent

PRISTANAK LICA DA BUDE DONOR ORGANA NAKON SMRTI U SRPSKOM PRAVU
 Luka Baturan, asistent
 Stefan Samardžić, asistent

PROBLEMI KAUZALITETA U AKVILIJANSKOJ KAZUISTICI
 Mirjana Bogunović, asistent


2012.Zbornik vol. XLVI-1


PSIHOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE NASILNIČKE LIČNOSTI
 Dr Milo Bošković, profesor emeritus

EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE
 Dr Vojislav Đurđić, redovni profesor

PRIMENA MEĐUNARODNOG EKOLOŠKOG PRAVA U ORUŽANIM SUKOBIMA
 Dr Zoran Radivojević, redovni profesor
 Dr Nebojša Raičević, docent

RAZLOZI ISKLJUČENJA ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ODLUKOM SUDA
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

VLADAR I ZAKON U DELU CARA JULIJANA APOSTATE
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

NOTARIJALNO OBLIGACIONO PRAVO
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

CARINE I CARINSKA POLITIKA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA: PRIMER EVROPSKA UNIJA
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

SAOBRAĆAJ I ODRŽIVI RAZVOJ
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

O OSNOVNIM NAČELIMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

PREDAJA STVARI KAO NAČIN STICANJA (MODUS ACQUIRENDI) STVARNIH PRAVA
 Dr Danica Popov, redovni profesor

KONTROLA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U INOSTRANSTVU
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

PRAVO EVROPSKE UNIJE I SUDOVI U SRBIJI
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

O DINAMICI I EFEKTIMA ZAKONODAVNOG RADA
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA U STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI PREMA UREDBI 2201/2003 (BRISEL II BIS)
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – NEKI INSTITUTI OPŠTEG DELA KRIVIČNOG POSTUPKA –
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

TERET DOKAZIVANJA U KRIVIČNOM I PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Snežana Brkić, redovni profesor

ZAHTEVI ETIČKE OPRAVDANOSTI KLINIČKIH ISPITIVANJA
 Dr Dragica Živojinović, vanredni profesor

MALOLETNICI U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Tatjana Lukić, vanredni profesor
 Stefan Samardžić, asistent

O STILU JEZIKA ZAKONA
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

PRAVO U SVETU VREDNOSTI
 Dr Marko Trajković, docent

RAZLIČITI OBLICI KORUPCIJE U PRAVNOJ ISTORIJI
 Dr Nataša Deretić, docent

ODRŽIVI RAZVOJ I PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 Dr Bojan Pajtić, docent

KRITIKE SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA OD 1844. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA ODREDBE O PORODIČNOJ ZADRUZI
 Dr Maša Kulauzov, docent

KANALIZACIJA (CLOACA) U RIMSKOM PRAVU
 Dr Samir Aličić, asistent

EKOLOŠKA ETIKA – POJAM, ISTORIJAT I PRAVCI RAZVOJA
 Dr Dragana Ćorić, asistent

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI PO USVAJANJU ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
 Dr Atila Dudaš, asistent

PRAVNA NAČELA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI
 Dr Bojan Tubić, asistent

ODGOVORNOST OSIGURANIKA OD AUTOODGOVORNOSTI ZA PROUZROKOVANU ŠTETU
 Dr Zoran Ilkić, pravni zastupnik u štetama

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE U MAĐARSKOM PRAVU U XIX VEKU
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor


Zbornik vol. XLVI-2


REAFIRMACIJA DODATNIH (DOPUNSKIH) UPLATA U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

VLADARSKE TITULE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

KONVERGENCIJA EVROPSKOG NOTARIJALNOG PRAVA
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ 2011 GOD.
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

ODNOS KOMUNITARNOG SAOBRAĆAJNOG PRAVA I MEĐUNARODNIH KONVENCIJA
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U BRAČNIM/PARTNERSKIM ODNOSIMA
 Dr Gordana Kovaček-Stanić, redovni profesor

NASTANAK HIPOTEKE U SRBIJI S POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOTEKU PREMA GRAĐANSKOM ZAKONIKU ZA KNEŽEVINU SRBIJU IZ 1844 GODINE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

UTICAJ GEOFIZIČKOG ORUŽJA NA UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA POTREBE RATA
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Dr Dragan Vujić

PRESUDA ZBOG IZOSTANKA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

FIDES I BONA FIDES U PROCESU STVARANJA RIMSKOG OPŠTEG PRAVA (IUS GENTIUM)
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

DIGITALNI DOKAZI
 Dr Tatjana Lukić, vanredni profesor

SUKOB KRIVIČNOG PRAVA I MEDICINSKE ETIKE I PSIHIJATRIJSKE NAUKE NA PRIMERU PSIHIJATRIJSKOG VEŠTAČENJA
 Dr Dragiša Drakić, vanredni profesor

UPOREDNI PREGLED SISTEMA ZA ISTRAŽIVANJE I ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIMINALOM
 Dr Oliver Lajić, docent

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O USLUŽIVANJU HRANE I PIĆA
 Dr Janko Veselinović, docent

ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM SPORU
 Dr Zoran Lončar, docent

O STAVU DEMOKRATSKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI
 Dr Gordana Drakić, docent

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE NA PROSTORU BIVŠE SFRJ (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Republika Srpska)
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU AD HOC INFORMISANJA JAVNOSTI NA TRŽIŠTU KAPITALA
 Dr Vladimir Marjanski, docent

ODLUKA ILI NORMA – SLOBODNO SUDIJSKO UVERENJE KAO PRETNJA VLADAVINI PRAVA
 Dr Dragutin Avramović, docent

MODERNOST ODNOSA ISTINE I LAŽI I NJIHOVA ETIČKA, FILOZOFSKA I DRUŠTVENA VREDNOST
 Dr Dragana Ćorić, docent

IZUZECI OD DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANJA O NESAOBRAZNOSTI ROBE U PRAVU MEĐUNARODNE PRODAJE
 Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

D.9.2.27.17 VERSUS CO.2.4: KOJI TEKST JE INTERPOLISAN?
 Dr Samir Aličić, asistent

PRAVNA PRIRODA AGENCIJA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Aleksandar Martinović, asistent

APSTRAKTNO DEJSTVO PRAVNIH POSLOVA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU
 Dr Atila Dudaš, asistent

ODREĐIVANJE GRANICA NA KOPNU U PRAKSI MEĐUNARODNOG SUDA
 Dr Bojan Tubić, asistent

NOVČANA NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA DUŠEVNE BOLOVE ZBOG SMRTI I TEŠKOG INVALIDITETA BLISKOG LICA
 Samir Manić, asistent

PRAVA PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU RAZMENE INFORMACIJA
 Cvjetana Cvjetković, asistent

PRAVNI OKVIRI EVROPSKE UNIJE U BORBI PROTIV DEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU
 Milana Pisarić, asistent

PRVI POKUŠAJI KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG POSTUPKA U SRBIJI (1829–1844)
 Uroš Stanković, asistent

STVARANJE TRŽIŠTA PRENOSIVIH DOZVOLA RADI SMANJENJA EMISIJA GASOVA KOJI PROIZVODE EFEKAT STAKLENE BAŠTE U REPUBLICI SRBIJI
 Luka Baturan, asistent

NEKI PRAVNI ASPEKTI UGOVORA O PREVOZU PUTNIKA DRUMOM
 Jelena Nikčević Grdinić, vanredni profesor

ŽENA U RIMSKOM PRAVU – SUBJEKT ILI OBJEKT PRAVA?
 Mirjana Bogunović, asistent

ROKOVI ZA OSTVARENJE POTRAŽIVANJA I VRŠENJE PRAVA: PREKLUZIVNI ROKOVI I ROKOVI ZASTARELOSTI PREMA PREDLOGU NOVOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA MAĐARSKE
 Reka Pustahelji, asistent

PRAVA OSUMNJIČENOG I POLICIJSKA SARADNJA U EVROPSKOJ UNIJI
 Tijana Žunić, advokatski pripravnik u Novom Sadu
 Tijana Đukić, advokatski pripravnik u Novom Sadu

ODREDBE O ODLOŽNOM ROKU ZA POKRETANJE ARBITRAŽE U MEĐUNARODNIM UGOVORIMA O ZAŠTITI ULAGANJA I NJIHOV UTICAJ NA NADLEŽNOST ARBITRAŽNIH SUDOVA
 Dr Petar Đundić, asistent


Zbornik vol. XLVI-3


JAVNO SLUŠANJE – OBLIK RADA NARODNE SKUPŠTINE
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

UTICAJ VALUTNE KLAUZULE I DEVIZNOG KURSA NA STANJE PRIVREDE SRBIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNI REŽIM POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

CARINSKA PITANJA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE: CARINSKA OSNOVICA
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU BENINA I NIGERA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

AKTUELNE POTREBE DALJEG RAZVOJA RADNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

O OROČAVANJU RADNJI SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

HAŠKA KONVENCIJA O IZBORU NADLEŽNOG SUDA – KRITIČKA PROCENA
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO EVROPSKE UNIJE – PRAVNI OSNOV, IZVORI I PRAKSA SUDA EU
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

POSTUPAK SANACIJE EKOLOŠKIH ŠTETA KOD SKUPNIH EMISIJA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA I VIŠESTRANI MEĐUNARODNI SPORAZUMI O ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

UTICAJ ZAGAĐENJA OLOVOM NA ZDRAVLJE ČOVEKA (ŽIVOTNU SREDINU) U STAROM RIMU
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

NAČELO DOBRE VERE U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: NJEGOV SUPSTANCIJALNI I PROCESNI ZNAČAJ
 Dr Sanja Đajić, vanredni profesor

KRIVIČNA ODGOVORNOST MALOLETNIKA I OPORTUNITET KRIVIČNOG GONJENJA
 Dr Tatjana Lukić, vanredni profesor
 Stefan Samardžić, asistent

USTAVNI POLOŽAJ VLADE MAĐARSKE I VLADE SRBIJE
 Dr Slobodan P. Orlović, docent

SPROVOĐENJE AGRARNE REFORME U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PODRUČJU VOJVODINE NA PRIMERU POSEDA SREDNJE VELIČINE
 Dr Gordana Drakić, docent

ODREDBE O VANBRAČNOJ DECI U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU XIX VEKA
 Dr Maša Kulauzov, docent

MOGUĆNOST UVOĐENJA PRIVATNOG OSIGURANJA TROŠKOVA SPROVOĐENJA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)
 Dr Vladimir Marjanski, docent

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST ROBE SA PRINUDNIM PROPISIMA – FROZEN PORK CASE
 Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

UČEŠĆE LICA KOJA NISU STRANKE U ARBITRAŽNOM POSTUPKU I ZAŠTITA JAVNOG INTERESA PRED ARBITRAŽNIM SUDOM IKSID
 Dr Petar Đundić, asistent

PRAVO NA INFORMISANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA
 Dr Bojan Tubić, asistent

OPOREZIVANJE PUTNIČKIH AUTOMOBILA KAO INSTRUMENT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Cvjetana Cvjetković, asistent

NEZAKONITI PREKOGRANIČNI PROMET ZAŠTIĆENIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA
 Milana Pisarić, asistent

DONOŠENJE I SADRŽINA UREDBE O ŠUMAMA OD 1857. GODINE
 Uroš Stanković, asistent

SUBVENCIONISANJE KUPOVINE STANOVA I STANOGRADNJE
 Luka Baturan, asistent

DER VORRANG DES UNIONSRECHTS UND DIE RECHTSKRAFT NATIONALER INDIVIDUALRECHTSAKTE
 О. Univ. Prof. DDr. Heinz Mayer


Zbornik vol. XLVI-4


NEKI EKONOMSKI ASPEKTI REGULATIVE EVROPSKE UNIJE O TRGOVINI DOZVOLAMA ZA ZAGAĐENJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

O PRAVNOM POJMU OTPADA
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

REFORME UPRAVNO-PROCESNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

VRSTE AUTONOMNOG PRAVA I SHVATANJA PRAVNOG PLURALIZMA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

SOCIOLOŠKI POJAM MORALA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

NEDOPUŠTENE IMISIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

MATERIJALNI IZVORI SAVREMENOG GRAĐANSKOG PRAVA
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

SUROGAT MATERINSTVO SA PREKOGRANIČNIM DEJSTVIMA: STVARNOST I PRAVO
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

AMERIČKI MODEL NAGODBE U KRIVIČNOM POSTUPKU POSEBNO NEKI NJENI NEGATIVNE ASPEKTI
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

KODIFIKACIJA STVARNOG PRAVA U SRBIJI – postignuto i moguća budućnost –
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

NOVO DOMAĆE SPOLJNOTRGOVINSKO ZAKONODAVSTVO O SUBVENCIJAMA I MEĐUNARODNI STANDARDI
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

FLEKSIBILIZACIJA RADA – REŠENJE ILI ZABLUDA
 Dr Senad Jašarević, redovni profesor

PSIHOLOŠKI ASPEKTI SVEDOČENJA STARIH LICA
 Dr Snežana Brkić, redovni profesor

SPECIJALIZACIJA PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA U BORBI PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
 Dr Tatjana Lukić, vanredni profesor
 Milana Pisarić, asistent

O PORETKU NAČELA U CILJNOM (TELEOLOŠKOM) TUMAČENJU U KRIVIČNOM PRAVU
 Dr Branislav Ristivojević, vanredni profesor

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Zoran Lončar, docent

POJAVNI OBLICI KORUPCIJE U SREDNJEM VEKU
 Dr Nataša Deretić, docent

HARMONIZACIJA DOMAĆIH PRAVNIH PROPISA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE – FIDUCIJARNO OBEZBEĐENJE POTRAŽIVANJA
 Dr Bojan Pajtić, docent

PRAVNA ZAŠTITA KUĆNIH LJUBIMACA U DOMAĆEM ZAKONODAVSTVU
 Dr Jelena Vidić Trninić, docent

IMUNITET NEPOVREDIVOSTI U USTAVIMA NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA U TRANZICIJI
 Dr Svetozar Čiplić, docent

DUBINSKA EKOLOGIJA – NASTANAK, PRINCIPI, PERSPEKTIVA
 Dr Dragana Ćorić, docent

PRAVNA PRIRODA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – USTAVNO-PRAVNI, UPRAVNO-PRAVNI I UPOREDNO-PRAVNI ASPEKTI
 Dr Aleksandar Martinović, docent

O ŽALBI PROTIV PRESUDE U POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI
 Marko Knežević, asistent

„PUNA I EFEKTIVNA JEDNAKOST“ PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U POLITIČKOM ŽIVOTU – PRILOG TUMAČENJU MEĐUNARODNIH STANDARDA
 Nataša Rajić, asistent

PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE ŽENA OD NASILJA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I SRBIJE
 Sandra Samardžić, asistent

NATURALNA RESTITUCIJA U SRBIJI – period gestacije
 Stefan Samardžić, asistent


2011.Zbornik vol. XLV-1


NOVA ARHITEKTURA EVROPSKE UNIJE
 Dr Zoran Radivojević, redovni profesor
 Dr Vesna Knežević-Predić, redovni profesor

NEKE KARAKTERISTIKE OFŠOR POSLOVANJA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

MAISTORIJE, SOKALNICI I SEOSKI POPOVI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

UGOVORNA ODGOVORNOST – u evropskom, uporednom i domaćem pravu –
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

KVALIFIKOVANA DRŽAVINA U FUNKCIJI STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM
 Dr Danica Popov, redovni profesor

MODELI OSTVARIVANJA BEZBEDNOSTI U ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Mr Svetlana Stanarević, asistent

MODELI ISPITIVANJA OKRIVLJENOG I SVEDOKA U SAVREMENOM KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

OGRANIČAVANJE LIČNE SLOBODE ZADRŽAVANJEM OSUMNJIČENOG
 Dr Saša Knežević, vanredni profesor

UPOTREBA NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE
 Dr Snežana Brkić, redovni profesor

O DOKAZNOM POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE: STUDIJA TRI SLUČAJA
 Dr Sanja Đajić, vanredni profesor

UGOVOR O POKLONU ZA SLUČAJ SMRTI
 Dr Marko Đurđević, docent

PRAVO I MORAL U SVETLU PRIHVATANJA I PRINUDE
 Dr Marko Trajković, docent

PRAVNA PRIRODA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA KOD UGOVORA O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA (UGOVORA O SMEŠTAJU I PANSIONU)
 Dr Janko Veselinović, docent

INFORMACIJE (OBAVEŠTENJA) SLUŽBI BEZBEDNOSTI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Tatjana Lukić, docent

PRAVNO-TEORIJSKA RAZMATRANJA O POJEDINIM ASPEKTIMA VRŠENJA SUDSKE VLASTI U KRIVIČNIM STVARIMA
 Dr Dragiša Drakić, docent

ZNAČAJ JUSTINIJANOVOG KODIFIKATORSKOG RADA U OBLASTI BRAČNIH ODNOSA
 Dr Nataša Deretić, docent

PRIKAZ NASTAVNIH PREDMETA IZ USTAVNOPRAVNE MATERIJE – CILJ, ISHOD I SADRŽAJ PREDMETA
 Dr Slobodan Orlović, docent

ZAKON KAO PRAVNI OSNOV POZIVANJA NA NASLEĐIVANJE U BIVŠIM SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA
 Dr Jelena Vidić, docent

TEHNOLOŠKE MERE U SISTEMU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA
 Dr Sanja Radovanović, asistent

INJURIJA I TELESNE POVREDE U ZAKONU XII TABLICA
 Mr Ognjen Vujović, asistent

SHVATANJA O KAUZI UGOVORA U DOMAĆOJ CIVILISTICI U PERIODU DO USVAJANJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
 Mr Atila Dudaš, asistent

NAČELO ODREĐENOSTI KRIVIČNOG ZAKONA (LEX CERTA) U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Mr Anđela Stojanović, istraživač pripravnik

OSNOVNI PRAVNI INSTRUMENTI UZAJAMNE POMOĆI U PORESKIM STVARIMA U EVROPSKOJ UNIJI
 Cvjetana Cvjetković, asistent

STANJE I TENDENCIJE U SUPROTSTAVLJANJU KOMPJUTERSKOM KRIMINALU NA EVROPSKOM NIVOU
 Milana Pisarić, asistent

PRAVNA PITANJA BIOMEDICINSKI ASISTIRANE REPRODUKCIJE: REPRODUKTIVNI TURIZAM
 Sandra Samardžić, asistent

AUTENTIČNA TUMAČENJA ZAKONA O POVRAĆAJU ZEMALJA (1839)
 Uroš Stanković, asistent

OPRAVDANOST UVOĐENJA PRIVREMENOG OGRANIČENJA SLOBODNOG IZVOZA PŠENICE U SRBIJI
 Luka Baturan, asistent

USAGLAŠENA PRAKSA I/ILI SVESNI PARALELIZAM NA OLIGOPOLISTIČKOM TRŽIŠTU
 Jovana Đuričić, saradnik u nastavi

Tamás Nótári: Law, Religion and Rhetoric in Cicero’s Pro Murena. Passau, Schenk Verlag, 2008. 200 str.
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

MEĐUNARODNI ASPEKT RAZVRSTAVANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJAMA OKRUŽENJA
 Dr Nedica Dašić, asistent

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA NEDOSTATKE PROJEKTA
 Jovana Pušac, asistent

PROCESNA LEGITIMACIJA PRIVATNIH TUŽILACA PRED SUDOM EU POSLE LISABONSKOG UGOVORA
 Gordana Ćirković, sudijski pripravnik

POMAGANJE U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DJELA U SRPSKOM KRIVIČNOM PRAVU
 Veljko Turanjanin, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLV-2


PRAVNE PRETPOSTAVKE ZAHTEVA DRUŠTVA ZA DODATNU (DOPUNSKU) UPLATU
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

GRADSKO STANOVNIŠTVO U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

SMERNICE I UREDBE EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJA
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

PREVOZNE ISPRAVE
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

IZVORI, OBLICI I NOSIOCI UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE ZEMALJA U TRANZICIJI
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

IZMENE PRVE BRISELSKE UREDBE I NJIHOV UTICAJ NA DRŽAVE KOJE NISU ČLANICE UNIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

TAKTIČKI BLEF – LUKAVSTVO U SASLUŠANJU OKRIVLJENOG
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

POBIJANJE SUDSKOG PORAVNANJA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

SASTAV KATASTRA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

DUGOTRAJNI OBIČAJI (LONGA CONSUETUDINE) I OPŠTI INTERES (UTILITAS PUBLICA)
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

IZVRŠITELJ
 Dr Nikola Bodiroga, docent

O SVETU PRAVA KOJI POČIVA NA MORALNIM VREDNOSTIMA
 Dr Marko Trajković, docent

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Tatjana Lukić, docent

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – PREVENCIJA I NAKNADA ŠTETE
 Dr Bojan Pajtić, docent

SUDSKE INSTANCE NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1929. GODINE
 Dr Gordana Drakić, docent

PORODIČNA ZADRUGA KAO TEMELJ POJEDINIH USTANOVA JAVNOG PRAVA PREMA VALTAZARU BOGIŠIĆU
 Dr Maša Kulauzov, docent

NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ SRODNIKA U PRAVOJ NISHODNOJ LINIJI, SUPRUŽNIKA I VANBRAČNOG PARTNERA
 Dr Jelena Vidić, docent

OBAVEZE JAVNIH DRUŠTAVA U POGLEDU REDOVNOG PERIODIČNOG IZVEŠTAVANJA JAVNOSTI
 Dr Vladimir Marjanski, docent

NESAOBRAZNOST ROBE ZA KOJU PRODAVAC NE ODGOVARA
 Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I POVREDA PRAVA STRANOG ULAGAČA
 Dr Petar Đundić, asistent

LEGITIMACIJA ZA PODIZANJE AKVILIJANSKE TUŽBE U SLUČAJU UNIŠTENJA PREDMETA OBLIGACIONOG ODNOSA
 Dr Samir Aličić, asistent

POLJE PRIMENE ARHUSKE KONVENCIJE
 Mr Bojan Tubić, asistent

PRAVNI OKVIR ZAŠTITE PRAVA PRONALAZAČA U SRBIJI
 Mr Atila Dudaš, asistent

SIMBOLIZAM U KAŽNJAVANJU U SRBIJI U PRVOJ POLOVINI XIX VEKA
 Miljana Todorović, asistent

SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
 Milana Pisarić, asistent

UNIVERZALNA DONJA STAROSNA GRANICA SPOSOBNOSTI ZA KRIVIČNU ODGOVORNOST
 Stefan Samardžić, asistent

NEKOLIKO NAPOMENA O NACRTU KRIVIČNOG ZAKONIKA VASILIJA LAZAREVIĆA (1839)
 Uroš Stanković, asistent

FIDUCIJARNI PRENOS PRAVA SVOJINE
 Tamara Đurđić, saradnik u nastavi

REFORMA MAĐARSKIH PROPISA O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU I SAVETA ZAPOSLENIH
 Dr Tamaš Prugberger, profesor emeritus

IZBORNI SISTEM I IZBORNA KAMPANJA U STAROM RIMU
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor

DA LI JE EKONOMSKA KRIZA UGOVORNI RIZIK?
 Dr Tibor Nohta, docent

PRAVA UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U MAĐARSKOJ
 Dr Čila Čak, docent
 Dr Zoltan Nađ, docent

BADINTER U USTAVNOM SUDU MAKEDONIJE: NOVUM ILI REQUIEM
 Blaže Krčinski, advokatski pripravnik u Skoplju


Zbornik vol. XLV-3 tom 1


O SUDSKOJ VLASTI U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE U KONTEKSTU MEĐUNARODNIH STANDARDA
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

OBLICI IZBEGAVANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA KAO PREDMET PRAVNOG REGULISANJA
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

PRAVNI INSTRUMENTI UPRAVLJANJA KVALITATIVNIM STANJEM VODA
 Akademik Jožef Salma, redovni profesor

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS U SPORU IZMEĐU EL SALVADORA I HONDURASA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

DAN AKCIONARA U KOMPANIJSKOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

O UPRAVNOM SPORU U SRBIJI
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

AKTUELNI ASPEKTI PRINCIPA ZAŠTITE ZAPOSLENIH
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

O POJMU AUTONOMNOG PRAVA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

ELEMENTI DRUŠTVENOG DELANJA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

AUTONOMIJA VERSUS MATERIJALNA ISTINA U KOMPARATIVNOM PRAVU O PORODIČNOM STATUSU DETETA
 Dr Gordana Kovaček-Stanić, redovni profesor

TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

ZAŠTITA OD UGROŽAVANJA NEMATERIJALNE IMOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU PRAVA
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

SPOROVI IZMEĐU DRŽAVE I ULAGAČA U VEZI SA STRANIM ULAGANJIMA U SEKTORU NUKLEARNE ENERGIJE: PREGLED DVA SLUČAJA NASTALA POD OKRILJEM POVELJE O ENERGIJI
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

PRAVO ŽIVOTNE SREDINE KAO NAUČNA I NASTAVNA I DISCIPLINA
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor

PITANJA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

TUŽBE ZA OTKLANJANJE SUSEDSKIH IMISIJA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

PRAVNA SPOSOBNOST I BIOMEDICINA
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

DRŽAVNA POMOĆ U PRAVU EU I NACIONALNO PRAVO
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

HARMONIZACIJA PRAVA I PRAKSE U OBLASTI PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH – SRBIJA I EU
 Dr Senad Jašarević, redovni profesor

POVODOM DECENIJE POSTOJANJA MANDATNOG KRIVIČNOG POSTUPKA U SRBIJI
 Dr Snežana Brkić, redovni profesor


Zbornik vol. XLV-3 tom 2


STARI RIMLJANI SU ZNALI DA JE OLOVO OPASAN OTROV ALI SU TO TOLERISALI – DA LI SE TO DOGAĐA I DANAS?
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

UTICAJ VREDNOSNIH SADRŽAJA KULTURE NA RAZVOJ I UOBLIČAVANJE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA
 Dr Branislav Ristivojević, docent

UPOREDNA ANALIZA: „PRAVA ČOVEKA“ U RIMSKOJ DRŽAVI I SAVREMENA „LJUDSKA PRAVA“
 Dr Nataša Deretić, docent

NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE I EVROPSKI PARLAMENT – JEDNO USTAVNOPRAVNO POREĐENJE
 Dr Slobodan P. Orlović, docent

EKOLOŠKA ODGOVORNOST
 Dr Bojan Pajtić, docent

PREKID TRUDNOĆE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I PROJEKTIMA KOJI SU MU PRETHODILI
 Dr Gordana Drakić, docent

POLOŽAJ VANBRAČNE DECE U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA
 Dr Maša Kulauzov, docent

POSTHUMNA OPLODNJA I NJENA NASLEDNOPRAVNA DEJSTVA
 Dr Jelena Vidić, docent

POJAM, VRSTE I OSNOVNA OBELEŽJA OSIGURANJA OD EKOLOŠKIH ŠTETA
 Dr Vladimir Marjanski, docent

USAGLAŠENOST PRAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE
 Dr Velizar Golubović, savetnik

POSLEDICE RAZLIKOVANJA ZAKONITE I NEZAKONITE EKSPROPRIJACIJE STRANOG ULAGANJA
 Dr Petar Đundić, asistent

ULPIJAN, CELZ I ZAGAĐENJE ZEMLJIŠTA KOROVOM (D. 9. 2. 27. 14)
 Dr Samir Aličić, asistent

NOVI MINUTI POSVEĆENI RADBRUHOVOJ FORMULI
 Dr Dragana Ćorić, asistent

PRIMENA NAČELA UTI POSSIDETIS JURIS PRI ODREĐIVANJU MEĐUDRŽAVNIH GRANICA
 Mr Bojan Tubić, asistent

KAUZA UGOVORNE OBAVEZE – FRANCUSKI UTICAJ NA ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE
 Mr Atila Dudaš, asistent

O NOVOM UREĐENJU VOLJNOG ZASTUPANJA U PARNIČNOM POSTUPKU
 Marko Knežević, asistent

SADRŽINSKA OGRANIČENJA MERA KOJIMA SE REGULIŠE STATUS LJUDSKIH PRAVA U VANREDNIM PRILIKAMA – MEĐUNARODNI STANDARDI I USTAV REPUBLIKE SRBIJE
 Nataša Rajić, asistent

POPULACIONA POLITIKA, PLANIRANJE PORODICE – POSTOJEĆE TENDENCIJE I MOGUĆA REŠENJA
 Sandra Samardžić, asistent

KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 Stefan Samardžić, asistent

UREDBA O SEČI ŠUME I JEDAN PRIMER NJENE PRIMENE U PRAKSI
 Uroš Stanković, asistent

MOGUĆNOST PRIMENE KOUZOVE TEOREME RADI POSTIZANJA INTERNALIZACIJE EKOLOŠKOG TROŠKA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
 Luka Baturan, asistent

SAVREMENA KONTROLA UPRAVE
 Dr Žerar Marku, redovni profesor

REFORME PENZIJSKOG OSIGURANJA U MAĐARSKOJ
 Dr Judit Barta, docent


2010.Zbornik vol. XLIV-1


PRAVNI POLOŽAJ VLASTELE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

LJUDSKO DOSTOJANSTVO KAO OSNOVA ČOVEKOVE PRIRODE
 Dr Vojislav Đurđić, redovni profesor
 Dr Marko Trajković, docent

O NEKIM NEPRIMENJIVIM, PROTIVREČNIM I NEJASNIM ODREDBAMA ZKP SRBIJE NAKON PROCESNE REFORME IZ 2009. GODINE
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

POLOŽAJ, ULOGA I ORGANIZACIJA POKRAJINSKE UPRAVE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 Dr Zoran Lončar, docent

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJAM I PRAVNA PRIRODA
 Mr Sanja Radovanović, asistent

OSNOV ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA U UPOREDNOM PRAVU (FRANCUSKA, BELGIJA, ITALIJA, ŠPANIJA)
 Mr Jelena Vidić, asistent

AMERIČKA DOKTRINA O ZAŠTITI STEČENIH PRAVA
 Mr Dragana Ćorić, asistent

KAUZA UGOVORNE OBAVEZE PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE
 Mr Atila Dudaš, asistent

PRAVNI POLOŽAJ MUSLIMANA U SREDNJOVEKOVNOJ UGARSKOJ
 Mr Boris Stojkovski, asistent

SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA U EVROPSKOM I DOMAĆEM PRAVU
 Cvjetana Cvjetković, asistent

IVANJDANSKI ATENTAT I PREKI SUD U PISMIMA KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA DRAGI MAŠIN
 Uroš Stanković, saradnik u nastavi

SUOČENJE IZ KRIMINALNO-PSIHOLOŠKOG ASPEKTA
 Dr Čaba Fenjveši, vanredni profesor

LIČNOST HAJIMA S. DAVIČA
 Mr Miroslav Popović, student doktorskih studija

PRAVNA REGULATIVA ABORTUSA U REPUBLICI SRBIJI
 Jelena Stojšić, student doktorskih studija

DVA METODA HARMONIZACIJE I UNIFIKACIJE PRIVATNOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI
 Siniša Novković, student doktorskih studija


Zbornik vol. XLIV-2


EVROPSKA UNIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNI POLOŽAJ MEROPAHA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

GRAĐANSKOPRAVNI I TRGOVINSKI UGOVORI
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

NACRT ZAJEDNIČKOG REFERENTNOG OKVIRA ZA EVROPSKO PRIVATNO PRAVO IZ 2009. GODINE
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

ZABRANJENE ODREDBE U UGOVORU O ZALOZI
 Dr Danica Popov, redovni profesor

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA – KRIVIČNA ODGOVORNOST –
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
 Dr Marija Salma, redovni profesor

PROŠIRENO POLJE DELOVANJA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

KUPOVINA PREDMETA ZALOGE OD STRANE ZALOŽNOG POVERIOCA PREMA PAPINIJANU
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

MORAL U BESPUĆU POLITIKE
 Dr Marko Trajković, docent

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI SRBIJI
 Dr Tatjana Lukić, docent

NOVO MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO SRBIJE
 Dr Dragiša Drakić, docent

„OPŠTI ELEMENAT“ ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI
 Dr Branislav Ristivojević, docent

PRAVNI POLOŽAJ SUDIJA ZA VREME ŠESTOJANUARSKOG REŽIMA KRALJA ALEKSANDRA
 Dr Gordana Drakić, docent

ROK ZA OBAVEŠTAVANJE O NESAOBRAZNOSTI ISPORUČENE ROBE U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM PRAVU
 Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O DEOBAMA PORODIČNIH ZADRUGA JUŽNIH SLOVENA
 Dr Maša Kulauzov, asistent

OPEN SOURCE UGOVOR O LICENCI SOFTVERA – POJEDINI ASPEKTI
 Mr Sanja Radovanović, asistent

PRIVREMENE MERE U POSTUPCIMA OSPORAVANJA ZAKONITOSTI AKATA U EVROPSKOJ UNIJI
 Mr Bojan Tubić, asistent

„IZVORNI SMISAO“ TREĆEG POGLAVLJA AKVILIJEVOG ZAKONA
 Mr Samir Aličić, asistent

O PRAVNOJ PRIRODI INSTITUTA ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
 Mr Oliver Lajić, predavač

O NEDOZVOLJENIM DOKAZIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Milana Pisarić, saradnik u nastavi

NORMATIVNA NADLEŽNOST ORGANA IZVRŠNE VLASTI U REDOVNIM I VANREDNIM PRILIKAMA
 Nataša Rajić, saradnik u nastavi

TRIPATIT I NJEGOVI IZVORI
 Dr Laslo Blazovič, redovni profesor

OSVRT NA CICERONOV GOVOR PRO CAELIO IZ ASPEKTA PRAVA I RETORIKE
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor pri Katedri za rimsko pravo


Zbornik vol. XLIV-3


SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I SRBIJA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNI STATUS SOPSTVENOG UDELA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

PRAVNI POLOŽAJ VLAHA I OTROKA U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NESAVESNIM VOĐENJEM PREGOVORA
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

INDIVIDUALNE SANKCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

IZVEŠTAJI UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I KOLEKTIVNO PRAVO NA INFORMISANJE
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

NORMATIVNA IZGRADNJA LJUDSKIH I SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

PORODIČNI FAKTORI KRIMINALITETA I PORODIČNO NASILJE
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

AUTONOMIJA DETETA U SAVREMENOM PORODIČNOM PRAVU
 Dr Gordana Kovaček-Stanić, redovni profesor

SOCIJALNI INŽENJERING KAO OBLIK UGROŽAVANJA POVERLJIVIH POSLOVNIH INFORMACIJA
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Mr Goran J. Mandić, asistent

UTICAJ ISTAKNUTIH PRAVNIKA NA OBLIKOVANJE PRAVA U EVROPI I SRBIJI
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

SPORAZUMNO ODREĐENA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST U PORODIČNOPRAVNOJ MATERIJI U PRAVU EU
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

IZLUČNA PRAVA U STEČAJU
 Dr Marija Salma, redovni profesor

UPISI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, redovni profesor

ZAŠTITA JEDNAKOSTI ZAPOSLENIH U PRAVU EVROPSKE UNIJE
 Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

KLASIFIKACIJA PROCESNIH FORMI U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU SRBIJE
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

NEPOVREDIVOST POSLOVNIH PROSTORIJA U PRAVU EVROPSKE UNIJE I PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Sanja Đajić, vanredni profesor

VANSUDSKI IZVRŠNI POSTUPAK NA OSNOVU ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR
 Dr Nikola Bodiroga, docent

BORBA PROTIV FINANSIRANJA TERORIZMA – PRIMER ŠPANIJE
 Dr Tatjana Lukić, docent

UGOVORI BRAČNIH DRUGOVA U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA I SRPSKOM PRAVU
 Dr Bojan Pajtić, docent

FORMA I SADRŽINA PROSPEKTA
 Dr Vladimir Marjanski, asistent

POSREDNA POVREDA PATENTA
 Dr Sandra Fišer-Šobot, asistent

JEDAN ILI DVA DOMA ZAKONODAVNOG TELA? RAD USTAVOTVORNOG ODBORA OBRAZOVANOG 1888. GODINE
 Dr Maša Kulauzov, asistent

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA – ISTOST ILI RAZLIČITOST?
 Mr Dragutin Avramović, asistent

RUSKA PRAVNA TEORIJA O STEČENIM PRAVIMA I RETROAKTIVNOSTI
 Mr Dragana Ćorić, asistent

ULOGA VOLJE STRANAKA PRILIKOM ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA ZA VANUGOVORNU ODGOVORNOST ZA ŠTETU U EVROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
 Mr Petar Đundić, asistent

OPRAVDANOST UKIDANJA SUDSKE KONTROLE ODLUKA ADMINISTRATIVNOG TRIBUNALA UJEDINJENIH NACIJA U SVETLU POTREBE KONTROLE AKATA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
 Mr Bojan Tubić, asistent

UBISTVO ROBA, IZGUBLJENO NASLEĐE I LEX AQUILIA
 Mr Samir Aličić, asistent

O PROBLEMU BLAGOVREMENOSTI PRIGOVORA MESNE I ZALEČIVE STVARNE NENADLEŽNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU
 Marko Knežević, asistent

UTANJENA KAPITALIZACIJA KAO EVAZIONI INSTRUMENT
 Cvjetana Cvjetković, asistent

PRIROĐENJA SREMACA U REGISTRIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DELA SRBIJE ZA 1899. GODINU
 Uroš Stanković, asistent

UNAPREĐENJE RAZMENE PODATAKA U OKVIRU PREKOGRANIČNE POLICIJSKE I PRAVOSUDNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – „PRUMSKI PROCES“
 Milana Pisarić, asistent

FONDOVI ZA FINANSIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
 Luka Baturan, asistent


2009.Zbornik vol. XLIII-1


SVETSKA EKONOMSKA KRIZA I RESTRUKTURIRANJE DUGOVA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNE I POLITIČKE IDEJE AMBROZIJA IZ MILANA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

KULTURNI RELATIVIZAM I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA: POKUŠAJ PRAVNE ANALIZE
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

PRAVNO REGULISANJE ŽELEZNIČKOG PREVOZA PUTNIKA U EU
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

OSVRT NA POSLEDICE NADLEŽNOSTI EVROPSKE ZAJEDNICE U MATERIJI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

NAČELA KATASTRA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

PRAVO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I DOMAĆE PRAVO
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST
 Dr Dragiša Drakić, docent

PRAVNI POLOŽAJ ORGANA IZVRŠNE VLASTI REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE
 Dr Slobodan Orlović, docent

SUDSKA VLAST I STANJE U SUDOVIMA NA PODRUČJU VOJVODINE 1920–1921. GODINE
 Mr Gordana Drakić, asistent

OBAVEZA GARANTOVANJA UPOTREBLJIVOSTI SOFTVERA KOD UGOVORA O LICENCI
 Mr Sanja Radovanović, asistent

ODNOS SRODSTVA, BRAKA I VANBRAČNE ZAJEDNICE U ZASNIVANJU PRAVILA ZAKONSKOG I NUŽNOG NASLEĐIVANJA U ZEMLJAMA GERMANSKE PRAVNE TRADICIJE
 Mr Jelena Vidić, asistent

„KRITIKA“ ROBERTA VALTERA KELZENOVE ČISTE TEORIJE PRAVA
 Mr Dragana Ćorić, asistent

OBAVEZA ISPORUKE PREMA KONVENCIJI UN O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
 Mr Sandra Fišer-Šobot, asistent

PRINCIP VLADAVINE PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI U SVETLU KONTROLE AKATA EVROPSKE ZAJEDNICE PRED SUDOM EZ
 Mr Bojan Tubić, asistent

PRAVILA OBIČAJNOG PRAVA O IMOVINI U PORODIČNOJ ZADRUZI JUŽNIH SLOVENA
 Mr Maša Kulauzov, asistent

NEKI SLUČAJEVI AKVILIJANSKE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U RIMSKOM KLASIČNOM PRAVU
 Mr Samir Aličić, asistent

RIMSKO PRAVO JE IPAK POZNAVALO POJAM KAUZE UGOVORNE OBAVEZE!
 Mr Atila Dudaš, asistent

RASPODELA HARTIJA OD VREDNOSTI NUĐENIH JAVNOM PONUDOM
 Mr Vladimir Marjanski, asistent

MILENKO VESNIĆ PRED PREKIM SUDOM ZA UČESNIKE U IVANJDANSKOM ATENTATU
 Uroš Stanković, saradnik u nastavi

TRANSFERNE CENE
 Cvjetana Cvjetković, saradnik u nastavi

PRIKAZ NOVOG ZAKONODAVSTVA VELIKE BRITANIJE O RODITELJSTVU U SLUČAJU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG ZAČEĆA
 Sandra Josić, saradnik u nastavi

DE CONVERSIONE BULGARORUM – PRAVNA POZADINA SUKOBA IZMEĐU RIMA I VIZANTIJE
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor pri katedri za Rimsko pravo

KRATKA ISTORIJA PRVOG MAĐARSKOG ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU
 Dr Norbert Varga, docent pri katedri za Mađarsku pravnu istoriju


Zbornik vol. XLIII-2


POVREDA ZABRANE DISKRIMINACIJE PO POLU KAO OSNOV OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

POSTUPAK I PRAVNE POSLEDICE POVLAČENJA I PONIŠTENJA UDELA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

OBLIGACIONOPRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – tužba radi otklanjanja izvora opasnosti za nastanak ekološke štete i tužba radi naknade ekološke štete –
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

PRAVO GLASA AKCIONARA – OSNOVNI PRINCIPI
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

BRAK I RAZVOD IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI
 Dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor

ODNOS UPRAVE I SUDOVA
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

RADNOPRAVNI STANDARDI U VEZI KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

KRIMINOLOŠKA OBELEŽJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNIH SLOBODA
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

PREDMET SOCIOLOGIJE PRAVA I NJEN ODNOS SA SRODNIM DISCIPLINAMA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

UTICAJ MULTIKULTURALNOSTI NA SKLAPANJE I RAZVOD BRAKA
 Dr Gordana Kovaček-Stanić, redovni profesor

ZALOGA NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

CONSTITUTIO CRIMINALIS THERESIANA1 – SISTEM KAZNI –
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

CESSIO BONORUM RIMSKOG PRAVA na temu ličnog bankrota savremenog prava
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

ZABRANA ZLOUPOTREBE PROCESNIH OVLAŠĆENJA
 Dr Marija Salma, vanredni profesor

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLNIH U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU
 Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

KRIVIČNOPROCESNA REFORMA U SRBIJI 2009. GODINE I USTANOVA ZAŠTITE SVEDOKA
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

NASTANAK I RAZVOJ IDEJE O REGIONALIZACIJI SRBIJE
 Dr Zoran Lončar, docent

UPOTREBA METODA TUMAČENJA U KRIVIČNOM PRAVU
 Dr Branislav Ristivojević, docent

ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DELIMA – ZNAČAJ FINANSIJSKE ISTRAGE
 Dr Tatjana Lukić, docent

KRATAK OSVRT NA REŠAVANJE DEMOGRAFSKIH PROBLEMA U RIMSKOJ DRŽAVI
 Dr Nataša Deretić, docent

HARMONIZACIJA PRAVILA O ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I NAJVAŽNIJE ODREDBE DIREKTIVE O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM (85/385/EEC)
 Mr Petar Đundić, asistent

PRAVILO O ISKORIŠĆENOSTI LOKALNIH PRAVNIH LEKOVA U PRAKSI KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA
 Mr Bojan Tubić, asistent

UGOVOR O ČINJENIČNOM STANJU ZAKLJUČEN U POSTUPKU POSREDOVANJA
 Mr Marko Knežević, asistent

ELEKTRONSKI ZAPISI KAO DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Milana Pisarić, saradnik u nastavi

NASTANAK I RAZVOJ ZAJEDNIČKE POLITIKE RIBARSTVA EVROPSKE UNIJE DO REFORMI 2002. GODINE
 Luka Baturan, saradnik u nastavi

SUOČENJE U SVETLU MEĐUNARODNIH DOKUMENATA I U ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Čaba Fenjveši, docent


Zbornik vol. XLIII-3


ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD DEJSTVA STVARI – deliktna i kvazideliktna odgovornost –
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

IZJEDNAČAVANJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE EKONOMSKIH, SOCIJALNIH I KULTURNIH PRAVA SA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM POLITIČKIH I GRAĐANSKIH PRAVA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

PITANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U MEĐUNARODNOM I NAŠEM PRAVU
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

KRIMINOGENI ZNAČAJ SEKSUALNIH DEVIJACIJA
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

HARMONIZACIJA NORMI O RAZVODU BRAKA SA STRANIM ELEMENTOM U SRBIJI SA PRAVILIMA O SUKOBU ZAKONA I SUKOBU NADLEŽNOSTI U EU
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA
 Dr Marija Salma, redovni profesor

FIDES I JAVNI (FISKALNI) DUG
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

O PRAVNOM REGULISANJU NOVIH TRGOVINSKIH UGOVORA
 Dr Drago Divljak, redovni profesor

SOCIJALNA SIGURNOST I SOCIJALNA DRŽAVA
 Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

MARGINALIJE UZ ČLAN 236. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

PLEDOAJE ZA NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Zoran Lončar, docent

PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA (NA NIVOU EVROPSKE UNIJE)
 Dr Tatjana Lukić, docent

KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Dragiša Drakić, docent

PRIRODA I PRIPADNOST POSLANIČKOG MANDATA U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE
 Dr Slobodan Orlović, docent

BRAČNI UGOVORI U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU
 Dr Bojan Pajtić, docent

O STAVU RADIKALNE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA AGRARNOJ REFORMI
 Dr Gordana Drakić, asistent

JOŠ NEKOLIKO NAPOMENA O RADU SVETONIKOLJSKOG ODBORA
 Mr Maša Kulauzov, asistent

PROBLEM KONKURENCIJE TUŽBI U SLUČAJU NANOŠENJA ŠTETE USLED PADA TERETA U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU
 Mr Samir Aličić, asistent

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE UČINILACA I ŽRTAVA ZLOČINA MRŽNJE
 Mr Milena Pavlović, asistent

NASTANAK ODGOVORNOSTI ŠEFA DRŽAVE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI: OPOZIV I SUDSKI IMPIČMENT U PERSPEKTIVI POLUPREDSEDNIČKOG SISTEMA
 Mr Boško Tripković, asistent

MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA I OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA U SUDSKOJ PRAKSI
 Mr Emir Ćorović, asistent

TIMESHARING UGOVOR U MAĐARSKOJ – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA
 Dr Tekla Pap, docent

PREGLED RELEVANTNE LITERATURE O OSNOVU (CILJU) UGOVORNE OBAVEZE U EVROPSKO-KONTINENTALNOM (CAUSA) I ANGLOSAKSONSKOM PRAVU (CONSIDERATION)
 Mr Atila Dudaš, asistent


2008.Zbornik vol. XLII-1-2


PRAVO NA RAVNOPRAVNOST POLOVA – DEMOKRATSKO PITANJE I USTAVNI PRINCIP
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

ZNAČAJ INOSTRANIH INVESTICIJA ZA PRIVREDNU STABILNOST SRBIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

ZNAČAJ PREDUZETNIŠTVA ZA EKONOMIJE U KRIZI
 Dr Fuada Stanković, redovni profesor

KARAKTERISTIKE I PRAVNA DEJSTVA UGOVORA O PRENOSU UDELA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

CAR I ZAKON U GOVORIMA TEMISTIJA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

PRAVNE OSOBINE GRAĐANSKO-PRAVNE ODGOVORNOSTI /Razgraničenje građansko-pravne od krivično-pravne odgovornosti
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

STRUKTURA I TRENDOVI KRETANJA JAVNIH PRIHODA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE I U SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

PROCES PROMOCIJE LJUDSKIH PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

POJAM SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA, KVORUM ZA RAD I VEĆINE ZA DONOŠENJE ODLUKA
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

„PRAVA DETETA PREMA PRAVU SRBIJE“ – HARMONIZACIJA SA EVROPSKIM I MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA -
 Dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor

O RIMSKOM POGLEDU NA KAUZU POSLA, KAUZU OBLIGACIJE I KAUZU PRESTACIJE U KONTRAKTIMA
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

ZAŠTITNIK GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

ZLOSTAVLJANJE NA RADU KAO PRAVNO PITANJE U MEĐUNARODNOM I EVROPSKOM PRAVU
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

NACIONALNA PRAVA U DOKUMENTIMA SRPSKOG POKRETA U JUŽNOJ UGARSKOJ 1848–1849.
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

SAVREMENA SHVATANJA PRAVNE DRŽAVE KOD NAŠIH PROFESORA PRAVA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

PRAVNA PRIRODA ODGOVORNOSTI PREVOZIOCA
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

KRIMINALNE GRUPE I ORGANIZACIJE
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

O NAČELU POMOĆI NEUKOJ STRANCI U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

O PRAVIMA ŽIVOTINJA – STAVOVI STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU KOJI SU POHAĐALI KURS IZ PRAVNE ETIKE
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

DETE U PORODICI SA JEDNIM RODITELJEM: IZDRŽAVANJE I PORODIČNI DOM
 Dr Gordana Kovaček-Stanić, redovni profesor

STICANJE PRAVA SVOJINE OKUPACIJOM STVARI
 Dr Danica Popov, redovni profesor

PRAVNI OKVIR PRIVATNE BEZBEDNOSTI U SVETLU SAVREMENOG SHVATANJA POJMA BEZBEDNOSTI
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I PRELAZNI TRGOVINSKI SPORAZUM SRBIJE I EVROPSKIH ZAJEDNICA - PRAVNO DEJSTVO I ZNAČAJ
 Dr Maja Stanivuković, redovni profesor
 Dr Sanja Đajić, vanredni profesor

EVROPSKO PRIVATNO PRAVO U KONTEKSTU GLOBALIZACIJE
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

SPECIFIČNOSTI HARMONIZACIJE U OBLASTI MEĐUNARODNOG PORODIČNOG PRAVA U EZ
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

ZAKONITOST PRIMENE DNK ANALIZE U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

FIDUCIA I PIGNUS U IZVORIMA POSTKLASIČNOG RIMSKOG PRAVA - SINONIMI ILI TERMINI KORIŠĆENI ZA RAZLIČITE VRSTE ZALOGE?
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

POSTUPAK POVODOM PRAVA INSOLVENCIJE EU - u svetlu regulativa našeg stečajnog prava u domenu reorganizacije insolventnog dužnika-
 Dr Marija Salma, vanredni profesor

JEDINSTVENA EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

PRAVNI ZNAČAJ SUBVENCIJA
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

MOBING U PRAKSI I DOKUMENTIMA EU I SRBIJE
 Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

USTAV SRBIJE IZ 2006. GODINE I NAGOVEŠTAJ NOVIH AKUZATORSKIH ELEMENATA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

POLOŽAJ POKRAJINSKE UPRAVE U PREDLOGU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 Dr Zoran Lončar, docent

EVROPA I BORBA PROTIV TERORIZMA: jačanje saradnje između pravosudnih i policijskih organa
 Dr Tatjana Lukić, docent

MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA I ALKOHOLIČARA PREMA NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU SRBIJE
 Dr Dragiša Drakić, docent

O OPŠTIM OBLICIMA KRIVICE U RIMSKOM STATUTU
 Dr Branislav Ristivojević, docent

FORMIRANJE PRAVNOG SISTEMA U MEĐURATNOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI
 Mr Gordana Drakić, asistent

UGOVORI O LICENCI SOFTVERA NA OMOTU PROIZVODA (nove forme zaključenja ugovora)
 Mr Sanja Radovanović, asistent

NASLEDNOPRAVNE POSLEDICE ODNOSA SRODSTVA, BRAKA I VANBRAČNE ZAJEDNICE U PRAVU ENGLESKE
 Mr Jelena Vidić, asistent

RECEPCIJA AUSTRIJSKOG (GERMANSKOG) KONCEPTA ZAŠTITE STEČENIH PRAVA U SRPSKOJ PRAVNOJ NAUCI
 Mr Dragana Ćorić, asistent

UGOVORNO ODREĐENJE SAOBRAZNOSTI ROBE
 Mr Sandra Fišer-Šobot, asistent

POSTUPAK ZA IZDAVANJE EVROPSKOG PLATNOG NALOGA
 Mr Petar Đundić, asistent

SUDSKA KONTROLA LEGALNOSTI MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJE ZAKLJUČUJE EVROPSKA ZAJEDNICA
 Mr Bojan Tubić, asistent

EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE U PRAKSI USTAVNOG SUDSTVA: KA KOOPERATIVNOM KONSTITUCIONALIZMU
 Mr Boško Tripković, asistent

POLOŽAJ ŽENA U PORODIČNOJ ZADRUZI PREMA OBIČAJNOM PRAVU JUŽNIH SLOVENA
 Mr Maša Kulauzov, asistent

MOGUĆNOST OPOZIVA PONUDE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA I ODGOVORNOST PONUDIOCA ZA NESAVESNO VOĐENJE PREGOVORA
 Mr Atila Dudaš, asistent

UTVRĐIVANJE EMISIONE CENE AKCIJA
 Mr Vladimir Marjanski, asistent

ZLOČINI MRŽNJE U KONTEKSTU RESTORATIVNE PRAVDE
 Mr Milena Pavlović, asistent

O POJMU I ZNAČAJU ARBITRABILNOSTI
 Marko Knežević, asistent

UVJETI ZAŠTITE U ŽIGOVNOM PRAVU
 Dragan Zlatović, dipl.iur.

POROTA U MAĐARSKOJ
 Dr Tamaš Antal, Docent

PRINCIP UZAJAMNOG PRIZNANJA U MEĐUNARODNOJ KRIVIČNOPRAVNOJ SARADNJI
 Dr Kristina Karšai, docent


Zbornik vol. XLII-3


UVOĐENJE PARLAMENTARIZMA U SRBIJI KAO PUT NJENE EVROPEIZACIJE
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

JAŠA TOMIĆ I „ZASTAVA“ O NACIONALNOM I DRŽAVNOM JEDINSTVU U VREME STVARANJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

PODSTICAJI I KONTROLA INOSTRANIH INVESTICIJA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

SHVATANJA ATANASIJA IZ ALEKSANDRIJE O MONARHIJI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

PROBLEMI U FINANSIRANJU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

SOCIOLOŠKA JURISPRUDENCIJA I SOCIOLOGIJA PRAVA – PAUND VERSUS GURVIČ
 Dr Miloš Marjanovi ć , redovni profesor

PREVARA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI PRAVNOG POSLA
 Dr Danica Popov, redovni profesor

REGULISANJE BORAVKA STRANACA U REPUBLICI SRBIJI: NA PUTU KA HARMONIZACIJI SA PRAVOM EVROPSKE ZAJEDNICE
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

FIDUCIA I PIGNUS U IZVORIMA POSTKLASČNOG RIMSKOG PRAVA – SINONIMI ILI TERMINI KORIŠĆENI ZA RAZLIČITE VRSTE ZALOGE? II DEO
 Dr Magdolna Sič , vanredni profesor

MESTO PRAVA PREČE KUPOVINE U GRAĐANSKOM ZAKONIKU
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

REHABILITACIJA: TRI ZAKONA – TRI ZNAČENJA
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

BORBA PROTIV PRANJA NOVCA U EVROPI
 Dr Tatjana Lukić, docent

GRANICA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I DOSTOJANSTVA DRUŠTVENIH SKUPINA U ODABRANIM EVROPSKIM KRIVIČNIM PRAVIMA: GOVOR MRŽNJE
 Dr Branislav Ristivojević , docent

POLITIČKA USLOVLJENOST BRAKOVA SRPSKIH SREDNJOVEKOVNIH VLADARA
 Dr Nataša Deretić, docent

KOLONIZACIJA U MEĐURATNOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI
 Mr Gordana Drakić , asistent

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA PUTEM INTERNETA (Ide li pravo u korak sa vremenom?)
 Mr Sanja Radovanović , asistent

PRAVNA PRIRODA PRAVILA O ISKORIŠĆENOSTI LOKALNIH PRAVNIH LEKOVA
 Mr Bojan Tubić, asistent

USTAVNI NACRT STOJANA NOVAKOVI A OD 1896. GODINE
 Mr Maša Kulauzov, asistent

AKVILIJANSKA ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU UNIŠTAVANJEM DOKUMENATA U KLASIČNOM RIMSKOM PRAVU
 Mr Samir Aličić, asistent

PRUŽANJE PRAVNE ZAŠTITE UGOVORNIM OBEĆANJIMA U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU – NASTANAK INSTITUTA CONSIDERATION-A
 Mr Atila Dudaš, asistent

KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA
 Mr Emir Ćorović, asistent

PRAVNA PRAVILA O OTKAZU I GRUPNOM OTPUŠTANJU ZAPOSLENIH PREMA MAĐARSKOM PRAVU I PRAVU SUSEDNIH ZEMALJA
 Dr Tamaš Prugberger (Prugberger Tamás), D.Sc., doktor Mađarske akademije nauka, profesor emeritus

PRAVNO-ISTORIJSKA I FILOLOŠKA ZAPAŽANJA O SALCBURŠKIM REGISTRIMA (POSEDA) IZ VIII VEKA
 Dr Tamaš Notari, vanredni profesor pri katedri za Rimsko pravo

ISLEDNI SUDIJA U MAĐARSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU
 Dr Čaba Fenjveši, docent

OBUSTAVA ISTRAGE I MEDIJACIJA
 Herke Čongor, docent


2007.Zbornik vol. XLI-1-2


LOKALNA SAMOUPRAVA U SRBIJI – od 1804. godine do tranzicije –
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

DINAMIČKE KOMPETENCIJE DRŽAVNE VLASTI – osvrt na novi Ustav Republike Srbije –
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

OSNIVANJE SENATA U CARIGRADU
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

PROBLEMI U FINANSIRANJU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

O POJMU UPRAVNOG SPORA
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

RADNOPRAVNI OKVIRI INDUSTRIJSKE DEMOKRATIJE U SRBIJI
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

KNEZ MILAN OBRENOVIĆ I SVETOZAR MILETIĆ
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

MODIFIKACIJA PRAVNOG POSLA UGOVARANJEM USLOVA
 Dr Danica Popov, redovni profesor

POSLOVNA ŠPIJUNAŽA KAO FAKTOR BEZBEDNOSNOG MENADŽMENTA KORPORACIJSKIH SISTEMA
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor
 Dr Milan Daničić, docent

RAZVOJ KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA OD POČETKA TRANZICIJE DO DONOŠENJA NOVOG KRIVIČNOG ZAKONIKA
 Dr Ištvan Feješ, redovni profesor

O EVOLUCIJI KONCEPTA EVROPSKOG GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA
 Dr Marija Salma, vanredni profesor

UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU DISTRIBUCIJA RIZIKA I PRAVNA ZAŠTITA INTERESA
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA SVEDOKA OD ZASTRAŠIVANJA
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

BORBA PROTIV TERORIZMA U OKVIRU EU – PRIMER NEMAČKE
 Dr Tatjana Lukić, docent

KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJA U TUČI
 Dr Dragiša Drakić, docent

O OPŠTIM OBLICIMA KRIVICE U RIMSKOM STATUTU
 Dr Branislav Ristivojević, docent

PRAVNI PROPISI O AGRARNOJ REFORMI U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Mr Gordana Drakić, asistent

REGRESNA POTRAŽIVANJA STRANIH FONDOVA SOCIJALNOG OSIGURANJA I NEKA PITANJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
 Mr Petar Đundić, asistent

POSTUPAK PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ AKATA ZAJEDNICA PRED SUDOM PRAVDE EVROPSKIH ZAJEDNICA I SUDOM PRVE INSTANCE
 Mr Bojan Tubić, asistent

POLOŽAJ SENATORA I NARODNIH POSLANIKA PREMA USTAVU KRALJEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I USTAVU FRANCUSKE TREĆE REPUBLIKE OD 1875. GODINE
 Mr Maša Kulauzov, asistent

BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS U GAJEVIM INSTITUCIJAMA: FORMA ILI NAČIN KONVALIDACIJE TESTAMENTA?
 Mr Samir Aličić, asistent-pripravnik

ODGOVORNOST ZA NESAVESNO VOĐENJE PREGOVORA U PRAVU SRBIJE, PRAVIMA NEKIH REFORMSKIH ZEMALJA I SAVREMENIM PISANIM IZVORIMA LEX MERCATORIA
 Mr Atila Dudaš, saradnik u nastavi

ZLOČINI MRŽNJE U MEĐUNARODNOM PRAVU
 Milena Pavlović, asistent-pripravnik

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U KRIVIČNOM PRAVU MAĐARSKE
 Laszlo Kohalmi, viši asistent


Zbornik vol. XLI-3


INVESTICIJE I POSLOVNA KLIMA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

PRAVNO IZJEDNAČAVANjE RIMSKOG I CARIGRADSKOG SENATA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

OSVRT NA INSTRUMENT DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

OSNOVNE SLOBODE EVROPSKE UNIJE U LISABONSKOJ VERZIJI
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

„PRAVNI POSAO“ I „NEGOTIUM“, DVA POJMA KOJA PRIPADAJU RAZLIČITIM EPOHAMA
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

SPECIJALIZOVANI OMBUDSMANI
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI
 Dr Pavle Jovanović, redovni profesor

FRANCUSKI DIPLOMATI O SRPSKOM POKRETU 1848–1849.
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

PRANjE NOVCA KAO KRIMINOLOŠKI I KRIVIČNO PRAVNI PROBLEM
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

STICANjE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM
 Dr Danica Popov, redovni profesor

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EVROPSKE ZAJEDNICE POSLE KOMUNITARIZACIJE: STANjE I IZGLEDI
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

ZAŠTITA DRŽAVINE PREMA NACRTU ZAKONIKA O SVOJINI I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

ZAŠTITA I POMOĆ ŽRTVAMA TRGOVINE LjUDIMA U SVETLU MEĐUNARODNIH PRAVNIH STANDARDA
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

UZIMANjE ORGANA OD UMRLIH DAVALACA – MEDICINSKI, ETIČKI I PRAVNI PROBLEMI
 Dr Vesna Klajn-Tatić, viši naučni saradnik

PRIPEJD KARTICE – NOVI INSTRUMENT ZA PRANjE NOVCA
 Dr Tatjana Lukić, docent

„DRUŠTVENA OPASNOST“ UČINIOCA I KRIVIČNO PRAVO
 Dr Dragiša Drakić, docent

POJAM I PRAVNA ZAŠTITA SOFTVERA
 Mr Sanja Radovanović, asistent

POLOŽAJ ADOPTIVNIH SRODNIKA KAO ZAKONSKIH NASLEDNIKA (zakonodavstva bivših jugoslovenskih republika
 Mr Jelena Vidić, asistent

STUDIJA GLIGORIJA GERŠIĆA O POVRATNOJ SNAZI ZAKONA
 Mr Dragana Ćorić, asistent

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U EVROPSKOJ UNIJI
 Mr Boško Tripković, asistent

USTAVNI NACRT NAPREDNE STRANKE OD 1883. GODINE
 Maša Kulauzov, asistent

REGULA CATONIANA I SC NERONIANUM
 Mr Samir Aličić, asistent-pripravnik

PROMISSORY ESTOPPEL, ALTERNATIVNI OSNOV PRINUDNE IZVRŠIVOSTI UGOVORNIH OBAVEZA U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU
 Mr Atila Dudaš, saradnik u nastavi

TRUDNOĆA I MATERINSTVO U ZATVORSKIM USLOVIMA
 Milena Pavlović, asistent-pripravnik

ULOGA POSREDNIKA U ZAKLjUČENjU SPORAZUMA U POSTUPKU POSREDOVANjA
 Marko Knežević, saradnik u nastavi

UNAPREĐENjE RADA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE REPUBLIKE SRBIJE
 Ivan Đekić
 Mr Bojan Marković

OSVRT NA SUD ZA PORESKE I ADMINISTRATIVNE ZAHTEVA
 Konstatin Pope, vanredni profesor

SUOČENjE U KRIVIČNOM POSTUPKU KAO DEO EVROPSKOG PRAVA
 Čaba Fenjveši


2006.Zbornik vol. XL-1


RESKRIPTI RIMSKIH IMPERATORA OBJAVLJENI DO KRAJA DIOKLECIJANOVE VLADAVINE 305. GODINE N. E.
 Dr Hans Ankum, redovni profesor

IDEJA RIMA U MISLI I DELU CARA DUŠANA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

USLOVLjAVANjE PRENOSA SVOJINE ISPLATOM CENE KAO SREDSTVO OBEZBEĐENjA PO RIMSKOM I NAŠEM SAVREMENOM PRAVU
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

POČETAK SPROVOĐENjA AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Mr Gordana Drakić, asistent

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SENATA PREMA USTAVU KRALjEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I FRANCUSKOM ZAKONU O ORGANIZACIJI SENATA OD 1875. GODINE
 Maša Kulauzov, asistent-pripravnik

PODELE STVARI I POJAM „STVAR" U RIMSKOJ PRAVNOJ DOKTRINI
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

FORMA PRAVNOG POSLA U GAJEVIM INSTITUCIJAMA
 Samir Aličić, asistent-pripravnik

OPŠTA EKONOMSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
 Dr Momčilo Đ. Vukićević, redovni profesor

OCENA POSLOVNE KLIME I STRANE INVESTICIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni rgofesor

O PRAVNIM IZVORIMA PORESKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

KARAKTERISTIČNI PRIMERI EVROPSKOG UTICAJA NA USPOSTAVLjANjE I RAZVOJ DRŽAVNOSTI I DRUŠTVENOG ŽIVOTA U SRBIJI NAKON TURSKE VLADAVINE
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

USTAVNOPRAVNI RAZVITAK SRBIJE U SVETLOSTI EVROPSKOG I REGIONALNOG ISKUSTVA
 Dr Pavle B. Jovanović, redovni profesor

NOVI ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRBIJE
 Dr Stanko Pihler, redovni profesor

BORBA PROTIV TERORIZMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNA SARADNjA
 Mr Tatjana Lukić, asistent

NAČELO PODELE VLASTI U TROUGLU POLITIČKE FILOZOFIJE, PRAVNE TEORIJE I POZITIVNOG ZAKONODAVSTVA - SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODNOS VLADE I UPRAVE U SISTEMU PODELE VLASTI -
 Mr Aleksandar Martinović, asistent

POSTPRIVATIZACIJA I STRANA LICA
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

PRIMENA ZAKONA O VODAMA EVROPSKE ZAJEDNICE: STUDIJA DRZAVNE ZAJEDNICE SRBIJE I CRNE GORE
 Christian Heitsch

PRAVNA REGULATIVA ZASTITE REKE DUNAV U RUMUNIJI
 Laura M. STANILA, Univ. lecturer Phd status
 Sergiu I. STANILA, Univ. lecturer Phd status

PRAVO NA LEPOTE DUNAVA KAO LjUDSKO PRAVO
 Rodoljub Etinski, Ph.D., Full professor

OD ODGOVORNOSTI ZA OTPUSTANjE DO ODGOVORNOSTI ZA EMISIJU
 Dr Dušan Nikolić, Full Professor

NOVO SRPSKO ZAKONODAVSTVO U OBLASTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE I NjENA PRIMENA NA VODENI TOK DUNAVA
 Dr Biljana Petrović

ACTIO POPULARIS KAO INSTRUMENT ZA ZASTITU OKOLINE
 Dr Dragana Ćorić

MICHEL TROPER: «LA PHILOSOPHIE DU DROIT», PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 2003, 126 STRANA
 Marko Božić, asistent-pripravnik

EFIKASNOST ELEKTRONSKOG UCENjA UOBRAZOVNOM PROCESU - PERSPEKTIVE I INOVACIJE
 Davor Jancic
 Srdjan Abdijevic


Zbornik vol. XL-2


VIZANTIJSKI DIJALOG O POLITIČKOJ NAUCI
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

BIRAČKO PRAVO U AKTIMA SRPSKOG NARODNOG POKRETA U JUŽNOJ UGARSKOJ 1848-1849. GODINE
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

ORGANI SPROVOĐENjA AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Mr Gordana Drakić, asistent

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU SENATA PREMA USTAVU KRALjEVINE SRBIJE OD 1901. GODINE I USTAVU FRANCUSKE TREĆE REPUBLIKE OD 1875. GODINE
 Mr Maša Kulauzov, asistent-pripravnik

ŠTA GAJ NIJE REKAO O FORMI TESTAMENTA PER AES ET LIBRAM
 Samir Aličić, asistent-pripravnik

SRPSKI PUT OD SABOROVANjA DO PARLAMENTARIZMA
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

USTAVNI (DIS)KONTINUITET U SAVREMENOJ SRBIJI U SVETLOSTI EVROPSKIH I REGIONALNIH STANDARDA
 Dr Pavle Jovanović, redovni profesor

PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

KAUZA OBLIGACIONIH UGOVORA
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

O DRUGOSTEPENOJ RASPRAVI U PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

PRAVNA DEJSTVA DRŽAVINE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

STVARNO PRAVO SRBIJE – KAKO DALjE?
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

MULTIMEDIJALNA DELA - odnos sa postojećim srodnim objektima autorskopravne zaštite -
 Mr Sanja Radovanović, asistent

NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE LIČNIH PRAVA AUTORA
 Atila Dudaš, saradnik u nastavi

OBAVEZA DOPUNSKIH UPLATA I DODATNIH ULOGA U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

YORK ANTIWERPENSKIH PRAVILA iz 2004.
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

PROCENA POSLOVNIH RIZIKA I STRANE INVESTICIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

O NAČELIMA PORESKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

RADNOPRAVNE DIMENZIJE SOCIJALNO-EKONOMSKIH PRAVA U EVROPSKOM I NAŠEM PRAVU
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

JEDNAKOST ZAPOSLENIH PREMA POLU U DOKUMENTIMA I PRAKSI EU
 Dr Senad Jašarević, vanredni profesor

POSMODERNI TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJA KAO SAVREMENI BEZBEDNOSNI IZAZOVI, RIZICI I PRETNjE
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

ODGOVORNOST PRIKRIVENOG ISLEDNIKA I NjEGOVE „ŽRTVE“ ZA IZVRŠENO KRIVIČNO DELO
 Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

POSEBNA ZAŠTITA DECE I MALOLETNIKA KAO OŠTEĆENIH I SVEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU (uporednopravni pristup)
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

BORBA PROTIV TERORIZMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE I OSNOVNA LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 Dr Tatjana Lukić, asistent

KONVENCIJA UJEDINjENIH NACIJA PROTIV KORUPCIJE I NjENA PRIMENA U DOMAĆEM PRAVU
 Milena Pavlović, asistent-pripravnik

DOPRINOS SUDOVA EVROPSKIH ZAJEDNICA IZGRADNjI ZABRANE DISKRIMINACIJE U PRAVU KONKURENCIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

EVROPSKA KONVENCIJA O PRIZNANjU I IZVRŠENjU ODLUKA O STARANjU O DECI I O PONOVNOM USPOSTAVLjANjU ODNOSA STARANjA – IZVOR MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U SRBIJI
 Dr Bernadet Bordaš, redovni profesor

POSTUPCI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA
 Bojan Tubić, asistent-pripravnik

PODACI O VREDNOVANjU DATI OD UČESNIKA TOKOM PROJEKTA RAZVOJA ZAKONODAVSTVA ZA ŽIVOTNU SREDINU U SRBIJI I CRNOJ GORI (JUGOLEX), JAVNE RADIONICE / KONFERENCIJE
 Miloš Marjanović, redovni profesor


Zbornik vol. XL-3


KLICE SRPSKOG PARLAMENTARIZMA
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

SAVETI ĐAKONA AGAPITA CARU JUSTINIJANU
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

AKTUELNOST RIMSKOG JAVNOG PRAVA I INSTITUTI LOKALNIH ZAJEDNICA I ZAŠTITNIKA GRAĐANA – ŠEMA TEZA
 Đovani Lobrano

OSNOVNE NAPOMENE O BONA FIDES I KONTRAKTIMA
 Sebastiano Tafaro

NAPOMENE UZ PRAVNU MAKSIMU “SUMMUM IUS SUMMA INIURIA”
 Dr Tamás Nótári,

ODGOVORNOST PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I NJENA REALIZACIJA U PRAVU KINE
 Dr Gao Lihong

SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI REVITALIZACIJE VELIKOG BAČKOG KANALA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

PRAVNO JEDINSTVO PUTEM ELASTIČNOG UGOVORNOG PRAVA: BRAČNO IMOVINSKO PRAVO U AUSTRIJSKIM KODIFIKACIJAMA PRIVATNOG PRAVA
 Dr Vilhelm Brauneder, profesor

OSNOVNA PITANjA PRAVNE ZAŠTITE ŽENE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAZNENOPRAVNU ZAŠTITU
 Dr Stanko Pihler, redovni profesor

FINANSIJSKE TEME I DILEME NA PODRUČJU SOCIJALNOG OSIGURANjA
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

RUŠLjIVOST PRAVNOG POSLA USLED ZABLUDE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

REGULISANjE STVARNOPRAVNIH ODNOSA U SRBIJI – VEĆ VIĐENO?
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

ZAHTEV ZA UTVRĐENjE U TOKU PARNICE
 Dr Marija Salma, vanredni profesor

BOT MODEL PROJEKTNOG FINANSIRANjA INFRASTRUKTURE
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

ANONIMNI SVEDOCI U KONTINENTALNOM PRAVU
 Dr Snežana Brkić, vanredni profesor

PRANjE NOVCA (preventivne mere, represivne mere i međudržavna saradnja
 Dr Tatjana Lukić, asistent

AUTORSKO PRAVO SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI
 Mr Sanja Radovanović, asistent

BRAČNO-IMOVINSKI UGOVORI U UPOREDNOM PRAVU
 Mr Bojan Pajtić

UTICAJ ADOPTIVNOG SRODSTVA NA ZAKONSKA NASLEDNA PRAVA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I OSTALIH EVROPSKIH ZEMALjA
 Mr Jelena Vidić, asistent

PISCI USTAVNIH NACRTA I USTAVA SRBIJE U KOJIMA JE PREDVIĐENO DVODOMNO PREDSTAVNIČKO TELO
 Maša Kulauzov, asistent-pripravnik

LOKALNI PRAVNI LEKOVI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
 Bojan Tubić, asistent-pripravnik

DE DIVERSIS REGULIS IURIS ANTIQUI
 Samir Aličić, asistent-pripravnik

POJAM CONSIDERATION-A U ANGLOSAKSONSKOM PRAVU
 Atila Dudaš, saradnik u nastavi

JACQUES MARITAIN, „L’HOMME ET L’ETAT“ PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 1953, PRVO IZDANjE, 204 STRANE
 Marko Božić, asistent-pripravnik


2005.Zbornik vol. XXXIX-1


ORGANIZOVANI KRIMINAL I KRIMINALNE ORGANIZACIJE
 Dr Ferenc Nagy, profesor

ORGANIZOVANI KRIMINAL - PROBLEMI DEFINICIJE
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

UTICAJ SOCIJALNIH I EKONOMSKIH ČINIOCA NA RAZVOJ, STRUKTURU I KVALITET KRIMINALA
 Dr Janoš Lukač

RUMUNSKI ZAKON O PREVENCIJI I BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
 Dr Maître Viorel PASCA, profesor
 Dr Maître Lucian BERCEA, profesor
 Maître Raluca BERCEA, predavač

KARAKTERISTIKE I PROBLEMI DEFINISANJA I SUZBIJANJA KORUPCIJE – OSNOVNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA –
 Dr Stanko Pihler, redovni profesor

PREVENCIJA I BORBA PRANjA NOVCA. ISKUSTVO RUMUNIJE
 Dr Maître Viorel PASCA, profesor
 Dr Maître Lucian BERCEA, profesor
 Maître Raluca BERCEA, predavač

KRIJUMČENjE NUKLEARNIH MATERIJALA KAO OBLAST ORGANIZOVANOG KRIMINALA
 Dr Fenyvesi Csaba, vanredni profesor

TAJNI AGENT U KRIVIČNOM POSTUPKU ZAKONA U SRBIJI I CRNOJ GORI
 Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

ZAŠTITA SVEDOKA U ZAKONODAVSTVU SRBIJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA
 Dr Snežana Brkić, docent

KRIVIČNA REGULATIVA PORESKIH PRAVA U MAĐARSKOJ
 Dr Čaba Silovič, docent

PRIZNANJE KAO MEDIJ U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
 Dr Herke Csongor, vanredni profesor

ODGOVOR NA ORGANIZOVANI KRIMINAL U MATERIJALNOM KRIVIČNOM PRAVU
 Zsolt Szomora, asistent

USKLAĐENOST RUMUNSKOG ZAKONODAVSTVA SA KONVENCIJOM UJEDINjENIH NACIJA O TRANSNACIONALNOM ORGANIZOVANOM KRIMINALU
 Flaviu Ciopec, predavač

ORGANIZOVANjE ZLOČINAČKIH UDRUŽENjA KAO OBLIK SAUČESNIŠTVA U SVETLU BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 Mr Dragiša Drakić, asistent

INFILTRACIJA U KRIMINALNU ORGANIZACIJU
 Dr Bence Meszaros, asistent

ELEKTRONSKI NADZOR KOMUNIKACIJA KAO METOD PRIBAVLjANjA DOKAZA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
 Mr Tatjana Lukić, asistent

PRAVNA PRIRODA KRIJUMČARENjA U MAĐARSKOJ NAKON PRIDRUŽIVANjA EVROPSKOJ UNIJI
 László Tatár, asistent predavač

ZAŠTITA NASTAVNIKA I PRAVNA PODRŠKA U MAĐARSKOJ
 Dr Kovács Judit,

BIBLIOGRAFIJA STRANE LITERATURE IZ OBLASTI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 Milena Pavlović, asistent pripravnik


Zbornik vol. XXXIX-2


PROBLEMI U VEZI SA PRAVNIM OBRAZOVANjEM I BOLONjOM
 Dr Vilibald Poš, redovni profesor

PRAVO, PRAVNO OBRAZOVANjE, UNIVERZITETI (Bolonjska deklaracija i obrazovanje pravnika u Mađarskoj)
 Dr Barna Mezei, profesor

NEOPHODNE REFORME U PRAVNOM OBRAZOVANjU
 Dr Simeon Božanov, docent

PRAVNO KLINIČKO OBRAZOVANjE RUMUNSKA ISKUSTVA SA KLUŽANSKOG UNIVERZITETA
 Dr Romulus Đidro, profesor
 Dr Veronika Rebreanu, profesor

OBLICI I USPEŠNOST SARADNjE
 Dr Erika Rot

PRAVNO OBRAZOVANjE U SRBIJI
 Dr Dušan Nikolić, redovni profesor

PREZENTACIJA UNIVERZITETA BABEŞ-BOLYAI IZ KLUŽA
 Dr Radu N. Katana

OPŠTI PODACI O PRAVNOM FAKULTETU U NOVOM SADU
 Dr Dušan Nikolić, profesor
 Dr Radenka Cvetić, docent

UNIVERZITETI U SRBIJI – UNIVERZITET U NOVOM SADU 2001 - 2004
 Dr Fuada Stanković, profesor

PRAVNO OBRAZOVANjE U NEMAČKOJ: NEKE KARAKTERISTIČNE ODLIKE
 Dr Rajnhard Cimerman, profesor, direktor

FEDERALIZAM U DRŽAVI I NAUCI
 Dr Klaus Hopt, profesor


Zbornik vol. XXXIX-3


OSNOVNA ISTRAŽIVANjA U OBLASTI PRAVNIH NAUKA NA MAKS PLANK INSTITUTU
 Jirgen Bazedov

PRAVNI POLOŽAJ OKRIVLjENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU U SVETLU ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
 Dr Momčilo Grubač, redovni profesor

NOVELE OPŠTIH USTANOVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE
 Dr Stanko Pihler, redovni profesor

MERE ZAŠTITE SVEDOKA PUTEM SPREČAVANjA FIZIČKOG SUSRETA OKRIVLjENOG I SVEDOKA
 Dr Snežana Brkić, docent

OTKRIVANjE I DOKAZIVANjE KRIVIČNIH DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U SRBIJI
 Mr Tatjana Lukić, asistent

CIVILNA ODGOVORNOST ZA RADNjE POTČINjENOG (KOMANDNA ODGOVORNOST) PRE USVAJANjA STATUTA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA
 Mr Branislav Ristivojević, asistent

SVRHA MERA BEZBEDNOSTI KAO KRIVIČNIH SANKCIJA - SVRHA MERA BEZBEDNOSTI PREMA OSNOVNOM KRIVIČNOM ZAKONU
 Mr Dragiša Drakić, asistent

POJAM PRAVA SVOJINE
 Dr Danica Popov Redovni profesor

STVARNO PRAVO SRBIJE U EVROPSKIM OKVIRIMA
 Dr Radenka Cvetić, vanredni profesor

MULTIMEDIJALNA DELA
 Mr Sanja Radovanović, asistent

ZAKONSKO NASLEĐIVANjE U SRPSKOM I EVROPSKOM PRAVU
 Mr Jelena Vidić, asistent

PRESUDA ZBOG PROPUŠTANjA
 Dr Marija Salma,vanredni profesor

RADNOPRAVNI OKVIRI HARMONIZACIJE NAŠEG PRAVA I EVROPSKOG PRAVA
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

POLOŽAJ STRANKE UUPRAVNOM POSTUPKU
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

UTICAJ KOMUNITARNOG PRAVA NA NACIONALNO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - ODABRANA PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 Prof. dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

MEĐUNARODNI OKVIRI SPOLjNOTRGOVINSKOG POSLOVANjA
 Dr Drago Divljak, vanredni profesor

DOPRINOS SUDA EVROPSKIH ZAJEDNICA RAZVOJU ZABRANE DISKRIMINACIJE U OBLASTI OSNOVNIH SLOBODA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

SUDSKA ZAŠTITA U PRAVU EU: PROCESNE GARANCIJE ZA OKRIVLjENE U KRIVIČNOM POSTUPKU UNUTAR EVROPSKE UNIJE
 Dr Sanja Đajić, docent

MERODAVNO PRAVO ZA ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA I PREDLOG REGULATIVE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O ZAKONU KOJI SE PRIMENjUJE NA VANUGOVORNE OBAVEZE (RIM II)
 Petar Đundić, asistent - pripravnik

BESEDE MIHAILA POLITA DESANČIĆA U HRVATSKOM SABORU
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

OSNOVNI SMISAO POSTKOMUNISTIČKE TRANZICIJE U DEMOKRATIJU I TRŽIŠNU PRIVREDU
 Dr Pavle B. Jovanović, redovni profesor

SISTEMATIKA SOCIOLOGIJE PRAVA U ISTOČNOEVROPSKIM ZEMLjAMA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U PROCESU DRŽAVNO-PRAVNE, POLITIČKE I EKONOMSKE TRANZICIJE
 Mr Aleksandar Martinović, asistent


2004.Zbornik vol. XXXVIII-1 tom 1


UVODNA NAPOMENA
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

UVODNA NAPOMENA
 Pjeranđelo Katalano, profesor emeritus

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В ТАДЖИКИСТАНЕ (Izučavanje i nastava rimskog prava u Tadžikistanu)
 Dr Mahkam Mahmudov, dekan pravnog fakulteta, profesor

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РИМСКОМ И МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (Ljudska prava u rimskom pravu i u muslimanskom pravu. Uporedna analiza)
 A. I. Kosarev

О ЗНАЧЕНИИ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ДИГЕСТ ЮСТИНИАНА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РИМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (O značaju ruskog prevoda Justinijanovih Digesta: neki problemi tumačenja rimske pravne terminologije)
 L. L. Kofanov

ЛИЧНОСТЬ КАК СОБСТВЕННИК В РИМСКОМ ПРАВЕ, В XX И В XXI ВЕКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. КАК УЧЕСТЬ УРОКИ ИСТОРИИ? (Ličnost kao sopstvenik u rimskom pravu i u XX i XXI veku. Istorijsko-uporedna analiza. Kako treba shvatiti nastavu istorije?)
 J. V. Kačanovskij

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ОПЕКУНА В РИМСКОМ ПРАВЕ И В III ЛИТОВСКОМ СТАТУТЕ 1588 Г. (Odgovornost tutorovih naslednika u rimskom pravu i u III litvanskom statutu iz 1588. god)
 S. Godek

ПЕКУЛИЙ И ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РИМСКОМ ПРАВЕ (Pekulijum i problem pravnog lica u rimskom pravu)
 A. D. Rudokvas

РЕСТИТУЦИЯ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ ( ПО МАТЕРИАЛАМ ДИГЕСТ ЮСТИНИАНА) (Реституција у римском приватном праву (према материјалу у Јустинијановим Дигестама) )
 G. Bičkova

LIBERTAS У ЦИЦЕРОНА: К ВОПРОСУ О СТАТИСТИКЕ ТЕРМИНА И МЕСТЕ LIBERTAS В КОНЦЕПЦИИ RES PUBLICA ЦИЦЕРОНА (Libertas kod Cicerona: statistika o upotrebi termina i značaj libertas u Ciceronovom poimanju republike)
 A. A. Pavlov

IUS INFERENDI – ПОНЯТИЕ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВ РИМСКОГО ГРАЖДАНИНА (Ius inferendi – Pojam i mesto u sistemu prava rimskog građanina)
 I. Karljavin

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОММЕРСАНТА В РИМСКОМ ПРАВЕ (Pravni položaj trgovca pojedinca u rimskom pravu)
 I. V. Nikitina

ВИНА ДОЛЖНИКОВ В РИМСКОМ ПРАВЕ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА (Krivica dužnika u rimskom pravu i njeno tumačenje u zakonodavstvu Ruskog carstva u drugoj polovini XIX i na početku XX veka)
 O. V. Petrovskaja

РИМСКАЯ IN INTEGRUM RESTITUTIO И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТИТУЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ (Rimski in integrum restitutio i neki problemi povraćaja u savremenom ruskom građanskom pravu)
 D. O. Tuzov

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ (Pravno regulisanje prestanka ugovora o prostom ortakluku u ruskom građanskom pravu)
 A. A. Novikov

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА: ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ (Raskid ugovora: razlozi i posledice)
 A. Gros

ДОЛГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В. ДО Н. Э. В РИМЕ (ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ) (Zakonodavstvo o dugovima u drugoj polovini IV veka pre n. e. u Rimu (istraživanje izvora) )
 L. P. Kučerenko

ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В РУССКИХ- УНИВЕРСИТЕТАХ: КОНТЕКСТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ (Nastava rimskog prava na ruskim univerzitetima: veza s ideološkom borbom)
 A.S.Karcov

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА „РИМСКОЕ ПРАВО“ НА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ (Osobenosti u izučavanju i nastavi na kursu „Rimsko pravo“ na pravnim fakultetima beloruskih univerziteta)
 N. A. Petrovski

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ПРАВА (Problemi nastave rimskog prava na Državnoj pravnoj akademiji u Saratovu)
 I. Šestjakova

ПРЕПОДАВАНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В ВИЛЬНЮССКОЙ АКАДЕМИИ (Nastava rimskog prava na Vilnijuskoj akademiji)
 P. Ničiporuk

ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА НА УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ТРАДИЦИИ ЧАСТНОГО ПРАВА (Izučavanje rimskog prava u Ukrajini u svetlu istraživanja ukrajinske tradicije privatnog prava)
 E. O. Haritonov

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ РЕЦЕПЦИИ РИМСКОГО ПРАВА НА УКРАИНЕ (Izučavanje rimskog prava u Ukrajini u svetlu istraživanja ukrajinske tradicije privatnog prava)
 E. Haritonova


Zbornik vol. XXXVIII-2 tom 1


POVODOM DVESTOTE GODIŠNJICE PRVOG SRPSKOG USTANKA
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

PRILIKE U EVROPI U VREME PRVOG SRPSKOG USTANKA (1804-1813)
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

NASTANAK PRVIH POLITIČKIH PROGRAMA O VASPOSTAVLJANJU SRPSKE DRŽAVE
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

BOŽIDAR GRUJOVIĆ (TEODOR FILIPOVIĆ) KAO PRAVNI FILOZOF I PRVI SRPSKI USTAVOPISAC
 Dr Milijan Popović, redovni profesor

PRVI SRPSKI USTANAK I GRAĐANSKA REVOLUCIJA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

UTICAJ GRČKO-RIMSKOG (VIZANTIJSKOG) PRAVA NA PRVI “ZAKON” IZ VREMENA PRVOG SRPSKOG USTANKA
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

RIMSKA PRAVNA TRADICIJA U SRPSKOM PRAVU
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

ZAŠTITA ČOVEKOVE LIČNOSTI – AKTUELNOST INJURIJE RIMSKOG PRAVA
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

NEKE OPŠTE KARAKTERISTIKE RAZVOJA SRPSKE USTAVNOSTI I DRŽAVNOSTI
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

O GRAĐANSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA U SRPSKIM USTAVIMA I ZAKONIMA
 Maša Kulauzov, aistent-pripravnik

SRPSKA REVOLUCIJA I STVARANJE SRPSKE DRŽAVNE UPRAVE
 Mr Aleksandar Martinović, asistent-pripravnik

O POLOŽAJU SUDSTVA U USTAVIMA KRALJEVINE SRBIJE
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

RAZVOJ JAVNIH FINANSIJA U SRBIJI U PERIODU OD 1804. DO 1940. GODINE
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

DVA VEKA GRAĐNSKOG PRAVA U OBNOVLJENOJ SRBIJI (1804-2004)
 Dr Dušan Nikolić, vanredni profesor

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK (SGZ, 1844) I OBLIGACIONO PRAVO
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

RAZVOJ STVARNOG PRAVA U SRBIJI – INSTITUT STICANJA PRAVA SVOJINE NALAZOM TUĐE IZGUBLJENE STVARI
 Dr Radenka Cvetić , docent

RODITELjSKO PRAVO U SRBIJI PREMA SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU IZ 1844. G.
 Dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor

SISTEMATIKA ODREDBI O OBLIGACIONIM ODNOSIMA U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU U SVETLU SISTEMATIKE JUSTINIJANOVIH INSTITUCIJA
 Samir Aličić, asistent-pripravnik

NASLEĐIVANJE U SRBIJI
 Jelena Vidić, asistent-pripravnik

POLOŽAJ MALOLETNIKA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE OD PRVOG USTANKA DO 1918. GODINE
 Dr Obrad Perić, redovni profesor u penziji

PRIZNANJE OKRIVLJENOG U SRPSKOM PRAVU DO 1865. GODINE
 Dr Snežana Brkić, docent

ISTORIJSKI RAZVOJ ULOGE BRANIOCA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Mr Tatjana Lukić, asistent

KRIVIČNO PRAVO I PSIHIJATRIJA
 Mr Dragiša Drakić, asistent


Zbornik vol. XXXVIII-2 tom 2


ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U PROJEKTIMA USTAVA SRBIJE
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

DEMOKRATIJA, POLITIČKE PARTIJE I POLITIČKI SISTEM – U POSTKOMUNISTIČKOJ TRANZICIJI –
 Dr Pavle Jovanović, redovni profesor

KONTINUITET I DISKONTINUITET U PRAVU U DOBA DRUŠTVENIH PROMENA
 Dr Gordana Vukadinović, redovni profesor

MODERNA DRŽAVNA UPRAVA U SRBIJI
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

POLITIČKA PRAVA I SLOBODE – MEĐUNARODNI STANDARDI I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U DOMAĆEM PRAVU –
 Boško Tripković, asistent-pripravnik

RODNA RAVNOPRAVNOST – PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIRI
 Prof. dr Agneš Kartag-Odri, vanredni profesor

SAVREMENA NEOTOMISTIČKA GLEDIŠTA O POJMU PRAVA TOME AKVINSKOG
 Marko Božić, asistent-pripravnik

DRŽAVINA PRAVA U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE
 Dr Danica Popov, redovni profesor

UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI
 Dr Marija Salma, docent

AUTORSKO PRAVO NAKON SMRTI AUTORA
 Mr Sanja Radovanović, asistent-pripravnik

NEKE PRAVNE POSLEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA
 Vladimir Marjanski, asistent-pripravnik

MESTO I ULOGA KRIMINALISTIKE U SISTEMU KRIVIČNIH NAUKA I PRESPEKTIVE NJENOG RAZVOJA
 Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

ZNAČAJ POLICIJSKOG ŠKOLSTVA U IZGRADNJI MODERNE SRPSKE DRŽAVE
 Dr Ljubomir Stajić, redovni profesor

UMIŠLJAJNA I NEHATNA ODGOVORNOST ZA RADNJE PODREĐENOG (KOMANDNA ODGOVORNOST) S POSEBNIM OSVRTOM NA REŠENJA UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SISTEMA
 Mr Branislav Ristivojević, asistent

NOVE TENDENCIJE U NAŠEM RADNOM PRAVU
 Dr Predrag Jovanović, redovni profesor

RADNOPRAVNI I SOCIJALNOPRAVNI OKVIRI SRBIJE KAO PRAVNE DRŽAVE
 Dr Senad Jašarević, docent

UGOVORI O VRŠENJU PRAVA GLASA
 Dr Zoran Arsić, redovni profesor

KONCESIJE
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

SAVREMENI PROBLEMI DOMAĆEG PRAVA SPOLJNE TRGOVINE
 Dr Drago Divljak, docent

PRAVO NA DELOTVORAN PRAVNI LEK U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

PRAVO NA ŽIVOT: PITANJA I ODGOVORI MEĐUNARODNOG PRAVA
 Dr Sanja Đajić, docent

NOVE POJAVE I IZAZOVI U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU – SUKOB ZAKONA U POGLEDU SUROGAT MATERINSTVA
 Dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

ZAŠTITA POTROŠAČA U GRAĐANSKOM I MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU EVROPSKE ZAJEDNICE
 Dr Maja Stanivuković, vanredni profesor

SLOBODA IZRAŽAVANJA (PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU)
 Bojan Tubić, asistent-pripravnik

REDOVNO BORAVIŠTE DETETA U PRAKSI PRIMENE HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE OD 25. OKTOBRA 1980. GODINE
 Petar Đundić, asistent-pripravnik

SRBIJA U MEĐUNARODNIM EKONOMSKIM ODNOSIMA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

POSLOVNA ETIKA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
 Dr Fuada Stanković, redovni profesor

PRIVREDNO “OKRUŽENJE” I RAZVOJNA EKONOMSKA POLITIKA MODERNE SRPSKE DRŽAVE
 Dr Momčilo Vukićević, redovni profesor

BIBLIOGRAFIJA ZA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 Sandra Fišer, asistent-pripravnik


Zbornik vol. XXXVIII-3


POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR MILIJANA POPOVIĆA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

THE VALUE OF CHINESE TRADITIONAL LEGAL CULTURE
 Chen Jingliang, Ph.d., Professor

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST U OBLIGACIONOM PRAVU (DOMEN PRIMENE U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU)
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

DRŽAVA I (POSTKOMUNISTIČKA) TRANZICIJA U DEMOKRATIJU
 Dr Pavle Jovanović, redovni profesor

PRAVA PORESKIH OBVEZNIKA U SRBIJI
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

POGLEDI SVETOZARA MILETIĆA NA USTAVNO UREĐENJE AUSTRIJE I POLOŽAJ VOJVODINE 1848-1849. GODINE
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA KAO NOVA POLITIČKA KULTURA
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

ZAKONODAVNE PROMENE U SAVREMENOM RODITELJSKOM PRAVU FRANCUSKE I SRBIJE
 Dr Gordana Kovaček Stanić, redovni profesor

DRŽAVINSKA ZAŠTITA U SLUČAJU NEDOZVOLJENIH IMISIJA
 Dr Danica Popov, redovni profesor

PROBLEMI IMPLEMENTACIJE ACQUIS COMMUNAUTAIRE U ZEMLJAMA ISTOČNE EVROPE
 Dr Dušan Nikolić, vanredni profesor

ACQUIS COMMUNITAIRE EVROPSKE ZAJEDNICE U OBLASTI MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
 Dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

POSEBNA OVLAŠĆENJA DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA U MAĐARSKOJ
 Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

CURRENT ISSUES IN CRIMINALISTICS (CRIMINALISTICS AS BOTH AS A BRANCH OF SCIENCE AND AS A UNIVERSITY SUBJECT)
 Fenyvesi Csaba, Ph.D., Assistant Professor

POKAZATELJI EFEKTIVNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA
 Dr Snežana Brkić, docent

TRANSLATIVNO DEJSTVO UGOVORA O KUPOPRODAJI U ZAPADNO RIMSKOM VULGARNOM PRAVU I ZADRŽAVANJE OVOG KONCEPTA U SAVREMENIM PRAVNIM SISTEMIMA
 Dr. Magdolna Sič, vanredni profesor

SUPARNIČARSTVO
 Dr Marija Salma, docent

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, docent

EKOLOŠKA BUDUĆNOST LJUDSKOG DRUŠTVA TEORIJSKE OSNOVE AKTUELNE STRATEGIJE I POLITIKE EU U FUNKCIJI UREĐENJA, ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
 Dr Momčilo Đ. Vukićević, redovni profesor

STRANA LICA I PRIVATIZACIJA ISKUSTVA U REGIONU
 Dr Drago Divljak, docent

NOVA OVLAŠĆENJA JAVNOG TUŽIOCA U PRETKRIVIČNOM POSTUPKU PREMA ZKP-U
 Mr Tatjana Lukić, asistent

PRAVNI PARTIKULARIZAM U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA I RAD NA NJEGOVOM PREVAZILAŽENJU
 Mr Gordana Drakić, asistent

ISTVAN STIPTA, DEJINY SUDNEJ MOCI V UHORSKU DO ROKU 1918 (ISTORIJA SUDSKE VLASTI U UGARSKOJ DO 1918. GODINE), KOŠICE 2004.
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

ZAPAŽENI NAUČNI OPUS DR MILA BOŠKOVIĆA
 Dr Sergej Flere, redovni profesor

SERGEJ FLERE - NOVO IME U KRIMINOLOGIJI
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

NORBERTO BOBIO: BUDUĆNOST DEMOKRATIJE (ODBRANA PRAVILA IGRE) FILIP VIŠNJIĆ, BEOGRAD, 1990, STR.190
 Dragana Ćorić, asistent-pripravnik

IZVEŠTAJ O UČEŠĆU NA KONGRESU ASSOCIATION INTERNATIONAL D' EXPERTES SCIENTIFIC DI' TOURISME - ALEST
 Dr Momčilo Vukićević, redovni profesor

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "SAVREMENO PRAVO, PRAVNA NAUKA I JUSTINIJANOVA KODIFIKACIJA" (SKOPLJE I OHRID, 20 - 23 OKTOBAR 2003)
 Dr Antun Malenica, redovni profesor

DESETO ZASEDANJE MEĐUNARODNOG KOMITETA ZA BIOETIKU UNESKO-A
 Dr Olga Cvejić Jančić, redovni profesor


2003.Zbornik vol. XXXVII-1-2


POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR JOVICE RELIĆA
 Dr Milo Bošković, redovni profesor

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR BORIVOJA STAROVIĆA
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

POVODOM ODLASKA U PENZIJU PROF. DR SLAVKA CARIĆA
 Dr Stevan Šogorov, redovni profesor

MODEL INTEGRALNE TEORIJE PRAVA
 Dr Milijan Popović, redovni profesor

OMBUDSMAN U USTAVNOM SISTEMU SRBIJE - OD IDEJE DO REALIZACIJE -
 Dr Marijana Pajvančić, redovni profesor

STEFAN UROŠ MILUTIN - "SVETI KRALJ" ILI STANOVNIK DANTEOVOG "PAKLA"
 Dr Srđan Šarkić, redovni profesor

EKOLOGIZACIJA DRUŠTVENE NADGRADNJE (DOBROVOLJNE MERE EKOLOŠKE POLITIKE I SINTEZA NJIHOVOG OŽIVOTVORENJA - PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU)
 Momčilo Đ. Vukićević, redovni profesor

O HARMONIZACIJI I REKODIFIKACIJI MAĐARSKOG GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA - SA OSVRTOM NA NAUČNU SARADNJU PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU SA PRAVNIM FAKULTETOM U BUDIMPEŠTI I PRAVNIM FAKULTETOM U MIŠKOLCU U OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA-
 Dr. Jožef Salma, redovni profesor

ZASTUPANJE I OSTALA DELANJA ZA DRUGOG (VANSUDSKO I PRED ARBITRIMA)
 Dr Marija Vučković Radovanović, redovni profesor

DRŽAVINA U UPOREDNOM PRAVU
 Dr Danica Popov, redovni profesor

KAZNENA NAKNADA ŠTETE
 Dr Dušan Nikolić, vanredni profesor

PRAVNOSNAŽNOST MERITORNIH ODLUKA U PARNIČNOM I VANPARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Marija Salma, docent

ZAŠTITA IMOVINE KAO LJUDSKO PRAVO - OSNOVNE NAPOMENE UZ PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
 Dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

DOGOVORENO PRIZNANJE (PLEA BARGAINING) U ANGLOAMERIČKOM PRAVU
 Dr Snežana Brkić, docent

UZROCI VISOKE STOPE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U JUGOSLAVIJI
 Prof. dr Milan Inić
 Dragan Jovanović, asistent

DEJSTVO ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA U NACIONALNIM PRAVNIM SISTEMIMA
 Dr Sanja Đajić, asistent

UZROČNOST KAO ELEMENT ODGOVORNOSTI ZA DELA PODREĐENIH (KOMANDNE ODGOVORNOSTI)
 Mr Branislav Ristivojević, asistent

THE ITALIAN SYSTEM OF JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION -THE DIFFUSE SYSTEM AND THE CENTRALIZED SYSTEM PERSPECTIVE-
 Boško Tripković, Assistant

NEO-KANTIAN LEGAL PHILOSOPHICAL THINKING IN HUNGARY
 Jozsef Szabadfalvi, Ph.D., Full Professor

DIE PARLAMENTARISCHE VERTRETUNG VON ETHNISCHENMINDERHEITEN UND DAS OSTERREICHISCHE VERFASSUNGSRECHT2
 Dr Heinz Tichy, Vienna (Wien)

EXCESSIVE BENEFIT AND UNFAIR ADVANTAGE IN CONTRACTS1
 Dr. Menyhard Attila, viši asistent pri Katedri građanskopravnih nauka

LEGAL POSITION OF THE DEFENDER IN THE VIEW OF EMPIRICAL ANALYSIS
 Csaba Fenyvesi, Ph.D., Associate Professor

IN MEMORIAM PROF. DR MLADEN STOJANOV (14. 3. 1932 - 22. 2. 1999)
 Dr Miloš Marjanović, redovni profesor

IN MEMORIAM PROF. DR NIKOLA VORGIĆ (1924-2002)
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

IN MEMORIAM PROF. DR MILIVOJE TRKLJA (1934-2003)
 Dr Momčilo Vukićević, redovni profesor


Zbornik vol. XXXVII-3


SRBIJA KAO REGIONALNA DRŽAVA?
 Dr Milijan Popović, redovni profesor

VOJNO-ORGANIZACIONA DELATNOST GLAVNOG ODBORA SRPSKE VOJVODINE 1848-1849. GODINE
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

REGIJA POD PROTEKTORATOM UJEDINJENIH NACIJA (KOSOVO I METOHIJA: STARATELJSTVO UJEDINJENIH NACIJA
 Dr Marija Vučković Radovanović, redovni profesor (u penziji)

REFORME, HARMONIZACIJA I REKODIFIKACIJA GRAĐANSKIH ZAKONIKA U OBLASTI DELIKTNOG PRAVA
 Dr Jožef Salma, redovni profesor

DRŽAVINA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI
 Dr Danica Popov, redovni profesor

ITALIJANSKI METOD UJEDNAČAVANJA GRAĐANSKOG PRAVA (MOS DOCENDI ITALICUS)
 Dr Dušan Nikolić, vanredni profesor

PUTEVI STVARANJA JEDINSTVENOG EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA I PROBLEM RAZLIČITIH MODELA STICANJA SVOJINE
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

NEKA SPORNA PITANJA VEZANA ZA INSTITUT PRAVA PREČE KUPOVINE
 Dr Radenka Cvetić, docent

PRIVATIZACIJA UZ UČEŠĆE STRANOG KAPITALA
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

KONCESIJE U NAŠEM I UPOREDNOM PRAVU
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

PRIVATIZACIJA I ZAŠTITA STRANIH LICA
 Dr Drago Divljak, docent

UGOVORI SA POTROŠAČIMA SA INOSTRANIM ELEMENTOM – MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
 Dr Maja Stanivuković, vanredni profesor

REGULATIVA SAVETA (EZ) BR. 2201/2003 O NADLEŽNOSTI I PRIZNANJU I IZVRŠENJU PRESUDA U BRAČNIM STVARIMA I STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI, KOJOM SE STAVLJA VAN SNAGE REGULATIVA (EZ) BR. 1347/2000
 Dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

OMBUDSMAN U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

O PROMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
 Dr Ranko Keča, redovni profesor

NEZAVISNOST SUDOVANJA
 Dr Marija Salma, docent

EKOLOŠKO OSVEŠĆIVANJE ČOVEČANSTVA
 Dr Momčilo Đ. Vukićević, redovni profesor

IZOSTANAK FAZA PRETHODNOG POSTUPKA U UPROŠĆENIM PROCESNIM FORMAMA
 Dr Snežana Brkić, docent

PRETHODNO (PRIPREMNO) ROČIŠTE U KRIVIČNOM POSTUPKU
 Mr Tatjana Lukić, asistent-pripravnik

ANALIZA PROPISA O NEURAČUNLJIVOSTI KROZ SUDSKU PRAKSU
 Mr Dragiša Drakić, asistent – pripravnik

SUDOVI NA PODRUČJU VOJVODINE I PROBLEMI U NJIHOVOM RADU U PRVIH DESET GODINA POSTOJANJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA
 Mr Gordana Drakić, asistent-pripravnik


2002.Zbornik vol. XXXVI-1-2-3


USPOSTAVLJANJE OSNOVNIH PRETPOSTAVKI VLADAVINE PRAVA TOKOM TRANZICIJE KA DEMOKRATIJI
 Pavle Jovanović, redovni profesor

KRIVČNOPRAVNA ZAŠTITA SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I NJENO ZNAČENJE ZA IZGRADNJU PRAVNE DRŽAVE
 Dr Stanko Pihler, redovni profesor

PORESKO PRAVO KAO ČINILAC ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
 Dr Mile Vranješ, redovni profesor

OMBUDSMAN EVROPSKE UNIJE
 Dr Dragan Milkov, redovni profesor

REGION, REGIONALNA DRŽAVA I REGIONALIZAM
 Dr Milijan Popović, redovni profesor

PRAVNI OSNOVI ZAHTEVA ZA AUTONOMIJU SRBA U JUŽNOJ UGARSKOJ U XVIII I XIX VEKU
 Dr Ljubomirka Krkljuš, redovni profesor

REGIONALIZACIJA I EU (SA UPOREDNIM PRIKAZOM USTAVA BELGIJE KAO REGIONALNE DRŽAVE)
 Dr Marija Vučković Radovanović, redovni profesor

LOKALNA SAMOUPRAVA U PREDLOZIMA NOVIH USTAVNIH REŠENJA
 Dr Aleksandar Đurđev, redovni profesor

PRIVATIZACIJA I STRANE INVESTICIJE
 Dr Đorđe Popov, redovni profesor

STRANA ULAGANJA
 Dr Dušanka Đurđev, redovni profesor

POSLOVNA ETIKA I ODGOVORNOST BIZNISA PREMA DRUŠTVU
 Dr Fuada Stanković, redovni profesor

KOMPLEMENTARNI ELEMENTI LEGISLATIVNIH OKVIRA EKOLOŠKE POLITIKE (SISTEM EKOLOŠKIH STANDARDA VIS A VIS ADMINISTRATIVNIH I MERA DRUŠTVENOG USMERAVANJA ŽIVOTNE SREDINE)
 Dr Momčilo Đ. Vukićević, redovni profesor

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE
 Dr Dušan Nikolić, vanredni profesor

TAČKE VEZIVANJA ZA KOMERCIJALNA PRAVNA LICA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
 Dr Maja Stanivuković, vanredni profesor

MERE U OBLASTI SUDSKE SARADNJE U GRAĐANSKIM STVARIMA U EZ1 I REGULATIVA O NADLEŽNOSTI I PRIZNANJU I IZVRŠENJU PRESUDA U BRAČNIM STVARIMA I STVARIMA RODITECSKE ODGOVORNOSTI ZA ZAJEDNIČKU DECU OBA BRAČNA PARTNERA (BRUSSELS II)
 Dr Bernadet Bordaš, vanredni profesor

UPOREDNO ZAKONODAVSTVO O ŠTETAMA NASTALIM USLED PREKOMERNIH IMISIJA
 Dr Danica Popov, vanredni profesor

NAČINI SVOJINSKE TRANSFORMACIJE I NJIHOV UTICAJ NA DRUŠTVENO RASLOJAVANJE - RIMSKO I DANAŠNJE ISKUSTVO
 Dr Magdolna Sič, vanredni profesor

POLOŽAJ POLICIJE U PRAVNOJ DRŽAVI - PROBLEM KONTROLE POLICIJE
 Dr Ištvan Feješ, vanredni profesor

UBRZANE PROCESNE FORME ZA FLAGRANTNA DELA UČINJENA NA GLAVNOM PRETRESU
 Dr Snežana Brkić, docent

STRANA ULAGANJA I PRIVATIZACIJA
 Dr Drago Divljak, docent

EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI
 Dr Radenka Cvetić, docent

ZAŠTITA NACIONALNIH MANJINA U OKVIRU SAVETA EVROPE: OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
 Mr Sanja Đajić, asistent

KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA ŽIVOT I LIČNU SLOBODU
 Dragiša Drakić, asistent-pripravnik

PROBLEMATIKA PRAVIČNOG SUĐENJA - MEĐUNARODNI STANDARDI U KRIVIČNOM PROCESNOM PRAVU
 Tatjana Lukić, asistent-pripravnik

STVARANJE MODERNE DRŽAVNE UPRAVE I POČECI NJENOG PROUČAVANJA U SRBIJI U XIX VEKU - EVROPSKE KOORDINATE - PRILOZI ZA ISTORIJU SRPSKOG UPRAVNOG PRAVA
 Aleksandar Martinović, asistent-pripravnik

SUDSKA VLAST NA PODRUČJU VOJVODINE OD 1918. DO 1919. GODINE
 Gordana Drakić, asistent-pripravnik


2000 - 2001.Zbornik vol. XXXIV-XXXV-1-2-3


MODEL ANALITIČKE TEORIJE PRAVA
 Dr Milijan Popović, redovni profesor


Pretraga